Bestämma var relaterade fält ska placeras

Du kan placera fält från relaterade tabeller antingen direkt på layouter eller i portaler som visar relaterade poster:

Direkt i layouter: Placera relaterade fält direkt i en layout för att visa information från den första relaterade posten även om det finns mer än en relaterad post som matchar relationens villkor. (Vilken av de relaterade posterna som visas först beroende på den eventuella sorteringsordning som har angetts för relationen.)

I portaler: Placera relaterade fält i en portal i en layout om du vill visa data från alla relaterade poster som matchar relationens villkor.

Du kan till exempel göra följande på en fakturalayout i en fakturadatabas:

Placera relaterade fält på fakturan som visar data från kunddatabasen, till exempel kundens ID och kontaktinformation. (Det matchande fältet är Kund-ID.) Det finns bara en post i kunddatabasen för varje Kund-ID, så varje relaterat fält på fakturan visar data för den kunden.

Placera ett relaterat fält på fakturan som visar det senast införda värdet i fältet Orderdatum i databasen Orderförlopp. (Återigen är det matchande fältet Kund-ID.) Om kunden har placerat mer än en order finns det flera poster i databasen Orderförlopp som matchar denna kunds Kund-ID. Genom att definiera ett fält som sorterar order efter Orderdatum när du definierar relationen kommer den senast införda posten att visas i relaterade fält när det placeras direkt i layouten (inte i en portal).

Placera relaterade fält på fakturan som visar information om varje artikel som beställts, till exempel ProduktID, Produktnamn, Enhetspris osv. (Det matchande fältet är Order-ID.) Eftersom det i de flesta fall finns mer än en produkt på fakturan (du visar mer än en relaterad post) skapar du en portal som innehåller de relaterade fälten. Varje rad i portalen visar en relaterad post med de relaterade fält du väljer från radpostdatabasen.

Hur FileMaker Pro Advanced utvärderar referenser till relaterade fält i portaler

När du placerar ett relaterat fält i en portal som visar relaterade poster använder FileMaker Pro Advanced en av två startpunkter för att utvärdera de data som ska visas: posten i portalens tabell eller posten i layoutens tabell. Startpunkten är viktig eftersom den påverkar de relaterade data som fältet visar.

FileMaker Pro Advanced avgör vilken startpunkt som ska användas baserat på sökvägen för relationer mellan två tabeller i relationsdiagrammet:

layoutens tabell

fältets tabell (tabellen som innehåller det placerade fältet)

Om sökvägen för relationer från layoutens tabell till fältets tabell innehåller portalens tabell, är posten i portalens tabell startpunkten. I annat fall är posten i layoutens tabell startpunkten.

Till exempel visar följande relationsdiagram en databas för skolregistrering. Den innehåller tabeller för lärare, klasser och elever, och en registreringstabell som anger vilka elever som går i vilken klass. Det finns även en tabell för studievägledare (en annan version av lärarnas tabell) som tilldelar en studievägledare till varje elev.

Knappen för att visa/dölja sektionen för funktioner i dialogrutan Beräkning

Tänk över följande layout, som visar de registrerade eleverna i en klass. Layoutens tabell är Klasser, och portalens tabell är Elever.

Sortera, knapp

Tabellen nedan beskriver hur FileMaker Pro Advanced avgör startpunkter för fyra fält som placerats i denna portal från olika tabeller.

 

Placerat fält

Sökväg från layoutens tabell till fältets tabell

Innehåller sökvägen portalens tabell?

Start-punkt

Kommentar

Namnfält från
Tabellen Studenter

Klasser-Registreringar-Elever

Ja

Portalens post

Det placerade fältet kommer från portalens tabell (mycket vanligt förekommande). Fältet skulle visa en registrerad elev i varje rad på portalen.

Namnfält från
Studievägledarnas tabell

Klasser-Registrering-
Studievägledare

Ja

Portalens post

Det placerade fältet skulle visa varje students studievägledare i varje rad på portalen.

Namn från
Lärarnas tabell

Klasser-Lärare

Nej

Layoutens post

Det placerad fältet skulle upprepa läraren för klassen i varje rad på portalen, inte det första relaterade lärarvärdet för varje elev.

Klassnamn från Klasstabell

Klasser

Nej

Layoutens post

Det placerade fältet kommer från layoutens tabell (ovanligt). Fältet skulle repetera klassnamnet för varje rad i portalen, vilket är redundant om layouten innehåller fältet Klassnamn utanför portalen.

Förutom fält placerade i en portal använder FileMaker Pro Advanced denna metod för att avgöra startpunkt för andra referenser till fält i portaler:

Värdelistor: När en värdelista definieras för att endast inkludera relaterade värden från ett fält, och ett fält i en portal är formaterat för att visa denna värdelista. (Startpunkten avgör vilka värden som visas i värdelistan.)

Beräkningar: När scriptberäkningar refererar till fält när en portal är aktiv.

Oftast avgör FileMaker Pro Advanced de korrekt relaterade data som ska visas. Du kan dock ändra startpunkt genom att ändra relationsdiagrammet så att det innehåller andra tabeller och relationer, och sedan ändra de relaterade fält som refereras i portalen.

Relaterade avsnitt:

Arbeta med fält i en layout

Placera och radera fält i en layout

Skapa portaler för att visa relaterade poster

Arbeta med relaterade tabeller

Exempel på en värdelista som endast innehåller relaterade fältvärden