Skapa en lösning > Ange tillval för fält > Definiera automatisk inmatning av data
 
Definiera automatisk inmatning av data
För att spara tid och se till att alla data blir korrekta kan du ange att FileMaker Pro ska mata in data i textfält, numeriska fält, datumfält, tidsfält och containerfält automatiskt. FileMaker Pro kan till exempel mata in den aktuella användarens namn i ett fält.
Så här anger du tillval för automatisk datainmatning:
1. Välj Arkiv > Hantera > Databas.
2. Klicka på fliken Fält.
3. Om databasen innehåller mer än en tabell väljer du rätt tabell i listan Tabell.
4. Markera ett textfält, numeriskt fält, datumfält, tidsfält eller containerfält i listan över befintliga fält eller definiera ett nytt fält.
5. Klicka på Tillval (eller dubbelklicka på fältnamnet).
6. Klicka på fliken Automatiska data i dialogrutan Tillval för fält och välj sedan tillval för fältet.
 
För att
Gör så här
Ange datum, tid eller tidsstämpel för när posten skapades
Markera Skapades och välj sedan Datum, Tid eller Tidsstämpel i listan.
Ange namnet på personen som skapar posten
Markera Skapades och välj sedan Namn i listan.
Ange namnet på kontot som posten skapas av
Markera Skapades och välj sedan Kontonamn i listan.
Ange datum, tid eller tidsstämpel för när posten ändrades
Markera Ändrades och välj sedan Datum, Tid eller Tidsstämpel i listan.
Ange namnet på personen som ändrar posten
Markera Ändrades och välj sedan Namn i listan.
Ange namnet på kontot som posten ändras av
Markera Ändrades och välj sedan Kontonamn i listan.
Tilldela ett löpnummer till fältet i varje post
Markera Löpnummeroch:
Välj Vid skapande vid Generera om du vill skapa löpnummer när posterna skapas.
Välj Vid aktivering vid Generera om du vill skapa löpnummer när posterna aktiveras (verkställs).
Vid Nästa värde anger du ett startvärde (t.ex. 100) och anger sedan ökningssteget i Öka nästa med.
Ange värdet från samma fält för den senast aktiva posten
Markera Värde från senast besökta post. Det här alternativet hänvisar till den senaste posten där du utförde någon aktivitet, till exempel att klicka på ett fält.
Obs! Det här värdet hämtas från den senast besökta posten i den tabell där alternativet har angetts.
Mata in data som du anger
Markera Data och skriv sedan upp till 255 tecken.
Ange resultatet av en beräkning
Markera Beräknat värde (eller klicka på Ange) och ange sedan en beräkning.
Information om dialogrutan finns i Definiera beräkningsfält.
Markera Ersätt inte befintligt värde för fält (om det finns) om du vill förhindra att befintliga data skrivs över.
Ange ett värde som kopieras från ett fält i en relaterad post
Markera Länkade data (eller klicka på Ange) och definiera sedan länkdata. Mer information finns i Definiera och uppdatera länkar.
Förhindra att en användare ändrar ett värde som du har definierat för automatisk inmatning
Markera Förhindra ändring av värdet vid ändring.
Stänga av automatisk datainmatning
Avmarkera alla markerade kryssrutor.
7. Klicka på OK.
Kommentar 
Du kan också definiera värdelistor för att spara tid och se till att data anges på rätt sätt.
Du kan också specificera alternativ för automatisk ifyllnad för textfält, vilket ger en större säkerhet vid inmatning av data. Mer information finns i Konfigurera ett fält så att det fylls i automatiskt under datainmatning.
Om du väljer Skapades Namn eller Ändrades Namn anges det användarnamn som visas på fliken Diverse i dialogrutan Inställningar.
Om du väljer Beräknat värde kan du ändra fältvärdet i bearbetningsläge (om Förhindra ändring av värdet vid datainmatning inte är valt). Värdet beräknas när du skapar en post eller när ett av fälten ändras och målfältet är tomt. Om du däremot väljer Beräkna inte om alla fält i formeln är tomma i dialogrutan Beräkning, beräknas inte värdet när du skapar en post och alla fälten är tomma. I stället beräknas värdet när något av referensfälten innehåller ett värde.)
Automatiskt inmatade beräkningar kan referera till sig själva.
Du kan låta en automatiskt inmatad beräkning uppdateras automatiskt genom att inte markera tillvalet Ersätt inte befintligt värde för fält (om det finns).
Om du vill använda automatisk inmatning för ett beräknat värde som uppdateras automatiskt och inte kan ändras genom att data anges i fältet, definierar du ett beräkningsfält.
Relaterade avsnitt 
Arbeta med formler och funktioner
Om val av fälttyper
Sätta in aktuellt datum eller andra variabler i ett fält
Definiera värdelistor
Ange förvalda data från en värdelista