Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Fönsterläge )
 
Get ( Fönsterläge )
Användning 
Returnerar ett tal som motsvarar FileMaker-produktens läget när funktionen utvärderas.
Format 
Get (Fönsterläge)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Returnerar följande:
0 för Bearbetningsläge
1 för Sökläge
2 för Granskningsläge
3 anger att utskrift pågår
4 (FileMaker Pro Advanced) om den här funktionen utvärderas från Datagranskare och aktuellt fönster är i layoutläge
Om ett script som använder den här funktionen körs när filen är i layoutläge växlar FileMaker Pro till bearbetningsläge och returnerar 0. Om flera fönster är öppna i den aktuella databasfilen kan varje fönster ha ett eget värde för fönsterläge, men det returnerade resultatet gäller bara fönstret i förgrunden.
Exempel 
Returnerar 2 om filen är i granskningsläge när funktionen utvärderas.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler