Planera administrationsuppgifter > Skapa scriptsekvensuppgifter
 

Skapa scriptsekvensuppgifter

Skapa en schemalagd scriptsekvensuppgift som kör ett valfritt förberedande systemscript, sedan ett FileMaker-script och därefter ett valfritt efterbehandlande systemscript.

Du kan t.ex. skapa en scriptsekvensuppgift som först kör ett förberedande systemscript som kontrollerar och omformaterar en textfil som har exporterats från en annan databas. Därefter kör scriptsekvensuppgiften ett FileMaker-script som importerar textfilen, kombinerar den med data från en FileMaker Pro Advanced-databas och skapar flera anpassade rapporter i Excel-format (XLSX). Till sist kör scriptsekvensen ett efterbehandlande systemscript som skapar en ZIP-fil med rapporterna och placerar dem i en mapp där användarna kan hämta dem.

När du skapar systemscript och FileMaker-scripts för en scriptsekvens:

Om du använder ett förberedande script måste detta returnera värdet 0 (noll) för att scriptsekvensen ska kunna gå vidare till FileMaker-scriptet.

FileMaker-scriptet måste slutföras för att scriptsekvensen ska kunna gå vidare till ett eventuellt efterbehandlande script. Scriptingfel som inte avbryter FileMaker-scriptet tillåter att sekvensen fortsätter. Information om hur du hanterar fel i script finns i FileMaker Pro Advanced Hjälp.

Om du använder ett efterbehandlande script måste detta returnera värdet 0 (noll) för att den schemalagda uppgiften ska slutföras utan fel.

Du kan använda dokumentmappen som en delad mapp för överföring av import- och exportfiler mellan förberedande scripts, FileMaker-script och efterbehandlande script i schemalagda scriptsekvensuppgifter. Mappen Documents finns i samma mapp som servermapparna Backups, Databases och Scripts.

Du måste inkludera felhantering och förgreningslogik i systemscript. Kontrollera att scriptsyntaxen är korrekt och inte slutar svara på grund av oändliga slingor eller på grund av att externa resurser inte är tillgängliga. Du kan välja Avsluta schemat om tidsgränsen nås för att avbryta scriptsekvensschemat om scriptsekvensen tar längre tid att köra än den angivna tidsgränsen eller om databasservern stoppas. Om du inte har markerat det här alternativet och ett systemscript slutar svara, hittar du scriptets process-ID i filen Event.log så att du kan avbryta det. (Mer information finns i Händelselogg.)

Information om FileMaker-scriptsteg och -funktioner finns i FileMaker Pro Advanced Hjälp.

Relaterade avsnitt 

Köra FileMaker-script

Köra systemscriptfiler

Skapa eller ändra ett scriptschema

Planera administrationsuppgifter