Felsökning > Nätverksproblem
 
Nätverksproblem
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer.
En FileMaker Pro-klient hittar inte FileMaker Server-databaser i nätverket
Kontrollera att ett nätverksprogram för TCP/IP är korrekt konfigurerat på värd- och klientdatorerna. Kontrollera också att den begränsning för antalet samtidiga klienter som du har angett inte har uppnåtts.
FileMaker Pro-databaser som delas via TCP/IP kan fjärröppnas med hjälp av listan Lokala värdar eller värddatorns IP-adress eller DNS-namn (om ett sådant har definierats). En databas som till exempel finns på en värddator med IP-adressen 192.168.10.0 och DNS-namnet vard.doman.se kan öppnas med antingen IP-adressen eller DNS-namnet med formatet fmnet:/192.168.10.0/<filnamn> i dialogrutan Nätverkssökväg. (Lägg märke till att det bara ska vara ett snedstreck i fmnet:/.)
Obs!  FileMaker Pro stöder också IPv6-adresser i form av åtta fyrsiffriga nummergrupper, separerade med kolon och omgivna av hakparenteser ([]). Exempel: fmnet:/[2001:0DB8:85A3:08D3:1319:8A2E:0370:7334]/<filnamn>.
Om inga FileMaker Pro-klientdatorer kan se FileMaker Server i Startcenter ska du kontrollera anslutningen till servernätverket och se till att FileMaker Server-portarna är öppna i alla brandväggar.
Klienter kan inte komma åt FileMaker WebDirect Startcenter
Kontrollera att klienterna har angivit rätt IP-adress eller domännamn för datorn som kör webbserverkomponenten. När det gäller en distribution med flera datorer kan du låta klienter försöka använda IP-adressen eller domännamnet för en FileMaker WebDirect-arbetsdator.
Om du använder SSL-databasanslutningar, måste klienter använda det fullständiga domännamnet istället för IP-adressen.
Om du gör ändringar i nätverkskonfigurationen, domännamnet eller SSL-certifikatet på en arbetsdator måste du driftsätta huvuddatorn igen och sedan ta bort och återansluta arbetsdatorerna. Mer information finns i Ändra en FileMaker Server-driftsättning.
Relaterade avsnitt 
Händelseloggmeddelanden för FileMaker Server
Felsökning