Tips för giltiga mappar

Mapparna du anger som standardsäkerhetskopieringsmapp, för progressiv säkerhetskopiering och som extra databasmapp måste vara giltiga.

Om du anger en mapp på en lokal volym måste du göra följande:

Kontrollera att mappen har korrekt angivna behörigheter så att FileMaker Server kan läsa och skriva till mappen.

macOS: En lokal mapp måste ägas av FileMaker Server-användarkontot (eller gruppen fmsadmin).

Om du anger en mapp på en fjärrvolym måste du göra följande:

När du installerar FileMaker Server anger du ett annat FileMaker Server-användarkonto än standardkontot. Kontrollera att kontot har tillräcklig behörighet för att läsa och skriva till mappen på fjärrvolymen.

Windows: Om FileMaker Server-användarkontot är ett Windows-domänkonto, inaktiverar du kontroll för användaråtkomst och startar om FileMaker Server. Se Windows Hjälp och support.

macOS: Om du vill använda en fjärrvolym måste du se till att fjärrvolymen är ansluten och tillgänglig innan FileMaker Server startar.

Du kan inte ange en fjärrvolym för säkerhetskopieringsmapparna.

Ange mappen som en absolut sökväg:

Windows: Den sökväg du anger måste inledas med filewin:/ och avslutas med ett snedstreck (/).

Till exempel filewin:/enhetsbeteckning:/mappnamn/

Om du använder en nätverksvolym måste den angivna sökvägen innehålla servernamnet.

Till exempel filewin://servernamn/resursnamn/mappnamn/

macOS: Den sökväg du anger måste inledas med filemac:/ och avslutas med ett snedstreck (/).

Till exempel filemac:/volymnamn/mappnamn/

Obs!  Du kan använda Windows Explorer eller DOS-kommandotolken för att ansluta nätverksenheter och få fjärråtkomst till mappar på en dator genom att ange UNC-namnen (Universal Naming Convention).

Mappsökvägen får inte innehålla några tecken eller ord som reserverats för operativsystemet. Mappsökvägen kan till exempel inte innehålla com1 i Windows. I macOS kan mappsökvägen inte innehålla ett kolon (:).

Standardsäkerhetskopieringsmappen och mappen för progressiv säkerhetskopiering kan inte vara en överordnad eller en underordnad mapp till standarddatabasmappen, en extra databasmapp eller scriptmappen. Den extra databasmappen kan inte vara en överordnad eller en underordnad mapp till standarddatabasmappen, säkerhetskopieringsmappen eller scriptmappen. Mer information finns i Inställningar för databas- och säkerhetskopieringsmappar.

Se FileMaker Knowledge Base.