Spara, importera och exportera data > Importera data till FileMaker Pro > Ange importmetod och mappningsfält under importen
 
Ange importmetod och mappningsfält under importen
När du importerar data till en befintlig FileMaker Pro-fil visas dialogrutan Fältordning för import när du har markerat den fil eller datakälla som du vill importera. I den här dialogrutan kan du ange följande importtillval:
Importmetod: Ange hur du vill att data ska importeras till den befintliga filen. Du kan lägga till nya poster, ersätta befintliga poster eller uppdatera matchande poster i filen. Mer information finns i Metoder för att importera data i en befintlig fil.
Fältmappning: Ange vart du vill importera data genom att mappa fälten i databasen till fälten i källinformationen som du importerar.
Så här anger du importmetod och mappningsfält under importen:
1. Välj filen eller källan för de data som du vill importera till en befintlig FileMaker Pro-fil om du inte redan har gjort det.
Följ anvisningarna i Importera data till en befintlig fil, Importera en hel mapp med filer på en gång eller Importera XML-data. Du ser dialogrutan Fältordning för import.
2. Om du importerar data från en annan FileMaker Pro-fil som innehåller flera tabeller väljer du tabellen som du vill importera i listan Källa.
3. Välj vilken typ av import du vill utföra under Importmetod
Viktigt!  När du uppdaterar befintliga eller matchande poster skrivs informationen i målfilen över, och du kan inte ångra åtgärden. Välj Arkiv-menyn > Spara en kopia om du vill göra en säkerhetskopia av målfilen. Det är viktigt att du förstår hur uppdateringen av poster fungerar. Mer information finns i Metoder för att importera data i en befintlig fil.
 
För att
Markera
Lägga till nya poster i slutet av målfilen
Lägg till nya poster
Obs!  Om tabellen som du importerar till inte innehåller någon information kan du bara välja Lägg till nya poster. De övriga tillvalen som beskrivs nedan är inte tillgängliga, eftersom det inte finns någon information som kan uppdateras.
Uppdatera sökresultatet i målfilen med posterna som du importerar från källan i tur och ordning, med början från den första posten i varje fil
Uppdatera befintliga hittade poster
Om du dessutom vill lägga till eventuella ytterligare poster i källan som nya poster i målfilen markerar du Lägg till återstående data som nya poster.
Uppdatera informationen i målfilen med informationen från matchande poster i källan
Uppdatera matchande poster
Om du dessutom vill lägga till poster från källan som inte har några matchande poster i målfilen markerar du Lägg till återstående data som nya poster.
4. Om den första posten i den importerade informationen innehåller fältnamn (kolumnrubriker) i stället för data markerar du Importera inte första posten (innehåller fältnamn).
Om du markerar Importera inte första posten (innehåller fältnamn) hoppas den första posten över vid importen.
5. Ange vart källinformationen ska importeras eller uppdateras genom att dra fält under Målfält så att de stämmer med fält eller data under Källfält.
Så här justerar du ett fält:
Windows: Flytta pekaren över Dubbelriktad pilikon-ikonen bredvid ett målfältsnamn i listan. När pekaren ändras till en dubbel pil Dubbelriktad pilmarkör drar du fältet till en ny plats.
macOS: Flytta pekaren över ett fältnamn i listan. Dra fältet till en ny plats.
Du kan justera målfält och källfält efter varandra genom att göra något av följande:
Klicka på Bakåtpil eller Framåtpil under fältlistan om du vill förhandsgranska informationen som du importerar.
Klicka på Hantera databas om du vill skapa eller ändra fält i tabellen som du importerar till. Gör ändringarna i dialogrutan Hantera databas, och klicka sedan på OK. (Om knappen är nedtonad har du inte tillräcklig behörighet eller också är databasen delad i ett nätverk och tillåter inte databasändringar för närvarande. Mer information finns i Dela och vara värd för filer.)
Om du vill ändra ordningen på alla målfälten samtidigt väljer du något av följande tillval på menyn Ordna:
 
