Vara värd för webbplatser > Använda FileMaker WebDirect
 

Använda FileMaker WebDirect

Du kan använda FileMaker WebDirect om du snabbt och enkelt vill publicera layouter från din databas. Alla som har en kompatibel webbläsare och tillgång till Internet eller ett intranät kan ansluta sig till din FileMaker WebDirect-lösning och visa, redigera, sortera och söka i poster om du ger dem behörighet.

Information om att utveckla en FileMaker Pro Advanced-databas som fungerar väl tillsammans med FileMaker WebDirect finns i Guide för FileMaker WebDirect.

Så här gör du om du vill vara värd för en webbplats med FileMaker WebDirect:

1. I FileMaker Pro Advanced öppnar du databasen och redigerar behörighetsuppsättningen för det konto som ska få åtkomst till databasen. Aktivera den utökade behörigheten Åtkomst via FileMaker WebDirect.

Obs!  Om din FileMaker-databaslösning använder mer än en FileMaker-databasfil måste alla databasfiler som använder FileMaker WebDirect ha den utökade behörigheten Åtkomst via FileMaker WebDirect aktiverad.

2. I Admin Console konfigurerar du inställningarna på fliken Connectorer > Webbpublicering. Mer information finns i Inställningar för FileMaker WebDirect.

3. Kontrollera i Admin Console att Web Publishing Engine körs på huvuddatorn och på arbetsdatorerna, om du använder arbetsdatorer.

4. Förbereda databaser för FileMaker WebDirect. Se Guide för FileMaker WebDirect.

5. Överför databasen till FileMaker Server. Mer information finns i Överföra databasfiler med FileMaker Pro Advanced.

Obs!  Om mer än en FileMaker-databasfil används i din FileMaker-databaslösning måste alla databasfiler finnas på samma dator.

6. Om du använder statiska HTML-sidor eller andra externt hänvisade filer med din FileMaker-databas måste du flytta dessa filer till rotkatalogen på webbserverns programvara. Kontrollera att den relativa sökvägen bevaras.

Windows: [enhet]:\Program\FileMaker\FileMaker Server\HTTPServer\conf

macOS för HTTP URL:er: /Bibliotek/FileMaker Server/HTTPServer/htdocs

macOS för HTTPS URL:er: /Bibliotek/FileMaker Server/HTTPServer/htdocs/httpsRoot

7. Kontrollera att din databas publiceras med FileMaker WebDirect genom att ange följande URL-adress i en webbläsare:

http://<värd>/fmi/webd/<databasnamn>

där <värd> är IP-adressen eller domännamnet för FileMaker Server-driftsättningen. När det gäller en driftsättning med flera datorer kan du använda IP-adressen eller domännamnet för huvuddatorn eller en arbetsdator. Webbservern vidarebefordrar URL:en till FileMaker WebDirect Startcenter. (URL för Startcenter visas på fliken Connectorer > Webbpublicering.)

Obs!  Om du installerat ett anpassat SSL-certifikat och använder ett värdnamn ska det vara ett giltigt, fullständigt värdnamn som överensstämmer med det anpassade SSL-certifikatet som är installerat på huvuddatorn.

<databasnamn> är namnet på den delade databasfilen utan filändelsen .fmp12. Om ett databasnamn innehåller mellanslag eller andra specialtecken, ersätter du dessa tecken med motsvarande kodade värden som krävs för giltiga URL-adresser. Blanksteg ersätts till exempel med %20.

8. (Valfritt) Du kan ersätta FileMaker WebDirect Startcenter som webbanvändare använder som standard när de loggar ut från en session eller när tidsgränsen för sessionen uppnås. Se Guide för FileMaker WebDirect.

Relaterade avsnitt 

Inställningar för webbpublicering

Vara värd för webbplatser