Databasinställningar
 
Databasinställningar
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer.
Ange inställningar för databasen genom att klicka på fliken Databasserver > Databaser.
.
För att
Gör så här
Ange det maximala antalet databasfiler som kan öppnas samtidigt av FileMaker Server
Ange ett tal (max. 125) vid Högsta antal filer att vara värd för.
Obs!  Minneskraven för FileMaker Server står i direkt relation till antalet klienter och öppna filer. Om du anger höga värden bör du även öka mängden RAM som reserveras för databasens cache.
Automatiskt vara värd för runtime-lösningar
Vid Registrerade runtime-lösningar väljer du Tillåt FileMaker Server att öppna registrerade runtime-lösningar.
Om runtime-lösningarna inte har filnamnstillägget .fmp12 måste du registrera filnamnstilläggen i FileMaker Server.
Om du vill registrera ett filformat för en runtime-lösning klickar du på Registrera och anger filnamnstillägget.
Om du vill ta bort ett filformat markerar du det i listan Filformat och klickar på Ta bort.
Om du är värd för runtime-databaslösningar som har skapats med FileMaker Pro Advanced kan du aktivera en funktion som gör att FileMaker Server automatiskt öppnar runtime-lösningar vid start. Runtime-lösningarna måste finnas på någon av de fördefinierade platserna. Mer information finns i Inställningar för databas- och säkerhetskopieringsmappar.
Ange mängden RAM som reserveras för databascachen
Vid RAM-minne för databas-cache (MB) anger du mängden minne.
Den högsta tillåtna storleken för databas-cache är det lägre positiva talet i dessa två formler:
det fysiska RAM-minnets storlek minus 1 024 MB (1 GB)
90 % av det fysiska RAM-minnets storlek
Om du ökar mängden reserverat RAM-minne för databascachen kan det innebära en generell prestandaförbättring för en korrekt utformad databas, i synnerhet om servern är värd för stora filer eller många klienter eller filer.
Viktigt!  Databasservern skapar temporära filer i en temporär mapp på huvuddatorn för att cachelagra data för delade filer. Databasservern skapar en temporär fil för varje öppen delad fil. När den delade filen sedan stängs, stängs den associerade temporära filen och tas bort automatiskt. Se till att det finns tillräckligt med diskutrymme på huvuddatorn för lagring av de temporära filerna. I de flesta fall är den temporära filens storlek 10-20 % av den associerade delade filen men den aktuella procentsatsen beror på antalet klienter och script på serversidan och deras aktivitetsnivå. Databasservern kontrollerar den temporära filens storlek då och då och minskar den om den blir för stor i förhållande till mängden tillgängligt ledigt diskutrymme.
Relaterade avsnitt 
Överföra databasfiler manuellt
Administrera databaser