Skapa en lösning > Om val av fälttyper
 
Om val av fälttyper
När du definierar ett fält väljer du en fälttyp med utgångspunkt i den typ av information som fältet ska innehålla. Fälttypen avgör vilken typ av information som kan matas in och vilka åtgärder FileMaker Pro kan utföra med informationen.
FileMaker Pro använder fälttypen för att tolka data vid olika uppgifter, som sortering av poster och beräkningar. Om du t.ex. skapar ett textfält och matar in siffror kan du bara sortera informationen i alfabetisk ordning. (Det första tecknet sorteras först och därefter det andra, dvs. 11 hamnar före 2.) Om du vill sortera data i numerisk ordning måste du använda ett numeriskt fält eller ett beräknings- eller statistikfält med ett numeriskt resultat.
Du väljer fälttyp på fliken Fält i dialogrutan Hantera databas.
 
Välj denna typ
... om fältets data ska bestå av
Text
Bokstäver, symboler och siffror som används som text i varje fältrepetition (begränsat av det tillgängliga RAM-minnet och hårddiskutrymmet). Mer information finns i Om textfält.
Numeriskt
Siffror eller andra tecken och negativa värden inom motsvarande intervall. Mer information finns i Om numeriska fält.
Datum
Enbart datum. Mer information finns i Om datumfält.
Tid
Endast klockslag. Mer information finns i Om tidsfält.
Tidsstämpel
Datum och klockslag som tillsammans hänvisar till en fast punkt i kalendertiden. Mer information finns i Om tidsstämpelfält.
Container
Valfri typ av fil, exempelvis en bild, en pdf, en ljud- eller videofil. Mer information finns i Om containerfält.
Beräkning
Resultatet av en beräkningsformel som använder fältvärden från den aktuella posten eller relaterade poster. Mer information finns i Definiera beräkningsfält.
Statistik
Ett värde som åstadkoms genom att fältvärden från mer än en post i samma tabell summeras. Mer information finns i Definiera statistikfält.
Kommentar 
Alla fälttyper utom statistikfält kan innehålla ett globalt värde.
Förutom att definiera ett fält och välja fälttyp kan du skapa repeterade fält, globala fält och extra fält.
Om du vill veta mer om gränserna för varje fälttyp kan du söka efter tekniska specifikationer i FileMaker Knowledge Base.
Relaterade avsnitt 
Definiera och ändra fält
Formatera och ställa in fältobjekt i layoutläge