Spara, importera och exportera data > Importera data till FileMaker Pro > Importera data till en befintlig fil
 
Importera data till en befintlig fil
Du kan importera data till en befintlig FileMaker Pro-fil från en annan FileMaker Pro-fil eller från en fil som har skapats i något annat program. De poster du importerar utgör hittade poster. När du importerar kan du lägga till nya poster eller uppdatera befintliga eller matchande poster.
Tips!  Om du regelbundet importerar data från samma källa kan du automatisera processen genom att ställa in återkommande importer. Data som importerats via återkommande import är skrivskyddade i FileMaker Pro. Mer information finns i Ställa in återkommande importer.
Det här avsnittet förklarar hur du importerar från en fil som har ett format som stöds av FileMaker Pro. Information om hur du importerar från andra källor finns i följande avsnitt:
 
Om du vill importera
Se
En hel mapp med bild- eller textfiler på en gång
XML-data
ODBC-data
Så här importerar du data till en befintlig fil:
1. Spara informationen i ett filformat som stöds av FileMaker Pro i källprogrammet (programmet som du importerar data från till FileMaker Pro).
En lista över filformat som stöds finns i Filformat som stöds för import och export.
2. Om du uppdaterar befintliga eller matchande poster bör du göra en säkerhetskopia av FileMaker Pro-målfilen som du importerar till.
Viktigt!  När du uppdaterar befintliga eller matchande poster skrivs informationen i målfilen över, och du kan inte ångra åtgärden. Välj Arkiv-menyn > Spara en kopia om du vill göra en säkerhetskopia av målfilen. Det är viktigt att du förstår hur uppdateringen av poster fungerar. Mer information finns i Metoder för att importera data i en befintlig fil.
3. Om du importerar poster från en FileMaker Pro-fil och bara vill importera vissa poster och utesluta andra öppnar du filen och utför en sökning så att sökresultatet i det aktiva fönstret bara innehåller de poster som du vill importera.
Mer information finns i Söka efter poster. FileMaker Pro importerar sökresultatet från förgrundsfönstret i källfilen. Om du importerar poster från en stängd fil eller en öppen fil utan några öppna fönster importeras alla poster, oavsett eventuella sökresultat.
4. Öppna FileMaker Pro-filen som du vill importera posterna till (målfilen).
5. Om målfilen innehåller flera tabeller använder du Layout-menyn om du vill visa en layout som innehåller fält från den tabell du vill importera informationen till.
Layouten behöver inte visa alla fält i tabellen. Du kommer att kunna specificera de fält som du vill importera till i dialogrutan Fältordning för import.
6. Om du uppdaterar befintliga eller matchande poster gör du följande innan du importerar. (Om du lägger till nya poster, går du vidare till nästa steg.)
Om du uppdaterar befintliga poster i filen bör du se till att sökresultatet bara innehåller de poster som du vill ändra. Sortera posterna om det behövs, så att data från rätt post i källfilen ersätter data i varje post i målfilen.
Om du uppdaterar matchande poster bör du se till att sökresultatet bara innehåller de poster som du vill uppdatera. Poster utanför sökresultatet uppdateras inte, även om informationen i matchande fält stämmer överens.
7. Välj Arkiv-menyn > Importera poster > Fil.
8. Vid Filformat (Windows) eller Visa (macOS) i dialogrutan Öppna fil, väljer du vilken typ av fil som du vill importera. Du kan också välja Alla filer om du vill visa alla filer i den aktuella mappen som du kan importera.
9. Markera en fil och klicka på Öppna.
Om du importerar från en Microsoft Excel-fil som innehåller flera kalkylblad eller ett namngivet område visas dialogrutan Ange Excel-data. Välj kalkylbladet eller det namngivna området du vill importera, och klicka sedan på Fortsätt.
10. I dialogrutan Fältordning för import väljer du en måltabell:
 
Så här importerar du data till
Vid Mål väljer du
En befintlig tabell
Ett tabellnamn
En ny tabell
Ny tabell
Mer information om import av data till en ny tabell finns i Om att skapa en ny tabell för importerade data.
11. Välj en importtyp som du vill utföra, mappa fälten i filen till de data du vill importera och klicka sedan på Importera.
Mer information om import av data till en ny tabell finns i Om att skapa en ny tabell för importerade data.
12. Välj en importtyp som du vill utföra i dialogrutan Fältordning för import, mappa fälten i databasen till de data du vill importera och klicka sedan på Importera.
Information om hur du använder dialogrutan Fältordning för import och slutför importprocessen finns i Ange importmetod och mappningsfält under importen.
Relaterade avsnitt 
Filformat som stöds för import och export
Sortera poster
Scriptsteg för poster