Een app op maat maken > Opties instellen voor velden > Veldbevestiging definiëren
 

Veldbevestiging definiëren

U kunt bevestigingsopties selecteren als u zeker wilt zijn dat gegevens correct in een veld worden ingevoerd. Als bevestigingsopties zijn geselecteerd, verschijnt in FileMaker Pro Advanced een bericht wanneer u gegevens niet juist invoert. U kunt bijvoorbeeld een optie instellen om gebruikers te verplichten een waarde in een veld in te vullen.

Zo kiest u veldbevestigingsopties:

1. Kies Bestand > Beheren > Database.

2. Klik op het tabblad Velden.

3. Als uw database meerdere tabellen bevat, selecteert u de gewenste tabel in de lijst Tabel.

4. Selecteer een bestaand veld of definieer een nieuw veld.

5. Klik op Opties (of dubbelklik op de veldnaam).

6. Klik in het dialoogvenster Opties voor veld op het tabblad Bevestiging.

7. Kies bij Gegevens in dit veld bevestigen de optie Altijd voor een permanente veldbevestiging of de optie Alleen tijdens gegevensinvoer om de bevestiging te beperken tot de ogenblikken waarop gegevens worden ingevoerd. Selecteer Gebruiker toestaan om bevestiging te negeren tijdens gegevensinvoer als u de gebruiker wilt toestaan om bevestigingswaarschuwingen te negeren.

 

Als u voor de ingevoerde waarde het volgende wilt doen

Selecteer

Bevat alleen getallen

Restrictie gegevenstype en vervolgens Alleen numeriek in de lijst

Controleren of de ingevoerde waarde een datum is met numerieke waarden voor de dag en maand en vier cijfers voor het jaartal (bijvoorbeeld 12-5-2019)

Restrictie gegevenstype en vervolgens Jaartal in 4 cijfers in de lijst

Controleren of de ingevoerde waarde een tijd is met numerieke waarden voor uren en minuten tussen 00:00 en 23:59 (seconden worden niet geëvalueerd voor de bevestiging van dit gegevenstype)

Restrictie gegevenstype en vervolgens Tijdstip in de lijst

Is niet leeg

Niet leeg

Controleren of de ingevoerde waarde in dit veld voorkomt in andere records

Unieke waarde

Komt overeen met een andere waarde in hetzelfde veld in een andere record

Bestaande waarde

Komt overeen met een waarde in een opgegeven invoerlijst

Deel van invoerlijst en vervolgens een invoerlijst. (Kies in de lijst de optie Invoerlijsten beheren om een invoerlijst te maken.)

Controleren of de ingevoerde waarde binnen een bepaalde reeks letters (alfabetisch), getallen, datums of tijden valt

In bereik en typ de begin- en eindwaarde

Komt overeen met het resultaat van een berekening

Bevestigd door berekening (of klik op Opgeven) en voer dan het volgende in:

Self = <overeenkomst>

waarbij <overeenkomst> een uitdrukking is waaraan de ingevoerde waarde moet voldoen. Raadpleeg Berekeningvelden definiëren voor meer informatie over het dialoogvenster.

Schakel de optie Alleen bevestiging als veld is gewijzigd in of uit en klik op OK.

Controleren of de ingevoerde waarde het opgegeven aantal tekens niet overschrijdt

Maximumaantal tekens en typ vervolgens het maximumaantal tekens dat is toegestaan

Overschrijdt niet een opgegeven limiet voor bestandsgrootte (voor containerveld)

Maximumaantal kilobytes, en voer daarna het aantal kilobytes in. Deze instelling beperkt de grootte van een bestand dat in een containerveld is ingesloten of extern is opgeslagen. Deze instelling heeft geen effect op bestanden die als verwijzing in een containerveld zijn opgeslagen.

8. Als u een eigen bericht wilt tonen indien de bevestiging mislukt, selecteert u de optie Eigen bericht tonen indien geen bevestiging. Typ een bericht (maximaal 255 tekens).

9. Klik op OK.

Opmerkingen 

Als de optie Bevestigd door berekening wordt gebruikt, wordt de veldwaarde met succes bevestigd als de berekening de logische waarde waar als resultaat geeft. Bij berekeningen die de ene waarde vergelijken met de andere moeten de waarden precies overeenkomen om waar als resultaat te verkrijgen. FileMaker Pro Advanced berekent standaard met een precisie van 16 decimalen. Als u velden bevestigt door een berekening die resultaten met een breuk oplevert, kunt u de Round functie gebruiken om berekeningsresultaten te beperken tot een verwacht aantal cijfers.

U kunt ook voor tekstvelden de optie voor automatisch aanvullen opgeven om te zorgen dat gegevens correct worden ingevoerd. Raadpleeg Een veld zo instellen dat het automatisch wordt aangevuld bij tekstinvoer.

Unieke of bestaande bevestiging op een veld wordt geactiveerd wanneer u het veld verlaat, niet wanneer u de hele record vastlegt.

Bevestiging op een globaal veld wordt geactiveerd wanneer u het veld verlaat, niet wanneer u de hele record vastlegt.

In een herhalend veld bevestigt FileMaker Pro Advanced elke herhaling individueel.

Verwante onderwerpen 

Werken met formules en functies

Gegevens in velden invoeren en wijzigen

Gegevens in records vastleggen

Invoerlijsten definiëren