Referens > Underhålla och reparera FileMaker Pro-databaser > Om reparation av FileMaker Pro-filer > Ange avancerade alternativ för filåterställning
 
Ange avancerade alternativ för filåterställning
FileMaker Pro använder vissa standardinställningar när en fil repareras. Du kan ändra dessa inställningar när du försöker reparera en skadad fil.
Obs!  FileMaker Pro Advanced: Runtime-program stöder inte avancerade funktioner för filåterställning.
Så här ställer du in alternativ för avancerad filreparation:
1. Välj Arkiv > Reparera.
2. Markera filen som ska repareras och klicka på Markera.
3. I dialogrutan "Namnge reparerad fil" markerar du Använd avancerade alternativ.
FileMaker Pro visar dialogrutan Avancerade reparationsalternativ med antingen standardalternativen markerade (om detta är första gången som dialogrutan visas under aktuell programsession) eller med de senaste inställningarna som har gjorts under aktuell programsession.
4. Välj ett alternativ för hur du vill att FileMaker Pro ska generera den nya filen.
 
Markera
För att
Förvalt
Kopiera block i befintligt skick
Kopiera alla filblock som de är till den reparerade filen. Detta kan inkludera skadade block.
Av
Kopiera logisk struktur (samma som komprimerad kopia)
Kopiera alla ursprungsdata utan att kontrollera blocken och återskapa trädstrukturen i den återställda filen.
Av
Skanna block och återskapa fil (ignorera ogiltiga block)
Inkludera endast oskadade och ej duplicerade block till den återställda filen.
När den nya filen har genererats skannas den och sedan återskapas en ny databas enligt de alternativ du väljer i nästa steg.
5. Välj ett eller flera ytterligare alternativ om du vill definiera hur den nya databasen ska skannas och återställas efter att den nya filen har genererats.
 
Markera
För att
Förvalt
Skanna postdata och återskapa fält och tabeller
Återskapa filens schema. Med det här alternativet genomförs en obligatorisk skanning av alla poster och fältdata.
Obs!  Det kan ta lång tid att skanna alla poster och fältdata, men det är det enda alternativ som återskapar saknade fält och tabelldefinitioner. Om något fält eller någon post finns på felaktiga platser i filen är det bara det här alternativet som kan hitta dem och radera dem.
Skanna och återskapa scripts, layouter, m.m.
Återskapa filens struktur.
Om språkalternativet för teman som lagrats i en fil överensstämmer med installerade teman på disken uppdaterar FileMaker Pro samma version eller eventuell ny version av teman som lagras i en fil. Fördefinierade teman och anpassade teman som baserats på fördefinierade teman uppdateras också.
Återskapa fältindex och välj sedan Nu eller Senare
Återskapa fältindex under filåterställning eller senare när index behövs.
På, Nu
Radera cachade inställningar
Radera de senast använda inställningarna inklusive sidformat, utskriftsinställningar, standard för layoutformatering samt för varje tabell i en fil, import och exportorder, senaste sorteringar, senaste sökningar, senaste sökresultat och alternativ för att skicka e-post. (Emellertid återställs eventuella sökningar.)
Kringgå startscript och layout
Kringgå de scripts och layouter som normalt används när filen öppnas. (Alla scripts som skapats i Filtillval med scripttriggrarna VidFörstaFönsteröppna eller VidFönsteröppna inaktiveras och filen öppnas i en tom layout som skapas i FileMaker Pro.) Det här alternativet uppmanar dig mot slutet av reparationsprocessen att ange ett konto och ett lösenord med fullständig åtkomst till databasen.
Av
6. Klicka på OK.
Om du vill använda dessa inställningar nästa gång du återställer en fil under samma programsession, ska du behålla Använd avancerade alternativ markerad i dialogrutan "Namnge reparerad fil". Om du vill ändra dessa inställningar behåller du Använd avancerade alternativ markerat i dialogrutan "Namnge reparerad fil" och klickar på Ange.
Om du vill återgå till FileMaker Pro standardinställningar för reparation, avmarkerar du Använd avancerade alternativ.
Kommentar 
När Kringgå startscript och layout är markerat kommer det inte att vara tillåtet att kringgå dessa om något av följande förhållanden gäller:
en användare gör tre misslyckade inloggningsförsök
kontokatalogen är skadad
Admin-kontot saknas från en runtime-version för en fil som skapats av FileMaker Pro Advanced
Om du ändrar inställningar för filreparation och sedan växlar till att använda ett script som kringgår dialogrutor kommer FileMaker Pro att använda sina standardalternativ för filreparation (istället för dem du har angett). Om du återgår till reparation av filen med hjälp av dialogrutor kommer emellertid de ändrade inställningarna att återställas.
När du bara vill kringgå layouten för att öppna filen väljer du Kopiera block i befintligt skick och Kringgå uppstartsscript och layout (kräver adminbehörighet) och lämnar de övriga alternativen omarkerade.