Felsökning > Händelseloggmeddelanden för FileMaker Server
 

Händelseloggmeddelanden för FileMaker Server

Nedan följer en lista över och en förklaring till några av de loggfilsmeddelanden som kan visas i Event.log eller i Windows Loggboken. Variabler som returneras av FileMaker Server eller operativsystemet, t ex namnet på målet eller filen, står inom hakparentes ([]).

Obs!  I macOS skriver FileMaker Server-hjälpen händelser till Event.log.

Bonjour-tjänsten är inte installerad, eller också körs den inte. FileMaker Server blir inte synlig för FileMaker-klienter.

Det här meddelandet kan bara visas i Windows. Bonjour-tjänsten är inte installerad, eller också körs den inte när FileMaker Server startas. Följden är att FileMaker Server inte visas i listan över lokala värdar i dialogrutan Värdar i FileMaker Pro Advanced-klienter eller i Startcenter i FileMaker Go-klienter. Användarna kan dock fortfarande ansluta till FileMaker Server genom att ange en IP-adress eller ett värdnamn.

Du kan åtgärda problemet genom att starta Bonjour-tjänsten från Tjänster i Kontrollpanelen innan du startar FileMaker Server.

Klienten [klientnamn 1] nekades åtkomst eftersom licensnyckeln redan används av klienten [klientnamn 2].

Två klienter kan inte använda samma licensnyckel. [Klientnamn 2] måste ange en unik licensnyckel i FileMaker Pro Advanced.

Klienten [klientnamn] svarar inte lägre. Anslutningen har stängts. ([felnummer]).

En ansluten klientdator har slutat kommunicera med FileMaker Server på grund av ett nätverksavbrott eller ett programvarufel.

Stänger databasen [filnamn] på grund av ett allvarligt fel. ([felnummer]).

Den angivna filen stängs av FileMaker Server på grund av ett fel. Filen kan behöva repareras i en tidigare version av FileMaker Pro Advanced eller FileMaker Pro. Se FileMaker Pro Advanced Hjälp.

Det gick inte att öppna databasen [filnamn]. Databasen kan vara skadad, använd kommandot Reparera i FileMaker Pro Advanced.

Den angivna filen gick inte igenom kontrollen. Försök öppna filen i FileMaker Pro Advanced: starta FileMaker Pro Advanced, öppna filen och följ anvisningarna på skärmen. (Information om hur du reparerar filer finns i FileMaker Pro Advanced Hjälp.) Försök sedan att öppna filen med FileMaker Server. Mer information finns i Öppna värdbaserade filer.

Databasen [filnamn] kan inte öppnas som den är. Öppna den i FileMaker Pro Advanced först.

Databasen kan ha ett äldre format. Databaser måste ha FileMaker Pro 12-format (FMP12) för att den aktuella versionen av FileMaker Server ska kunna fungera som värd för dem. Konvertera databasfilen till FMP12-formatet; se FileMaker Pro Advanced Hjälp.

Databasen eller den temporära filen [filnamn] är skadad och har stängts. ([felnummer]).

Databasen eller dess associerade temporära fil är skadad. Försök öppna filen i FileMaker Pro Advanced: starta FileMaker Pro Advanced, öppna filen och följ anvisningarna på skärmen. (Information om hur du reparerar filer finns i FileMaker Pro Advanced Hjälp.) Försök sedan att öppna filen med FileMaker Server.

Databasen [filnamn] stängdes inte på rätt sätt, kontroll utförs.

Angiven fil användes när FileMaker Pro Advanced eller FileMaker Server stängdes på felaktigt sätt. Därför utför FileMaker Server en kontroll för att undersöka filens block.

Databas eller temporär fil [filnamn] brist på diskutrymme, endast [antal] kB ledigt! Sökte igenom temporära filer och frigjorde [antal] kB.

Disken som innehåller den värdbaserade databasen eller de temporära filerna börjar få brist på diskutrymme. FileMaker Server försökte öka utrymmet genom att ta bort temporära filer. Använd operativsystemets verktyg för att öka det lediga utrymmet på disken så att databasfilerna kan utökas. Om det lediga utrymmet blir för litet rapporterar FileMaker Server ett fel och tillåter inte ändringar i databasen.

