Een app op maat maken > Veldtypen selecteren > Resumévelden definiëren
 

Resumévelden definiëren

Gebruik resumévelden voor het berekenen van waarden gebaseerd op meerdere records, zoals subtotalen, gemiddelden en algemene totalen. In een resuméveld van een rapport kan bijvoorbeeld het algemene totaal van alle verkopen in de maand mei worden weergegeven.

Resumévelden worden gekoppeld aan een groep records. De waarde in een resuméveld is afhankelijk van het lay-outgedeelte waarin u het resuméveld plaatst, de hoeveelheid records in de gevonden reeks, de gebruikte modus en of de records zijn gesorteerd.

Gegevens in een resuméveld weerspiegelen de records waardoor momenteel wordt gebladerd: Alle records of een groep van gevonden records. Als u een waarde wijzigt in een van de velden waarop het resumé is gebaseerd, of als u de gevonden reeks wijzigt, berekent FileMaker Pro Advanced het resultaat opnieuw in een resuméveld.

Zo definieert u een resuméveld:

1. Kies Bestand > Beheren > Database.

2. Klik op het tabblad Velden.

3. Als uw database meerdere tabellen bevat, selecteert u de gewenste tabel in de lijst Tabel.

4. Typ in het invoervak Veldnaam een naam voor het veld.

Raadpleeg Velden benoemen.

5. In Type selecteert u Resumé.

6. Klik op Maken.

7. Selecteer een resumétype in het dialoogvenster Opties voor resuméveld en selecteer daarna het veld waarop u gegevens wilt groeperen.

 

Selecteer dit type resuméberekening

Als u waarden in een veld in de gevonden reeks records wilt resumeren door

Totaal van

Het totaal van de waarden in het veld te berekenen.

Gemiddelde van

Het gemiddelde van de waarden in het veld te berekenen.

Telling van

Het aantal records die een waarde voor het veld bevatten, te tellen. Als een veld bijvoorbeeld 100 waarden bevat (één waarde voor elke record), is het resultaat van de telling 100.

Minimum

Het laagste getal of de vroegste datum, tijd of tijdstempel voor een bepaald veld te zoeken.

Maximum

Het hoogste getal of de recentste datum, tijd of tijdstempel voor een bepaald veld te zoeken.

Standaarddeviatie van

De verschillen tussen de waarden in een veld te zoeken. Deze optie berekent de standaarddeviatie van het gemiddelde van de waarden in een veld.

Gedeelte van totaal van

De verhouding te berekenen tussen de waarde in een bepaald veld en het totaal van alle waarden in dat veld. (U kunt bijvoorbeeld uitzoeken welk gedeelte van de totale verkoop aan elke verkoper kan worden toegeschreven.)

Lijst van

Een lijst met door Returns gescheiden waarden, die niet leeg zijn, in een veld maken.

8. Selecteer desgewenst een resuméoptie voor het resumétype.

 

Voor

Selecteer

Om dit te doen

Totaal van

Lopend totaal

Het cumulatieve totaal weergeven van de actieve record en alle vorige records. Als u voor elke gesorteerde groep de berekening van het lopend totaal opnieuw wilt starten, schakelt u ook de optie Overzicht opnieuw starten voor elke gesorteerde groep in en selecteert u het veld waarop het sorteren opnieuw wordt gestart in de veldenlijst.

Gemiddelde van

Gewogen gemiddelde. Een lijst met velden verschijnt. Selecteer het veld dat de gewichtsfactor bevat.

Het gemiddelde in één veld bepalen op basis van een waarde in een ander veld dat als gewichtsfactor wordt gebruikt.

Telling van

Lopende telling

De cumulatieve telling weergeven van de actieve record en alle vorige records. Als u voor elke gesorteerde groep de lopende telling opnieuw wilt starten, schakelt u ook de optie Overzicht opnieuw starten voor elke gesorteerde groep in en selecteert u het veld waarop het sorteren opnieuw wordt gestart in de veldenlijst.

Standaarddeviatie van

Op populatie

De standaarddeviatie van een populatie berekenen.

Gedeelte van totaal van

Subtotaal. Een lijst met velden verschijnt. Selecteer het veld waarop u wilt groeperen.

Een gedeelte van het totaal berekenen op basis van slechts één groep records.

9. Als het veld waarop u resumeert, een herhalend veld is, kunt u ervoor kiezen om de herhalingen tegelijk of afzonderlijk te resumeren.

Selecteer Alle tegelijk om één resuméwaarde te berekenen voor alle herhalingen in het veld.

Selecteer Afzonderlijk om een resuméwaarde te berekenen voor elke herhaling.

Opmerking  U moet uw resuméveld opmaken als een herhalend veld om afzonderlijke resuméwaarden te kunnen weergeven. Raadpleeg De weergave van herhalende velden instellen.

10. Klik achtereenvolgens op OK en OK.

Opmerkingen 

Gebruik de wizard Lay-out/rapport maken om snel een lay-out te maken waarin gegevens worden geresumeerd. Raadpleeg Een lay-out maken.

Als u Gedeelte van totaal van kiest, kunt u een groepsveld opgeven voor Subtotaal. Wanneer u terugkeert naar de bladermodus moet u op het groepsveld sorteren om de waarde correct te berekenen.

De formule voor de standaarddeviatie is n-1 gewogen, uitgaande van de normale standaarddeviatie.

U kunt gegevens in een resuméveld niet handmatig wijzigen, maar wel kopiëren. U kunt ook berekeningen op resumévelden uitvoeren met de GetSummary functie.

Verwante onderwerpen 

Lay-outs en rapporten maken en beheren

Opmaak opgeven voor velden die getallen bevatten