Felsökning > Händelseloggmeddelanden för FileMaker Server
 
Händelseloggmeddelanden för FileMaker Server
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer.
Nedan följer en lista i alfabetisk ordning på och en förklaring till några av de loggfilsmeddelanden som kan visas i Event.log eller i Windows Loggboken. Variabler som returneras av FileMaker Server eller operativsystemet, t ex namnet på målet eller filen, står inom hakparentes ([]).
Obs!  I macOS skriver FileMaker Server-hjälpen händelser till Event.log.
En inställning på den primära servern har ändrats som inte kommer att gälla på standbyservern.
Vissa webbpubliceringsinställningar kan inte överföras till standbyservern. Du kan ändra dessa inställningar genom att koppla bort standbyservern, ändra inställningarna på båda servrarna och sedan ansluta standbyservern igen.
En inställning på den primära servern har ändrats som kan ge oväntade resultat på standbyservern.
Du kan ändra dessa inställningar genom att koppla bort standbyservern, ändra inställningarna på båda servrarna och sedan ansluta standbyservern igen.
En annan kopia av FileMaker Server ([servernamn]) körs redan med denna licensnyckel. Denna kopia av FileMaker Server öppnar inte några databaser, men tillåter uppdatering av licensnyckeln i eller konfigurering av standbyservern.
Två fristående FileMaker Server-instanser kan inte använda samma licensnyckel. Ange en unik licensnyckel på fliken Allmänna inställningar > Serverinformation.
I en standbykonfiguration kan du använda samma licensnyckel för den primära servern och standbyservern. Se Installations- och konfigurationsguiden för FileMaker Server.
Bonjour-tjänsten är inte installerad, eller också körs den inte. FileMaker Server blir inte synlig för FileMaker-klienter.
Det här meddelandet kan bara visas i Windows. Bonjour-tjänsten är inte installerad, eller också körs den inte när FileMaker Server startas. Följden är att FileMaker Server inte visas i listan Lokala värdar i Startcenter i FileMaker Pro-klienter eller i Startcenter i FileMaker Go-klienter. Användarna kan dock fortfarande ansluta till FileMaker Server genom att ange en IP-adress eller ett värdnamn.
Du kan åtgärda problemet genom att starta Bonjour-tjänsten från Tjänster i Kontrollpanelen innan du startar FileMaker Server.
Klienten [klientnamn 1] nekades åtkomst eftersom licensnyckeln redan används av klienten [klientnamn 2].
Två klienter kan inte använda samma licensnyckel. [Klientnamn 2] måste ange en unik licensnyckel i FileMaker Pro.
Klienten [klientnamn] svarar inte lägre. Anslutningen har stängts. ([felnummer]).
En ansluten klientdator har slutat kommunicera med FileMaker Server på grund av ett nätverksavbrott eller ett programvarufel.
Stänger databasen [filnamn] på grund av ett allvarligt fel. ([felnummer]).
Den angivna filen stängs av FileMaker Server på grund av ett fel. Filen kan behöva repareras i en tidigare version av FileMaker Pro. Mer information om hur du reparerar skadade filer finns i FileMaker Pro Hjälp.
Cache-storlek för databas: [x] MB.
Den angivna mängden (x) minne kan användas för databasens cache. Detta meddelande loggas när FileMaker Server startas. Du kan justera programminnet genom att ändra på RAM som reserverats för databascache på fliken Databasserver > Databaser. Den nya cache-storleken träder i kraft omedelbart.
Administratören hoppade över kontroll av databasfilen [filnamn], databasen öppnades. Om du använder denna databas kan resultatet bli att data skadas.
Administratören uteslöt kontroll av filen via fliken Aktivitet > Databaser. Mer information finns i Öppna värdbaserade filer.
Det gick inte att öppna databasen [filnamn]. Databasen kan vara skadad, använd kommandot Reparera i FileMaker Pro.
