Välja kontext för ett beräkningsfält

Kontext är den tabell i relationsdiagrammet från vilken en relation utvärderas. När du definierar en beräkning i en källtabell och tabellen har mer än en förekomst i relationsdiagrammet måste du ange i vilken kontext beräkningen ska utföras.

Varje kontextval representerar en tabell i relationsdiagrammet och ett annat perspektiv på dina data. När du väljer kontext för en beräkning ber du FileMaker Pro Advanced göra beräkningen med utgångspunkt i den tabellförekomsten. Eftersom varje kontextval representerar ett specifikt förhållande mellan relaterade tabeller och fält är valet av kontext för beräkningen avgörande för resultatet.

Ett exempel på hur kontext ändrar resultatet av en beräkning

Du har en databas med två källtabeller som heter Färgkälltabell och Formkälltabell. Tabellerna har följande egenskaper:

 

Källtabellnamn

Tabellförekomster i relationsdiagram

Fältnamn

Färgkälltabell

Färgtabell 1, Färgtabell 2

Färg

Stilnummer

Vikt

Formkälltabell

Formtabell

Form

Stilnummer

Vikt

Pris

Tabellerna är relaterade på följande sätt:

Exempel på två tabeller med olika relationer till en tredje tabell

Det finns två olika relationer:

I den första relationen är Färgtabell 1 och Formtabell relaterade via fältet Stilnummer.

I den andra relationen är Färgtabell 2 och Formtabell relaterade via fältet Vikt.

Eftersom Färgtabell 1 och Färgtabell 2 delar samma källtabell kan en beräkning definierad i Färgkälltabell utvärderas i kontexten Färgtabell 1 eller Färgtabell 2.

För att se hur det fungerar kan vi beakta kontexteffekten på två beräkningsfält i tabellen Färgkälltabell. Båda beräkningsfälten använder samma formel för att avgöra summan av priserna i tabellen Formkälltabell. Den enda skillnaden är kontexten. Formkälltabell har tre poster med följande värden:

 

Form

Stilnummer

Vikt

Pris

cirkel

100

5

2,00 kr

kvadrat

100

2

6,00 kr

triangel

200

2

9,00 kr

En post i Färgkälltabell har följande värden:

 

Färg

Stilnummer

Vikt

röd

100

2

Eftersom relationerna använder olika matchande fält returnerar relationerna olika uppsättningar relaterade poster.

Beräkningsresultat 1

Relationen mellan Färgtabell 1 och Formtabell, som använder Stilnummer som matchande fält, returnerar dessa två poster:

 

Form

Stilnummer

Vikt

Pris

cirkel

100

5

2,00 kr

kvadrat

100

2

6,00 kr

Ett beräkningsfält som definierats i Färgkälltabell med formeln Sum(Formtabell::Pris) där tabellen Färgtabell 1 har angetts som kontext returnerar värdet 80 kr.

Beräkningsresultat 2

Relationen mellan Färgtabell 2 och Formtabell, som använder Vikt som matchande fält, returnerar dessa två poster:

 

Form

Stilnummer

Vikt

Pris

kvadrat

100

2

6,00 kr

triangel

200

2

9,00 kr

Ett beräkningsfält som definierats i Färgkälltabell med samma formel Sum(Formtabell::Pris) men där tabellen Färgtabell 2 har angetts som kontext returnerar värdet 150 kr.

Kommentarer 

När en beräkningsformel skapas avgör kontexten vilka tabeller som visas som relaterade och orelaterade i dialogrutan Beräkning.

En beräkningsformel kan använda fält med global lagring från orelaterade tabeller. Dessa är de enda fält som kan användas från orelaterade tabeller.

Relaterade avsnitt 

Arbeta med relaterade tabeller

Definiera beräkningsfält

Om formler