Hantera säkerhet > Skapa och redigera kontoåtkomst
 

Skapa och redigera kontoåtkomst

Konton specificerar användarnamn och (vanligen) lösenord som identifierar användare. För vissa kontotyper (se nedan) kan grupper av användare definieras. När en användare öppnar en fil visas vanligen en dialogruta som uppmanar användaren att ange kontoinformation. När en användare öppnar en fil med rätt kontoinformation avgör behörighetsuppsättningen som tilldelats kontoåtkomstposten i filen för den användarens konto eller för den grupp som användaren tillhör, vad användaren kan göra i filen. Mer information finns i Om konton, behörighetsuppsättningar och utökad behörighet.

För att fullständigt kunna hantera kontoåtkomsten för en fil måste du öppna filen som en användare vars kontoåtkomstpost har tilldelats behörighetsuppsättningen Full åtkomst. Om du öppnar filen utan full åtkomst kan du ändra färre alternativ med kommandot Arkiv > Hantera > Säkerhet eller också är kommandot otillgängligt. Mer information finns i Ändra annan behörighet.

Du kan skapa och ändra kontoåtkomst i en delad fil medan den används av klienterna. När du ändrar kontoåtkomsten träder ändringarna i kraft omedelbart, men stör inte eventuella pågående klientanslutningar. Om du till exempel inaktiverar en kontoåtkomstpost medan klienter använder den avbryts inte deras användning av filen. Men när klienterna har stängt filen kan de inte öppna den igen.

Du kan ge kontoåtkomst till så många användare eller grupper som du behöver. Varje fil innehåller också två fördefinierade konton: Admin och Gäst. Mer information finns i Om kontona Admin och Gäst.

Kontotyper

FileMaker-klienter har stöd för flera typer av konton som skiljer sig åt i hur de autentiserar användare. Endast FileMaker-filkontot definierar kontonamnet och lösenordet i FileMaker Pro Advanced-filen. För alla andra typer definieras information om användarkonto eller grupp av en extern identitetsleverantör eller autentiseringsserver. För dessa definierar FileMaker Pro Advanced-filen endast hur sådana användarkonton eller grupper får komma åt filen.

I tabellen nedan sammanfattas vilka FileMaker-värdar som har stöd för respektive kontotyp, var kontoinformationen definieras och om enskilda användarkonton eller grupper kan användas. Observera att endast kontotypen FileMaker-fil kan användas för att öppna en lokal fil.

 

Kontotyp

Lokal fil

FileMaker Server som värd

Delas med FileMaker Cloud for AWS som värd

Delas med FileMaker Cloud som värd

Var kontoinformationen definieras

Stöd för användare eller grupper

FileMaker-fil

Ja

Ja

Ja

Nej

I FileMaker Pro Advanced-filen

Användare

FileMaker-ID

Nej

Nej

Nej

Ja

Av identitetsleverantörssystemet FileMaker-ID

Användare, grupper

Extern server

Nej

Ja

Nej

Nej

Av en extern autentiseringsserver som Apple Open Directory eller en Windows-domän

Grupper

OAuth-identitetsleverantör

Nej

Ja

Ja

Nej

Av en OAuth-identitetsleverantör som Amazon, Google eller Microsoft

Användare, grupper1

1. Microsoft Azure AD är den enda OAuth-identitetsleverantören som har stöd för grupper

Så här skapar eller redigerar du kontoåtkomst:

1. Välj Arkiv-menyn > Hantera > Säkerhet.

2. Välj den typ av konto du vill jobba med för Autentisera via.

På kontoåtkomstlistan visas endast den åtkomst som har tilldelats den valda kontotypen. Se "Kontotyper" ovan.

3. Klicka på Ny om du vill tilldela kontoåtkomst. Om du vill ändra en befintlig kontoåtkomstpost ska du först markera användaren eller gruppen.

4. Redigera kontoåtkomstuppgifterna för den kontotyp du valde i steg 2. Se:

Redigera FileMaker-filkonton

Redigera åtkomst för FileMaker-ID-konton

Redigera åtkomst för konton på externa servrar

Redigera OAuth-kontoåtkomst

Så här duplicerar eller raderar du befintliga kontoåtkomstposter:

1. Välj Arkiv-menyn > Hantera > Säkerhet.

2. Välj den typ av konto du vill jobba med för Autentisera via.

3. Markera en användare eller grupp och gör sedan följande:

Klicka på Knappen Duplicera konto om du vill duplicera åtkomsten till den här filen.

Klicka på Knappen Radera konto om du vill radera åtkomsten till den här filen.

Kommentarer 

Kontoåtkomstposter utan behörighetsuppsättningen Full åtkomst kan ges begränsad behörighet att hantera konton. Mer information finns i Ändra annan behörighet.

För konton som autentiseras via FileMaker-fil eller extern server:

Använd bara ASCII-tecken i lösenord, t.ex. a–z, A–Z, 0–9 och skiljetecken som "!" och "%". Om ett lösenord innehåller vissa tecken med accenter eller icke-latinska tecken, t.ex. kyrilliska eller japanska tecken, finns det risk för att det inte fungerar, särskilt i databaslösningar för flera plattformar och filer som öppnas via FileMaker WebDirect.

Om filen delas via webbpublicering bör du även begränsa kontonamnen till ASCII-tecken. Använd inte kolon i kontonamn och lösenord för webbpublicerade filer.

Automatisk inloggning på en fil kan användas för lokala filer och filer som delas från en FileMaker Server-värd som inte har konfigurerats att kräva lösenordsskyddade filer. För automatisk inloggning varje gång en fil öppnas väljer du Arkiv > Filtillval och anger sedan kontonamn och lösenord. Mer information finns i Ange filtillval.

Det användarnamn som definierats i dialogrutan Inställningar anges automatiskt i dialogrutan Öppna. När användarnamnet och kontonamnet överensstämmer behöver användaren inte ange kontonamnet när filen öppnas. Mer information finns i Ange allmänna inställningar.

Relaterade avsnitt 

Skapa och redigera kontoåtkomst

Skapa och redigera behörighetsuppsättningar

Skapa och redigera utökad behörighet

Om kontona Admin och Gäst