Starta Admin Console > Använda guiden Driftsättning på en arbetsdator
 

Använda guiden Driftsättning på en arbetsdator

Använd guiden Driftsättning på en arbetsdator för att installera ett signerat SSL-certifikat eller för att ansluta en arbetsdator till en huvuddator.

Installera ett signerat SSL-certifikat på en arbetsdator:

1. Starta guiden Driftsättning på arbetsdatorn. Mer information finns i Starta guiden Driftsättning på en arbetsdator.

2. Klicka på Importera certifikat.

Vid Signerad certifikatfil klickar du på Bläddra och väljer SSL-certifikatfilen du fått från certifikatutfärdaren (CA).

Vid Privat nyckelfil klickar du på Bläddra och väljer den privata nyckelfilen (serverKey.pem) som skapades i mappen CStore när du skapade certifikatsigneringsförfrågan (CSR). Mer information finns i Skapa en certifikatsigneringsförfrågan.

Om du använder en annan metod för att skapa certifikatsigneringsförfrågan, till exempel genom en certifikatutfärdares webbplats, väljer du den privata nyckelfilen du fått genom denna metod.

Om ditt anpassade SSL-certifikat kräver en mellanliggande certifikatfil klickar du på Bläddra vid Mellanliggande certifikatfil och väljer den mellanliggande certifikatfilen. Om du får ett certifikatpaket från certifikatutfärdaren kan du använda den filen som mellanliggande certifikatfil.

Vid Privat nyckellösenord anger du lösenordet som användes för din privata nyckelfil när du skapade filen.

3. Klicka på Importera för att importera det signerade certifikatet.

4. Om du behöver importera ett annat certifikat klickar du på Börja om och tar bort det befintliga certifikatet och de befintliga privata nyckelfilerna.

5. Det nya certifikatet börjar gälla när du startar om arbetsdatorn.

Obs!  Namnen på certifikatfilerna får inte innehålla tecken som inte stöds. Namnen på certifikatfilerna får till exempel inte innehålla en asterisk (*).

Ansluta en arbetsdator till en huvuddator:

1. Starta guiden Driftsättning på arbetsdatorn. Mer information finns i Starta guiden Driftsättning på en arbetsdator.

2. För Skapa anslutning anger du:

Huvuddatorns värdnamn eller IP-adress. Om du installerat ett anpassat SSL-certifikat och använder ett värdnamn ska det vara ett giltigt, fullständigt värdnamn som överensstämmer med det anpassade SSL-certifikatet som är installerat på huvuddatorn.

Arbetsdatorns värdnamn eller IP-adress. Om du installerat ett anpassat SSL-certifikat och använder ett värdnamn ska det vara ett giltigt, fullständigt värdnamn som överensstämmer med det anpassade SSL-certifikatet som är installerat på arbetsdatorn.

Serveradministratörens användarnamn och lösenord som du använder för att logga in i Admin Console på huvuddatorn.

3. Klicka på Lägg till på huvuddator för att ansluta arbetsdatorn till huvuddatorn.

När du ser ett meddelande om att arbetsdatorn har anslutits har den lagts till på huvuddatorn. Du kan kontrollera anslutningen på fliken Connectorer > Webbpublicering.

Kommentarer 

När du importerar ett anpassat SSL-certifikat använder klientanslutningar till databasservern SSL och HTTP-anslutningar omdirigeras till HTTPS. Om du inte importerar ett anpassat SSL-certifikat används SSL inte för databasanslutningar och funktionen HTTP Strict Transport Security (HSTS) är inaktiverad.

Om du vill ta bort ett importerat certifikat använder du CLI-kommandot fmsadmin certificate delete och startar om FileMaker Server för att ändringen ska träda i kraft. Se Använda kommandoradsgränssnittet för information om certificate-kommandot.

Om du använder FileMakers standardcertifikat eller ett certifikat som inte verifierar servernamnet kan du få ett felmeddelande. Tillåt det overifierade certifikatet genom att välja Anslut med det overifierade certifikatet och klicka på Lägg till på huvuddator igen.

Om du får ett fel om att anslutningen har nått sin tidsgräns ska du verifiera att arbetsdatorn har nätverksåtkomst till huvuddatorn.

Du kan inte ändra inställningen Starta Web Publishing Engine automatiskt (beskrivs i Startinställningar) för arbetsdatorerna. Web Publishing Engine startar alltid automatiskt när arbetsdatorn startar om.

Om du ändrar värdnamnet på huvuddatorn måste du koppla från alla arbetsdatorer och sedan återansluta arbetsdatorerna med det nya värdnamnet.

Om du vill ändra en arbetsdators värdnamn ska du först ta bort det från huvuddatorn. Därefter ändrar du värdnamnet och återansluter till huvuddatorn.

Om en arbetsdator är ansluten till huvuddatorn med en IP-adress kommer omdirigeringar till huvuddatorn att använda en IP-adress. Om en arbetsdator är ansluten till huvuddatorn med ett helt kvalificerat värdnamn kommer omdirigeringar till huvuddatorn att använda ett helt kvalificerat värdnamn.

Om en FileMaker WebDirect-lösning använder scriptstegen Skriv ut, Utskriftsformat och Spara poster som PDF måste alla önskade teckensnitt vara installerade på huvuddatorn och arbetsdatorerna.