Referens > Underhålla och reparera FileMaker Pro-databaser > Om reparation av FileMaker Pro-filer > Reparera filer
 
Reparera filer
Om en fil verkar vara skadad ska du först försöka spara en komprimerad kopia, vilken kopierar alla data och återskapar trädstrukturen för databasen (mer information finns i Spara en komprimerad kopia). Även om filen inte kan öppnas kan du använda dialogrutan Avancerade återställningsalternativ (beskrivs nedan) och göra en komprimerad kopia. Om en fil är för skadad för att kunna öppnas eller användas kan du använda kommandot Reparera och låta FileMaker Pro rädda så mycket information som det går och skapa en ny reparerad fil.
Obs!  FileMaker Pro Advanced: Runtime-program stöder inte avancerade funktioner för filåterställning.
Så här reparerar du en skadad fil:
1. Välj Arkiv > Reparera.
2. Markera filen som ska repareras och klicka på Markera.
I FileMaker Pro visas dialogrutan "Namnge reparerad fil". Det ursprungliga filnamnet (på den skadade filen), följt av Reparerad visas för Filnamn (Windows) eller Spara som (macOS).
3. Acceptera standardnamnet eller ange ett annat namn för den reparerade filen.
4. Om du vill att FileMaker Pro ska använda standardfilens reparationsinställningar (rekommenderas för bästa resultat), ser du till att kryssrutan Använd avancerade alternativ är avmarkerad och fortsätter sedan till nästa steg.
Om du vill ändra reparationsinställningarna väljer du Använd avancerade alternativ eller klickar på Ange, ställer in alternativen och klickar sedan på OK. (Mer information om avancerade reparationsalternativ finns i Ange avancerade alternativ för filåterställning.)
5. Klicka på Spara.
6. Om dialogrutan Öppna krypterad databasvisas skriver du krypteringslösenordet och klickar på OK.
Om du inte känner till krypteringslösenordet kan du kontakta databasadministratören.
Du ser hur filreparationen fortgår. När reparationen är avslutad visar FileMaker Pro status för den reparerade filen. Se Resultat av en reparation nedan för vidare information.
7. Om du vill visa en logg från reparationen av filen klickar du på Öppna loggfilen.
Filen Recover.log visas i ett separat fönster i tabbavgränsat format. Från vänster till höger visar kolumnerna datum, tidpunkt och tidszon för den plats där reparationen genomfördes samt filnamn, felnummer och beskrivning av reparationshändelsen. Du kan spara filen eller skriva ut den för att undersöka den ytterligare. Sedan stänger du fönstret.
Den senaste informationen läggs till i eventuell befintlig Recover.log-fil så du kan behöva bläddra till slutet av filen för att se resultaten från den senaste filreparationen.
Mer information hittar du i FileMaker Knowledge Base på http://help.filemaker.com. Prova också att söka efter nyckelord i eventuella meddelanden som visas.
Obs!  De här stegen gäller endast för filer i FileMaker Pro 12-format. Om du vill reparera en fil i ett annat FileMaker Pro-format med hjälp av de här stegen måste du först konvertera filen till FileMaker Pro 12-formatet. Om filen är för skadad för att kunna konverteras, återställer du filen i korrekt version av programmet. Mer information finns i Konvertera filer från FileMaker Pro 11 och tidigare.
Resultat av en reparation
När en fil har reparerats visar FileMaker Pro statusinformation. Vad du ser beror på resultatet av reparationsåtgärderna och de alternativ som användes. Följande tabell visar alla möjliga resultat som kan visas för varje databaskomponent som kan repareras. (Information om dessa inställningar finns i Ange avancerade alternativ för filåterställning.)
 
För denna komponent
Ett av dessa meddelanden visas
Filblock
Skannade och återskapade "<nnn>" block, lämnade "<nnn>" ogiltiga datablock
Kopierade som de är
Kopierad logisk struktur
Schema
Skannade fält och tabeller, "<nnn>" saknade fält har lagts till
EJ skannade
Struktur
Skannade "<nnn>" objekt ändrade
EJ skannade
Fältindex
Ombyggda
EJ ändrade
Raderade för senare ombyggnad (efter behov)
En del ombyggt, en del raderat för senare ombyggnad
Ofta händer det att en korrekt återställd databas blir större än den ursprungliga databasen. Det beror på att nya diskblock allokeras medan databasen repareras. När t.ex. indexet byggs upp, fält för fält och post för post, kan det hända att data fördelas på ett annorlunda sätt (som tar mer plats) än i den ursprungliga filen.
När du har reparerat en fil, kopierar du dess senaste data från den reparerade filen till en säkerhetskopia av originalfilen. Det är säkrast att använda den filen istället för den reparerade filen.
Kommentar 
Det tar också längre tid att öppna en nyligen återställd fil jämfört med en fil som har stängts på ett korrekt sätt. Men det tar bara längre tid första gången den återställda databasen öppnas och det beror på att de interna strukturerna som raderades under reparationen måste byggas upp på nytt.