Tog bort säkerhetskopieringsmappen [mappnamn].

Det angivna högsta antalet säkerhetskopior att spara överskreds och databasservern tog därför bort den äldsta säkerhetskopieringsmappen.

Tar bort säkerhetskopieringsmapp(ar) till ledigt [x] kB diskutrymme som behövs för ny säkerhetskopiering.

Databasservern upptäckte att det inte finns tillräckligt med diskutrymme för att göra en fullständig säkerhetskopiering av databaserna som ingår i säkerhetskopieringen. Om databasservern kan frigöra tillräckligt mycket utrymme för en ny säkerhetskopiering genom att ta bort gamla säkerhetskopieringar, registreras detta meddelande.

Fel vid progressiv säkerhetskopiering av [databas]. En nyare kopia används eller skapas. Det gick inte att ta bort den gamla fjärrcontainerkatalogen: “[katalog]”. ([felkod])

På grund av ett fel under den progressiva säkerhetskopieringen behövde en nyare kopia skapas. En databas kunde inte flyttas till en ny mapp.

Fel vid progressiv säkerhetskopiering av [databas]. En nyare kopia används eller skapas. Det gick inte att flytta databasen från [mappnamn] till [mappnamn]. ([felkod])

När progressiva säkerhetskopieringar skapas börjar FileMaker Server med att skapa en fullständig säkerhetskopia av alla värdbaserade databaser. Efter att den inledande fullständiga säkerhetskopieringen har genomförts, kopierar sedan FileMaker Server de ändrade blocken till säkerhetskopieringsmappen med en regelbunden frekvens som anges i inställningarna för sparintervall. Om databasen inte kunde kopieras till säkerhetskopieringsmappen, skapar FileMaker Server en nyare kopia.

Fel vid progressiv säkerhetskopiering av [databas]. En nyare kopia används eller skapas. Det gick inte att skapa en hård länk till [databas]. ([felkod])

Det här felet uppstår i sällsynta fall när en databas har låsts av användaren och den äldre kopian av den progressiva säkerhetskopian av databasen inte kan användas. FileMaker Server kan inte skapa en fast länk till den äldre progressiva säkerhetskopian av databasen och istället görs en ny kopia.

Fel vid progressiv säkerhetskopiering av [databas]. En nyare kopia används eller skapas. Det gick inte att ta bort den gamla databasen “[databas]”. ([felkod])

Det här felet uppstår i sällsynta fall när en databas har låsts av användaren och den äldre kopian av den progressiva säkerhetskopian av databasen inte kan tas bort.

Ett fel inträffade vid borttagning av säkerhetskopieringsmapp [mappnamn]. Vissa filer eller mappar kunde inte tas bort. ([felnummer]).

Någon annan process använder filer i den angivna säkerhetskopieringsmappen eller använder säkerhetskopieringsmappen eller undermappar till den. Ett annat program kan t.ex. vara i färd med att flytta säkerhetskopiorna till en lagringsplats offline eller så kan du ha öppnat kommandoradsfönstret i Windows, ändrat sökvägen till säkerhetskopieringsmappen och lämnat fönstret öppet.

Ett fel inträffade vid ändring av namn på säkerhetskopieringsmapp [mappnamn]. Det gick inte att ändra namn på vissa filer eller mappar. ([felnummer]).

Någon annan process använder filer i den angivna säkerhetskopieringsmappen eller använder säkerhetskopieringsmappen eller någon av undermapparna till den. Du kan till exempel ha öppnat kommandoradsfönstret i Windows, ändrat sökvägen till säkerhetskopieringsmappen och lämnat fönstret öppet.

FileMaker Server försätts i viloläge. Hela cache rensas. Alla schemalagda aktiviteter skjuts upp.

Om serverdatorn har konfigurerats så att viloläget ska startas under inaktivitet kontrollerar operativsystemet först alla öppna tjänster och program för att ta reda på om tjänsten eller programmet stöder viloläge. Om det för närvarande finns anslutna klienter till en delad databas avslår FileMaker Server vilolägesförfrågningen, och viloläget startas inte på serverdatorn. Om det inte finns några anslutna klienter sparar FileMaker Server alla osparade ändringar på disken (cacheminnet rensas), och serverdatorn tillåts att starta viloläget. Under viloläget skjuts alla schemalagda uppgifter upp, och de körs inte förrän vid nästa schemalagda tid när serverdatorn inte är i viloläge.

