Geavanceerde tools gebruiken > Eigen menu's definiëren > Eigen menureeksen maken en bewerken
 

Eigen menureeksen maken en bewerken

Opmerking  Deze functie is beschikbaar als de algemene voorkeur Geavanceerde tools gebruiken is ingeschakeld. Raadpleeg Geavanceerde tools gebruiken.

U kunt eigen menureeksen maken die de gewenste menu's bevatten. Daarna kunt u een menureeks opgeven voor het bestand en de afzonderlijke lay-outs.

Belangrijk  Wanneer u een eigen menu dupliceert, wordt een kopie van de menureeks gemaakt die naar dezelfde eigen menu's verwijst als in de oorspronkelijke menureeks. Hierbij worden de eigen menu's niet gedupliceerd. Als u een menuonderdeel wijzigt, wijzigt u het menu voor alle menureeksen waarin het menu is opgenomen.

Zo maakt, bewerkt of dupliceert u een menureeks:

1. Kies Bestand > Beheren > Eigen menu's > tabblad Eigen menureeksen.

2. Geef instellingen op in het dialoogvenster 'Eigen menu's beheren' en klik vervolgens op OK.

Als u Maken of Bewerken hebt gekozen, verschijnt het dialoogvenster Eigen menureeks bewerken.

3. Geef op welke menu’s u in de menureeks wilt opnemen.

Zo dupliceert en bewerkt u de standaard FileMaker Pro Advanced-menureeks:

1. Kies Bestand > Beheren > Eigen menu's > Eigen menu's.

2. Klik op Maken.

3. Klik in het dialoogvenster 'Eigen menu maken' op Begin met een standaard FileMaker-menu, selecteer een menu uit de lijst en klik vervolgens op OK.

4. Wijzig in het dialoogvenster ‘Eigen menu bewerken’ de waarde bij Menunaam en pas eventueel andere instellingen aan. Klik vervolgens op OK.

Raadpleeg Eigen menu's definiëren.

5. Herhaal stappen 2 tot en met 4 voor elk standaard FileMaker Pro Advanced-menu.

6. Klik in het dialoogvenster 'Eigen menu's beheren' op het tabblad Eigen menureeksen en klik vervolgens op Maken.

7. Voer bij Naam menureeks in het dialoogvenster ‘Eigen menureeks bewerken’ een beschrijvende naam in (bijvoorbeeld ‘Standaardkopie FileMaker Advanced-menu's’). Klik vervolgens op Toevoegen.

8. Selecteer in het dialoogvenster ‘Menu Selecteren’ de menu's voor deze menureeks en klik vervolgens op Selecteren.

9. Sleep in het dialoogvenster 'Eigen menureeks bewerken' een pijl De knop Bewerken omhoog of omlaag om de volgorde van de menu's in de lijst te wijzigen. Klik daarna op OK.

10. Klik in het dialoogvenster 'Eigen menu's beheren' op OK.

Opties voor de installatie van menureeksen opgeven

Nadat u menureeksen hebt gemaakt, moet u opties voor de installatie ervan opgeven. U kunt:

een standaardmenureeks voor een bestand opgeven

menureeksen voor afzonderlijke lay-outs opgeven (zie Een menureeks voor een lay-out opgeven)

scripts maken die menureeksen wijzigen (raadpleeg Menureeks installeren scriptstap)

in de menureeks menu's opgeven die in een bepaalde modus moeten worden weergegeven (raadpleeg Eigen menu's definiëren)

Opmerkingen 

macOS:

Als u in uw menureeks geen menu Help opneemt, zal het besturingssysteem een leeg menu Help installeren. Dat menu kan niet worden verwijderd en de positie ervan op de menubalk noch de titel ervan kunnen worden gewijzigd.

Het FileMaker Pro Advanced-menu wordt toegevoegd aan het Apple-menu. U kunt de menuonderdelen Stop of Voorkeuren niet aanpassen. U kunt alleen het menuonderdeel ‘Over FileMaker Pro Advanced’ aanpassen.

Windows: Het menuonderdeel Afsluiten wordt toegevoegd aan het einde van het eerste niet-vergrendelde (wijzigbare) menu. Het menuonderdeel Afsluiten kan niet worden aangepast.

Als u meer menu’s aan de menureeks wilt toevoegen, houdt u Shift of Ctrl (Windows) of Command (macOS) ingedrukt en klikt u op de gewenste menu’s.

Telkens als u tussen lay-outs schakelt, installeert FileMaker Pro Advanced de menureeks die in het dialoogvenster ‘Lay-outinstelling’ bij de optie ‘Menureeks’ is opgegeven.

Wanneer u een menureeks kopieert, worden de menu's waarnaar wordt verwezen in de menureeks niet gekopieerd. De menu's waarnaar wordt verwezen moeten al bestaan in het bestand waarin u ze plakt.