Lay-outs en rapporten maken en beheren > Werken met lay-outgedeelten > Een lay-outgedeelte toevoegen
 

Een lay-outgedeelte toevoegen

1. In de lay-outmodus klikt u op het Gedeeltegereedschap Knop Popover rechts op de statusbalk.

Of kies Invoegen > Gedeelte.

2. Selecteer het gewenste lay-outgedeelte in het dialoogvenster Gedeelten definiëren.

Raadpleeg Typen lay-outgedeelten voor een beschrijving van de verschillende typen gedeelten.

Gedeeltetypen die al aanwezig zijn in de lay-out, worden grijs weergegeven. (Alleen subresumégedeelten kunnen meerdere keren in een lay-out voorkomen.)

3. Als u een subresumégedeelte toevoegt, moet u de naam van het veld selecteren waarop u de records wilt sorteren (het zogeheten splitsveld) nadat u op Subresumé indien gesorteerd op hebt geklikt.

U kunt een veld in een andere tabel kiezen door eerst een tabelnaam uit de tabellenlijst boven de lijst met velden te selecteren.

Als de records worden gesorteerd op het splitsveld, worden alle records met een gelijke waarde in dat veld gegroepeerd zodat FileMaker Pro Advanced subresumégegevens kan berekenen. (Wanneer u bijvoorbeeld subtotalen voor verkoopcijfers per regio wilt berekenen, is het veld Regio het splitsveld.) Raadpleeg Records sorteren op subresuméwaarden.

Opmerkingen 

Aan elk lay-outgedeelte kunt u velden, portalen, grafische objecten en tekst toevoegen. FileMaker Pro Advanced beschouwt een object als onderdeel van een gedeelte wanneer de bovenkant van het object zich in het gedeelte bevindt of het gedeelte raakt. Als de bovenkant van een veld bijvoorbeeld de onderste scheidingslijn van het kopgedeelte raakt, wordt het veld alleen weergegeven en afgedrukt in het kopgedeelte en niet in het hoofdgedeelte.

De lege ruimte onder en boven objecten in het hoofdgedeelte bepaalt de afstand tussen records wanneer u een lay-out afdrukt, er een schermafdruk van maakt of de lay-out weergeeft als een lijst (klik op Lijstweergave Gereedschap voor invoervak op de lay-outbalk).

Als u een voorblad voor een rapport wilt afdrukken, moet u een titelkopgedeelte toevoegen en het zo groot maken dat het de hele pagina bestrijkt. Vervolgens kunt u een standaardkopgedeelte en -voetgedeelte toevoegen en andere lay-outgedeelten die u op volgende pagina's wilt weergeven.

Verwante onderwerpen 

Een lay-outgedeelte wijzigen

Lay-outgedeelten verwijderen

Lege ruimten op afdrukken verwijderen

Lay-outgedeelten vergroten of verkleinen