Records sorteren (wizard Lay-out/rapport maken)

In dit venster van de wizard Lay-out/rapport maken selecteert u de velden waarop u de records wilt sorteren.

De sorteerhiërarchie wordt bepaald door de volgorde die u opgeeft. Om bijvoorbeeld eerst op jaar en vervolgens op maand te sorteren, moet u eerst het veld ‘Jaar’ en vervolgens het veld ‘Maand’ kiezen.

Als u een rapport met gegroepeerde gegevens maakt en een of meer splitsvelden selecteert, worden deze boven aan de lijst Sorteervolgorde weergegeven met een vergrendelingspictogram. U kunt ze niet verwijderen of de positie ervan wijzigen omdat de records op die velden moeten worden gesorteerd voordat de rapportcategorieën correct kunnen worden weergegeven.

 

Om dit te doen

Gaat u als volgt te werk

Een veld opnemen waarop u wilt sorteren

Dubbelklik in de lijst Rapportvelden op de gewenste velden in de volgorde waarin u deze in de sorteerhiërarchie wilt gebruiken.

Velden verwijderen die u al hebt geselecteerd

Dubbelklik in de lijst Sorteervolgorde op het veld dat u wilt verwijderen.

De volgorde van de velden wijzigen om de sorteerhiërarchie te wijzigen

Sleep in de lijst Sorteervolgorde de dubbele pijl naast de veldnaam naar een nieuwe positie.

Wijzigingen aanbrengen in de manier waarop FileMaker Pro Advanced velden sorteert

Selecteer het veld in de lijst Sorteervolgorde en klik op:

Oplopende volgorde om tekst van de eerste tot de laatste letter van het alfabet te sorteren, getallen van het kleinste tot het grootste getal te sorteren en datums en tijden van de eerste tot de laatste datum of tijd te sorteren.

Aflopende volgorde om in omgekeerde volgorde te sorteren.

Eigen volgorde op basis van invoerlijst en kies (of definieer) een invoerlijst om gegevens te sorteren in de volgorde die overeenkomt met de invoerlijst van een veld. Sorteer bijvoorbeeld op maandvolgorde.

De volgorde van de records wijzigen op basis van de waarden in een resuméveld

Selecteer in Sorteervolgorde het niet-resuméveld waarvan u de volgorde wilt wijzigen op basis van de waarden in een resuméveld. Selecteer Volgorde wijzigen op basis van resuméveld en klik op Opgeven. Selecteer in het dialoogvenster ‘Veld opgeven’ een resuméveld.

Opmerkingen 

Standaard worden in de veldenlijst in het dialoogvenster Records sorteren alleen de velden uit de huidige lay-out weergegeven. Om te sorteren op andere velden, gaat u terug naar het deelvenster ‘Velden opgeven’, kiest u een tabel in de lijst met tabellen boven de lijst met velden, selecteert u andere velden en keert u terug naar het deelvenster ‘Records sorteren’.

Afhankelijk van het veldtype kunnen gegevens verschillend worden gesorteerd. Raadpleeg Records sorteren.

Herhalende velden worden gesorteerd op de waarde in de eerste herhaling.

Met de optie Volgorde wijzigen op basis van resuméveld kunt u gegroepeerde resumégegevens sorteren. Stel dat u gegevens wilt groeperen op regio en vervolgens de totale verkopen in elke regio van hoogste naar laagste wilt weergeven en niet alfabetisch op regio. Hiervoor kunt u in het bestand een resuméveld definiëren (bijvoorbeeld Totale verkoop) en het rapport groeperen op regio in het deelvenster Records op categorie sorteren van de wizard Lay-out/rapport maken. Neem vervolgens het veld Regio op in de lijst Sorteervolgorde van het deelvenster Records sorteren van de wizard en selecteer dat, selecteer Volgorde wijzigen op basis van resuméveld en kies het resuméveld Totale verkoop in het dialoogvenster Veld opgeven.

Systeeminstellingen beïnvloeden de manier waarop getallen, datums en tijden worden gesorteerd.

Wanneer u een tekstveld definieert, wordt de standaardtaal voor het indexeren en sorteren van tekst gekozen op basis van het besturingssysteem waarmee FileMaker Pro Advanced wordt uitgevoerd. U kunt eventueel de standaardtaal voor een sortering negeren en een andere taal opgeven. Raadpleeg Opties voor het sorteren van records. (Zie Veldindexeringsopties definiëren als u de standaardtaal van een veld permanent wilt wijzigen.)

Verwante onderwerpen 

Een lay-out maken