Planera säkerhetskopiering av databaser > Skapa eller ändra ett säkerhetskopieringsschema > Återskapa en databasfil från schemalagda säkerhetskopior
 

Återskapa en databasfil från schemalagda säkerhetskopior

Varning  För att undgå att skada den enda säkerhetskopia av databasen som du har, ska du kopiera databasfilen som du vill återskapa och lämna kvar den ursprungliga säkerhetskopian orörd i säkerhetskopieringsmappen. Flytta inte databasfilen från säkerhetskopieringsmappen och öppna inte databasfilen som finns i säkerhetskopieringsmappen med FileMaker Pro Advanced.

Så här återskapar du en databasfil från en schemalagd säkerhetskopia:

1. Om databasfilen du vill återskapa är öppen, stänger du den med Admin Console.

Mer information finns i Stänga värdbaserade filer.

2. Ta bort databasen med Admin Console.

Mer information finns i Ta bort värdbaserade filer.

3. Använd operativsystemets verktyg för att kopiera databasfilen från mappen för säkerhetskopieringen till den databasmapp där du placerade den värdbaserade databasfilen.

Om databasfilen använder containerfält som lagrar objekt externt, innehåller säkerhetskopieringsmappen en undermapp med namnet RC_Data_FMS där objekten lagras.

Om du t.ex. har en databasfil med namnet Kunder kan mappen RC_Data_FMS innehålla en undermapp med namnet Kunder som innehåller de externt lagrade objekten för databasfilen Kunder:

RC_Data_FMS\Kunder

Kopiera den här mappen och dess innehåll med databasfilen.

Mer information finns i Överföra databasfiler manuellt.

4. Öppna den återställda databasen med Admin Console.

Mer information finns i Öppna värdbaserade filer.

Obs!  Använd dessa steg för att återställa flera databaser i en lösning tillsammans om alla filerna säkerhetskopierades samtidigt. Om vissa av filerna i lösningen säkerhetskopierades vid olika tidpunkter kan du återskapa dem från en äldre säkerhetskopieringsmapp där alla filerna säkerhetskopierades samtidigt och därmed är synkroniserade.

Relaterade avsnitt 

Spara flera säkerhetskopior i ett schema för säkerhetskopiering

Planera säkerhetskopiering av databaser

Tips om schemalagda säkerhetskopior