Dela databaser > Överföra databasfiler manuellt
 

Överföra databasfiler manuellt

Du kan manuellt kopiera FileMaker Pro Advanced-databasfiler till FileMaker Server, men du måste göra följande:

Placera databasfilerna på rätt plats. FileMaker Server sparar databasfiler i en standarddatabasmapp (Databases), en säker databasmapp (Secure) och en extra databasmapp. Standarddatabasmappen och den extra databasmappen har stöd för databaser i undermappar i en nivå. Du kan välja eller ändra mapparna på fliken Konfiguration > Mappar. Mer information finns i Inställningar för databas- och säkerhetskopieringsmappar.

Om databasen använder containerfält som lagrar objekt externt placerar du de externt lagrade containerfältobjekten på rätt plats. Om du skapade mappar för din databas, måste du se till att skapa rätt mappar på servern och sedan kopiera fältobjekten till dessa mappar.

macOS: Ändra gruppägandet för databasfiler och containerfältobjekt.

Viktigt  Om du behöver flytta, kopiera eller byta namn på en delad fil måste den vara stängd. En databasfil måste stängas innan du kan flytta, kopiera eller döpa om den värdbaserade filen manuellt. Du kan stänga öppna databaser på sidan Databaser. Mer information finns i Stänga värdbaserade filer.

Kommentarer 

Databasservern kontrollerar om en databas har någon form av delning aktiverad när databasen öppnas. Är ingen delning aktiverad aktiverar databasservern automatiskt delning via FileMaker Network (den utökade behörigheten fmapp) för behörighetsuppsättningen Fullständig åtkomst. Om du endast aktiverar den utökade behörigheten fmwebdirect för delning via FileMaker WebDirect utan att aktivera fmapp, så kan användare inte komma åt filen med FileMaker Pro Advanced.

Information om hur du tar bort delade databaser finns i Ta bort värdbaserade filer.

Databasernas filnamn måste vara unika för hela servern oavsett vilken mapp eller undermapp de är lagrade i.

Av säkerhetsskäl får databaser du överför manuellt inte ha ett gästkonto med behörighetsuppsättningen Fullständig åtkomst, ett Fullständig åtkomst-konto med ett tomt lösenord eller ett Fullständig åtkomst-konto vars lösenord lagras i databasen via alternativet Logga in med i dialogrutan Filtillval. Databasfiler med dessa kontotyper är osäkra.

Om du behöver dela osäkra databasfiler använder du CLI-kommandot
fmsadmin set serverconfig securefilesonly=false

Starta om FileMaker Server för att ändringen ska börja gälla. Mer information finns i Använda kommandoradsgränssnittet.

Det här kommandot tillåter osäkra databasfiler i standarddatabasmappen och extra databasmappen; det tillåter inte osäkra databasfiler i den säkra databasmappen. Om du inte ändrat detta standardbeteende kommer FileMaker Server inte att låta dig öppna databasfiler med dessa typer av osäkra konton. (Om du manuellt överför osäkra databaser till den säkra databasmappen kommer de inte att öppnas – även om du ändrar dessa standardinställningar.)

Placera databasfiler på rätt plats

Placera de FileMaker Pro Advanced-databasfiler som ska öppnas av FileMaker Server – eller genvägar (Windows) eller alias (macOS) till filerna – i en av följande mappar:

 

Mapp

Sökväg för mapp

Standarddatabasmapp

En mapp för att dela krypterade och okrypterade filer. Mer information finns i Inställningar för databas- och säkerhetskopieringsmappar.

Säker databasmapp

En mapp för att dela krypterade databasfiler. Mer information finns i Inställningar för databas- och säkerhetskopieringsmappar.

Extra databasmapp

En extra databasmapp som du kan ange om du vill. Mer information finns i Konfigurera extra databasmapp.

Placera de externt lagrade containerfältobjekten på rätt plats

Om databasen använder containerfält som lagrar objekt externt måste du också placera de externt lagrade containerfältobjekten på rätt plats när du överför databasen manuellt.

1. I den mapp där du placerade databasen skapar du en mapp med namnet RC_Data_FMS, om den inte redan finns.

2. I mappen RC_Data_FMS skapar du sedan en ny mapp med samma namn som din databasfil. Om din databasfil till exempel heter Customers skapar du en mapp som också heter Customers: RC_Data_FMS\Kunder

3. Placera de externt lagrade objekten i den nya mappen som du just skapade.

Din databasfil Customers.fmp12 innehåller t.ex. en tabell med namnet Rewards med ett containerfält med namnet Photo. Photo är en hanterad container som lagrar externt och använder öppen lagring. Som standard skapar FileMaker Pro Advanced följande mappstruktur som baskatalog för dina externt lagrade objekt:

Files\Customers\Rewards\Photo

Obs!  Om du vill se baskatalogen för containerfälten i FileMaker Pro Advanced väljer du Arkiv-menyn > Hantera > Containrar och klickar på Lagring.

Om en databasfil är krypterad bör du välja alternativet Säker lagring för containerfält för att se till att dess data är säkra. (Om du väljer Öppen lagring för containerfälten krypteras inte dess data.) Se FileMaker Pro Advanced Hjälp.

Kopiera mapparna för baskatalogen (med innehållet i mapparna) till mappen RC_Data_FMS\Customers på servern, vilket ger följande mappstruktur:

RC_Data_FMS\Customers\Files\Customers\Rewards\Photo

Placera de externt lagrade objekten i den här mappen på servern.

Obs!  När databaserna administreras med FileMaker Server kan flera databaser inte dela en gemensam mapp bestående av containerobjekt. Containerobjekten för varje databas måste finnas i en mapp som identifieras av databasens namn. Informationen om containermapparna lagras med databasen. Mer information finns i Konfigurera extra databasmapp.

Ändra gruppägande för filer (macOS)

Ändra filerna (databasfiler och containerfältobjekt) som ska delas från macOS så att de tillhör gruppen fmsadmin. Om du vill redigera databaser som delas från macOS måste dessutom läs- och skrivgruppbehörighet vara aktiverad för filerna.

Mer information finns i Användare, grupper och behörighet (macOS).

Obs!  De undermappar som i macOS innehåller databaser, externa containerfältobjekt, säkerhetskopior, scriptfiler eller plugin-filer måste vara läs- och skrivbara för gruppen fmsadmin. Mappar som innehåller databaser eller säkerhetskopior måste vara skrivbara så att gruppen fmsadmin kan skapa säkerhetskopior och göra överföringar. Vissa plugin-filer eller scripts som använder inställningar eller mappar med ytterligare filer kan behöva skrivbehörighet till dessa filer och mappar.

Relaterade avsnitt 

Verifiera att databaserna är tillgängliga för FileMaker-klienter

Aktivering av scriptsteget Installera Plug-In för att uppdatera plugin-program

Beskrivning av säkerhetskopieringsalternativen