Om URL-kodning i webbvisare

FileMaker Pro Advanced utvärderar en webbvisares webbadress, kodar URL-adressen som standard och försöker sedan att läsa in webbsidan med hjälp av URL-adressen. FileMaker Pro Advanced använder följande regler för kodning av URL-adressen för att korrigera de vanligaste problemen:

Följande tecken kodas aldrig automatiskt:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789-_.~!*'();:@=+$,/?[]

En ampersand (&) kodas endast om det är ett mellanslag efter tecknet. Tecknet "& " kodas, men inte "&x".

Ett nummertecken (#) kodas endast om det följs av en siffra (0 till 9).

Omvänt snedstreck (\) och procenttecken (%) kodas alltid.

Alla övriga tecken kodas alltid.

Kommentarer 

Alla tecken som anges ovan är Unicode-tecken. När ett tecken kodas, kodas varje byte separat (om inte första byte är 00) på det sätt som beskrivs av kodningsstandarden för URL-adresser. Mer information finns på www.w3.org/Addressing/.

Eftersom FileMaker Pro Advanced inte kan korrigera alla möjliga fel vid kodning av URL-adresser bör du kontrollera din webbvisare för att säkerställa att URL-adressen har rätt kodning.

Du kan förhindra att en URL-adress kodas automatiskt i FileMaker Pro Advanced genom att avmarkera kryssrutan Koda URL automatisk i dialogrutan Inställningar för webbvisare. När du avmarkerar det alternativet ändras inte URL-adressen.

Relaterade avsnitt 

Arbeta med webbvisare i layouter