Välj det här tillvalet
Om du vill visa fälten i listan efter
Genom att para ihop fält
Fältnamn som stämmer överens i måltabellen och källan. FileMaker Pro parar ihop fältnamnen dynamiskt varje gång du väljer det här tillvalet. (Tillvalet är inte tillgängligt om källinformationen inte innehåller fältnamn.)
I föregående ordning
Den ordning som användes förra gången data importerades till den här tabellen eller standardordningen (den ursprungliga ordningen).
Ursprunglig ordning
Den ordning som fälten skapades i.
Fältnamn
Alfabetisk ordning.
fälttyper
I anpassad ordning
En anpassad ordning (som du skapar genom att dra fältnamnen).
Obs!  Data från ett källfält importeras inte i följande fall:
Källfältet är inte justerat med ett målfält. Dra ett målfält så att det justeras med varje källfält som du vill importera. Skapa ett nytt målfält om det behövs.
Symbolen Ikon för ogenomförbar import visas mellan käll- och målfältet, vilket visar att målfältet inte stöder informationen i källfältet. Du kan inte importera data till beräknings- eller statistikfält eller importera vissa datatyper som inte stämmer överens, t ex containerinformation till ett textfält. Symbolen Ikon för ogenomförbar import kan också visa att behörigheterna inte tillåter import av data till ett visst målfält.)
6. I utrymmet mellan varje par av fält i listan klickar du på symbolen för fältmappning en eller flera gånger för att ange den fältmappning du vill utföra.
Fortsätt att klicka tills symbolen mellan fälten anger den fältmappning som du vill använda. En beskrivning av varje symbol finns under Fältmappning. Du kan välja om du vill importera varje fält till målfältet eller använda ett fältpar som ett matchande fält för uppdatering av matchande poster.
Tips!  Du kan också ange fältmappning för flera fält samtidigt. Markera först de målfält du vill ändra genom att hålla ned Ctrl (Windows) eller Kommando (macOS) och klicka på varje målfält. (Du kan också markera ett intervall med intilliggande fält genom att klicka på det första fältet och Skift-klicka på det sista fältet i intervallet.) Sedan klickar du på en symbol för fältmappning för ett av de markerade fälten tills alla visar den mappning du vill ha. (Du kan också trycka på blankstegstangenten en eller flera gånger om du vill ändra symbolen för fältmappning.)
7. Välj den teckenkodning som används i källfilen vid Teckenuppsättning om det behövs.
Listan Teckenuppsättning kan vara nedtonad eller tillgänglig:
Om listan är nedtonad har FileMaker Pro identifierat kodningen i filen och valt den automatiskt.
Om listan är tillgänglig kunde inte FileMaker Pro identifiera kodningen i filen och har försökt välja en lämplig teckentabell med utgångspunkt i operativsystemet och filformatet som du importerar. Du kan behöva ändra kodningen som har valts av FileMaker Pro. Om du väljer en annan kodning söker FileMaker Pro igenom importinformationen och visar ett varningsmeddelande om informationen innehåller tecken som är ogiltiga i den teckenuppsättning som du har valt.
Obs!  Om du importerar en UTF-16-textfil (16-bitars unicode) måste filen innehålla en standard-BOM (Byte Order Mark) för unicode. Om BOM-markören saknas kan FileMaker Pro inte identifiera filens kodning.
8. Klicka på Importera.
Dialogrutan Tillval för import visas i följande fall:
Om målfilen innehåller fält med aktiverade tillval för automatisk datainmatning.
Om du importerar och lägger till nya poster från en FileMaker Pro-fil med repeterade fält.
9. Om dialogrutan Tillval för import visas väljer du ett eller flera av följande tillval, och klickar sedan på Importera.
 