Tips  Inaktivera skärmsläckare och funktionen vila (eller viloläge eller vänteläge) på servern. Dessa funktioner i operativsystemet minskar prestandan eller förhindrar åtkomst till delade databaser.

FileMaker Server avslutas. Ett oåterkalleligt fel inträffade. ([felnummer]).

FileMaker Server har påträffat ett allvarligt fel under nätverksanvändningen på grund av ett nätverksavbrott eller någon annan orsak. Kontrollera nätverksinstallationen, inställningarna och systemets fellogg.

Den öppna databasen [filenamn] är skrivskyddad eftersom den innehåller många fasta länkar och på grund av att den måste vara en FileMaker Server-säkerhetskopieringsfil. Du måste göra en kopia av filen och öppna kopian för att kunna göra ändringar.

Om FileMaker Server upptäcker att en databasfil har flera fasta länkar när filen öppnas, uppfattas filen som en säkerhetskopieringsfil och öppnas som skrivskyddad. Du rättar till det här problemet genom att stänga databasfilen, göra en kopia av den och dela kopian istället för originalfilen.

Öppnar databas [filnamn] med konsistenskontroll...

FileMaker Server öppnar en databas och utför en kontroll eftersom ett schema för databasverifiering körs eller eftersom du manuellt har valt kommandot Verifiera eller Verifiera alla på sidan Databaser.

Bytte namn på säkerhetskopieringsmappen [mappnamn] till [mappnamn].

Du har bytt namn på ett säkerhetskopieringsschema i Admin Console och databasservern bytte namn på de befintliga säkerhetskopieringsmapparna för det schemat.

Schema [schemanamn] avbröts. [Mål] kunde inte hittas.

Det angivna målet hittades inte. Om målet är en extern enhet eller nätverksenhet bör du ansluta enheten eller nätverket. Försök igen när målenheten har konfigurerats korrekt.

Schema [schemanamn] avbröts. Det finns inga öppna databaser att utföra uppgifterna på.

Schemat anger en mapp där det inte finns någon databas som för närvarande är öppen i FileMaker Server. Kontrollera att schemat anger rätt mapp och att alla databaser som behövs har öppnats.

Schema [schemanamn] avbröts. Målet [mål] gick inte att skriva till.

Det angivna målet är inte tillgängligt, och schemat har därför inaktiverats. Försök igen när målet har konfigurerats korrekt.

SÄKERHET: Databasen [filnamn] kan inte öppnas eftersom den är osäker. Var endast värd för lösenordsskyddade databaser är aktiverad.

Som standard kan följande databastyper inte öppnas:

databaser som har ett gästkonto som använder behörighetsuppsättningen Fullständig åtkomst

databaser som har ett Fullständig åtkomst-konto med ett tomt lösenord

databaser som har ett Fullständig åtkomst-konto vars lösenord lagras i databasen via alternativet Logga in med i dialogrutan Filtillval

Om du behöver dela osäkra databasfiler använder du CLI-kommandot:

fmsadmin set serverconfig securefilesonly=false

Starta om FileMaker Server för att ändringen ska börja gälla. Mer information finns i Använda kommandoradsgränssnittet.

SÄKERHET: SSL-certifikatet har upphört. Importera ett giltigt, eget SSL-certifikat för ökad säkerhet.

Kontakta certifieringsinstitutet för att förnya SSL-certifikatet.

Det går inte att skapa eller skriva till mappen för säkerhetskopiering [sökväg]. Den progressiva säkerhetskopieringen är inaktiverad.

Du kan se det här meddelandet om FileMaker Server-användarkontot inte har skrivbehörighet till mappen som angetts som mapp för progressiv säkerhetskopiering.

Relaterade avsnitt 

Nätverksproblem

Problem som klienten ser

Visa aktiviteter i Loggboken (Windows)

Felsökning