Arbeta med relaterade tabeller > Arbeta med relationsdiagrammet > Lägga till och markera tabellförekomster
 
Lägga till och markera tabellförekomster
Alla tabellförekomster som används i relationer måste finnas i relationsdiagrammet. Detta omfattar tabeller från externa datakällor. När du har lagt till tabellförekomster kan du markera dem för att se hur de är relaterade till varandra.
Så här lägger du till en tabellförekomst i relationsdiagrammet:
1. Välj Arkiv > Hantera > Databas.
2. Klicka på fliken Relationer och klicka sedan på Knappen Lägg till tabell.
3. I dialogrutan Ange tabell:
Om du vill lägga till ytterligare en förekomst av en tabell från den aktuella filen markerar du tabellnamnet i listan över tabeller.
Om du vill lägga till en tabellförekomst från en extern datakälla väljer du från Datakälla och sedan väljer du tabellnamnet från listan över tabeller.
 
För att
Välj
Välj en tabellförekomst från den aktuella FileMaker-filen
Aktuell fil
Välj en annan FileMaker Pro-fil med hjälp av dialogrutan Öppna fil.
Lägg till FileMaker-datakälla
Det här är det snabbaste sättet att lägga till en FileMaker-datakälla.
Välj en ODBC-datakälla
Ett namn på en befintlig ODBC-datakälla eller Lägg till ODBC-datakälla om du vill lägga till en ny.
Mer information finns i Redigera ODBC-datakällor.
Lägg till FileMaker-datakällor och ODBC-datakällor med flera sökvägar eller när du vill redigera, duplicera eller ta bort befintliga datakällor.
Hantera datakällor
Mer information finns i Ansluta till externa datakällor.
4. Ändra namnet på tabellförekomsten om det behövs.
Varje tabellförekomst i relationsdiagrammet måste ha ett unikt namn.
Så här markerar du relaterade tabeller:
1. Öppna relationsdiagrammet för databasen.
Se Arbeta med relationsdiagrammet
2. Markera en eller flera tabellförekomster.
3. Klicka på Knapp för markering av relaterade tabeller och välj sedan tabellförekomsten som du vill markera.
 
För att
Välj
Markera tabeller som är direkt relaterade
Markera relaterade tabeller näst intill
Tips!  Välj kommandot igen när du vill markera nästa relaterade tabell eller uppsättning med relaterade tabeller.
Markera tabellförekomster som är baserade på samma källtabell
Markera tabeller med samma källtabell
Relaterade avsnitt 
Arbeta med relaterade tabeller
Arbeta med relationsdiagrammet
Skapa en lösning
Om relationskriterier
Skapa och ändra relationer