För att
Gör så här
Mata in nya data automatiskt i fält som har definierats med tillval för automatisk datainmatning. (T ex ange datum automatiskt i ett fält för ändringsdatum.)
Markera Skapa automatiska data under import. Om du inte markerar det här tillvalet anges inga värden automatiskt.
Obs! När du importerar till fält som är definierade för automatisk inmatning av värden (t.ex. namnet på den som ändrar filen, datum eller klockslag för ändringen eller länkdata) bör du avmarkera det här tillvalet om du inte vill att den automatiska informationen ska skriva över den information som du importerar.
Ange hur du vill importera data från repeterade fält i källfilen
Markera:
Behålla dem i ursprungsposten om du vill bibehålla fältet eller fälten som repeterade fält.
Dela upp dem i separata poster om du vill importera varje repeterat värde till en separat post. (Använd det här tillvalet om du vill arbeta med enskilda värden i repeterade fält, t ex för att sortera eller summera dem.)
Obs!  När du delar upp repeterad fältinformation i separata poster dupliceras alla icke-repeterade fält som du importerar i varje post. Om en post i källfilen t ex har värden i tre repetitioner och du delar upp dem i separata poster, importeras de som tre poster som alla är identiska med undantag för värdena i det repeterade fältet.
Dölja valideringskontroll av innehåll i containerfält under importen, så att målfilen kan använda befintligt externt containerfältinnehåll.
Välj Bevara extern containerlagring.
Använd det här alternativet om du till exempel snabbt vill importera data till en tom kopia av en fil utan att behöva dekryptera och kryptera filerna på nytt för att flytta containerdata till målfilen.
Baskatalogen för käll- och målfälten måste vara samma.
10. Lägg märke till antalet importerade poster och överhoppad information i dialogrutan Importera poststatistik. Klicka sedan på OK.
Dialogrutan Importera poststatistik innehåller tre typer av statistik om importerade poster och överhoppad information:
 
Statistik
Beskrivning
Totalt antal tillagda/uppdaterade poster
Det sammanlagda antalet poster som har lagts till och uppdaterats i målfilen under importen.
Obs!  Antalet omfattar flera uppdateringar av samma post om du uppdaterar matchande poster och mer än en post i källfilen matchar en post i sökresultatet i målfilen. Se Obs! i Metoder för att importera data i en befintlig fil.
Totalt antal utelämnade poster pga. fel
Antalet poster i målfilen som har hoppats över på grund av:
Behörighetsfel: Behörigheten förbjuder att en eller flera poster ändras.
Låsta poster: En eller flera poster inte kan ändras eftersom de används någon annanstans, antingen i ett annat fönster av samma användare eller (om filen är delad) av andra klienter.
Kontrollfel: En eller flera poster kan inte ändras, eftersom kontrollkraven på postnivå inte är uppfyllda, och posten kunde inte aktiveras. Mer information finns i Om kontroll av data under import.
Totalt antal utelämnade fält pga. fel
Antalet fält i målfilen som har hoppats över på grund av:
Kontrollfel: Ett eller flera fält kan inte importeras, eftersom informationen inte stämmer överens med de definierade kontrollkraven för fältet. Mer information finns i Om kontroll av data under import.
Behörighetsfel: Behörigheten förbjuder att ett eller flera fält ändras.
Överhoppade fält förhindrar att andra fält i samma post uppdateras.
Kommentar 
Om du importerar en stor mängd information kan en dialogruta visas med importprocessens förlopp. Om du vill avbryta importen klickar du på Stopp. Poster som redan har importerats kvarstår i målfilen (importen återställs inte). Om du vill radera redan importerade poster permanent väljer du Poster > Radera hittade poster.
De poster du importerar utgör sökresultatet. Efter importen bör du kontrollera informationen i sökresultatet. Välj Poster > Visa alla.
Om du uppdaterar poster bör du se till att posterna är korrekta innan du kastar säkerhetskopian av filen.