Planera administrationsuppgifter > Köra FileMaker-script
 

Köra FileMaker-script

FileMaker Server kan köra FileMaker-scripts som har skapats i delade databaser. Du skapar ett schema för att köra ett FileMaker-scriptschema, anger vilken databas och vilket FileMaker-konto som ska användas för att köra scriptet, väljer ett script som skapats i databasen och anger när scriptet ska köras. FileMaker-scripts som körs på FileMaker Server kan utföra enkla eller komplicerade uppgifter, t.ex.:

utföra en ny beräkning av alla poster

behandla och arkivera nya transaktioner över natten

ta bort dubbla poster före en schemalagd säkerhetskopiering

Du använder Scriptfönster i FileMaker Pro Advanced för att bygga script genom att välja från en lista över FileMaker Pro Advanced-kommandon, som kallas för scriptsteg, och ange alternativ. Så här kör du ett FileMaker-script på FileMaker Server:

Scriptet ska bara innehålla scriptsteg som stöds i ett FileMaker Server-scriptschema.

Scriptet måste ha definierats i en databasfil som FileMaker Server är värd för. Scriptschemat du skapade för att köra scriptet måste finnas i samma FileMaker Server-driftsättning som den delade databasfilen. Mer information finns i Dela databaser.

Mer information om hur du skapar FileMaker-scripts med scriptsteg som stöds i ett FileMaker Server-scriptschema finns i FileMaker Pro Advanced Hjälp.

Kommentarer 

Du kan välja Avsluta schemat om tidsgränsen nås för att avbryta scriptschemat i FileMaker om scriptet tar längre tid att köra än den angivna tidsgränsen eller om databasservern stoppas. Om du inte markerar det här alternativet och ett FileMaker-skript slutar svara kan du stoppa skriptet på sidan Databaser genom att stoppa scriptet som visas i klientlistan. Mer information finns i Koppla från klienter från FileMaker Server.

Vissa scriptsteg har alternativ som hoppas över, till exempel ett alternativ att visa en dialogruta. Filen Event.log innehåller detaljerad information om fel eller scriptsteg som hoppas över när FileMaker Server kör FileMaker-scripts. Mer information finns i Visa loggfilsposter.

För FileMaker-scripts på serversidan returnerar funktionen Get (Kontonamn) först det kontonamn som scriptet kördes under (vilket anges när schemat skapas).

Om du kör ett FileMaker-script som använder scriptet Importera ODBC med en ODBC-drivrutin från en annan leverantör, måste du använda 64-bitarsversionen av ODBC-drivrutinen. För ett script som körs på servern stöds bara 64-bitarsversioner av ODBC-drivrutiner.

Relaterade avsnitt 

Skapa eller ändra ett scriptschema

Planera administrationsuppgifter