Verwijzingen > FileMaker Pro-databases onderhouden en herstellen > FileMaker Pro-bestanden herstellen > Bestandsconsistentie controleren
 
Bestandsconsistentie controleren
FileMaker Pro controleert zo nodig de consistentie van een databasebestand wanneer het bestand wordt geopend.
U kunt ook FileMaker Pro de consistentie laten controleren als u vermoedt dat een bestand is beschadigd. Bij een consistentiecontrole wordt elk blok in het bestand gelezen en wordt gecontroleerd of:
de interne structuur van het blok geldig is
het blok naar behoren is gekoppeld aan andere blokken in het bestand.
Bij de consistentiecontrole worden niet alle gegevens binnen elk blok gelezen en worden niet het schema of de hogere structuren in het bestand gecontroleerd. Deze controles op hoger niveau worden alleen uitgevoerd als u de opdracht Herstellen kiest.
Zo controleert u de bestandsconsistentie:
1. Kies Bestand > Herstellen.
2. Selecteer in het dialoogvenster Beschadigd bestand selecteren het bestand dat u wilt controleren en klik op Consistentie controleren.
3. Als u het dialoogvenster Gecodeerde database openen ziet, typt u het coderingswachtwoord en klikt u op OK.
Als u het coderingswachtwoord niet kent, neemt u contact op met de databasebeheerder.
FileMaker Pro controleert de consistentie van het geselecteerde bestand en geeft een overzicht weer van de status van het bestand, met het totaal aantal gecontroleerde blokken, aantal verwerkte blokken en aantal gevonden ongeldige blokken.
4. Klik op Logbestand openen wanneer u een logbestand van de bestandsconsistentiecontrole wilt weergeven.
Het bestand Herstel.log wordt geopend in een apart venster in een door tabs gescheiden tekstindeling. Van links naar rechts worden in kolommen de datum, tijd en tijdzone van de consistentiecontrole weergegeven, de bestandsnaam, het foutnummer en een beschrijving van de gebeurtenis in de consistentiecontrole. U kunt dit bestand opslaan of afdrukken voor nader onderzoek. Sluit vervolgens het venster.
De recentere gegevens worden toegevoegd aan de bestaande gegevens in het bestand Herstel.log, dus mogelijk moet u naar het eind van het bestand bladeren om de resultaten van de laatste consistentiecontrole te zien.
5. Klik in het statusdialoogvenster op OK.
Het dialoogvenster Beschadigd bestand selecteren blijft open. Als uit de consistentiecontrole blijkt dat het bestand is beschadigd, kunt u proberen een gecomprimeerde versie van het bestand op te slaan voordat u probeert het te herstellen (zie Bestanden herstellen). Als uit de consistentiecontrole geen beschadiging naar voren is gekomen, klikt u op Annuleren.
Opmerkingen 
Het kan wat meer tijd kosten om een bestand te openen waarop FileMaker Pro een consistentiecontrole uitvoert.