Den angivna filen gick inte igenom kontrollen. Försök öppna filen i FileMaker Pro: starta FileMaker Pro, öppna filen och följ anvisningarna på skärmen. Information om hur du reparerar filer finns i FileMaker Pro Hjälp. Försök sedan att öppna filen med FileMaker Server. Mer information finns i Öppna värdbaserade filer.
Databasen [filnamn] kan inte öppnas som den är. Öppna den i FileMaker Pro först.
Databasen kan ha ett äldre format. Databasen måste ha FileMaker Pro 12-format (.fmp12) för att den aktuella versionen av FileMaker Server ska kunna fungera som värd för dem. Information om att konvertera filer finns i FileMaker Pro Hjälp.
Databasen eller den temporära filen [filnamn] är skadad och har stängts. ([felnummer]).
Databasen eller dess associerade temporära fil är skadad. Försök öppna filen i FileMaker Pro: starta FileMaker Pro, öppna filen och följ anvisningarna på skärmen. Information om hur du reparerar filer finns i FileMaker Pro Hjälp. Försök sedan att öppna filen med FileMaker Server.
Databasen [filnamn] stängdes inte på rätt sätt, kontroll utförs.
Angiven fil användes när FileMaker Pro eller FileMaker Server stängdes på felaktigt sätt. Därför utför FileMaker Server en kontroll för att undersöka filens block.
Databas eller temporär fil [filnamn] brist på diskutrymme, endast [antal] kB ledigt! Sökte igenom temporära filer och frigjorde [antal] kB.
Disken som innehåller den värdbaserade databasen eller de temporära filerna börjar få brist på diskutrymme. FileMaker Server försökte öka utrymmet genom att ta bort temporära filer. Använd operativsystemets verktyg för att öka det lediga utrymmet på disken så att databasfilerna kan utökas. Om det lediga utrymmet blir för litet rapporterar FileMaker Server ett fel och tillåter inte ändringar i databasen.
Tog bort säkerhetskopieringsmappen [mappnamn].
Det angivna högsta antalet säkerhetskopieringar att spara överskreds och databasservern tog därför bort den äldsta säkerhetskopieringsmappen.
Tar bort säkerhetskopieringsmapp(ar) till ledigt [x] kB diskutrymme som behövs för ny säkerhetskopiering.
Databasservern upptäckte att det inte finns tillräckligt med diskutrymme för att göra en fullständig säkerhetskopiering av databaserna som ingår i säkerhetskopieringen. Om databasservern kan frigöra tillräckligt mycket utrymme för en ny säkerhetskopiering genom att ta bort gamla säkerhetskopieringar, registreras detta meddelande.
Fel vid progressiv säkerhetskopiering av [databas]. En nyare kopia används eller skapas. Det gick inte att ta bort den gamla fjärrcontainerkatalogen: “[katalog]”. ([felkod])
På grund av ett fel under den progressiva säkerhetskopieringen behövde en nyare kopia skapas. En databas kunde inte flyttas till en ny mapp.
Fel vid progressiv säkerhetskopiering av [databas]. En nyare kopia används eller skapas. Det gick inte att flytta databasen från [mappnamn] till [mappnamn]. ([felkod])
När progressiva säkerhetskopieringar skapas börjar FileMaker Server med att skapa en fullständig säkerhetskopia av alla värdbaserade databaser. Efter att den inledande fullständiga säkerhetskopieringen har genomförts, kopierar sedan FileMaker Server de ändrade blocken till säkerhetskopieringsmappen på en regelbunden frekvens som du bestämmer i inställningarna för sparintervall. Om databasen inte kunde kopieras till säkerhetskopieringsmappen, skapar FileMaker Server en nyare kopia.
Fel vid progressiv säkerhetskopiering av [databas]. En nyare kopia används eller skapas. Det gick inte att skapa en hård länk till [databas]. ([felkod])
Det här felet uppstår i sällsynta fall när en databas har låsts av användaren och den äldre kopian av den progressiva säkerhetskopian av databasen inte kan användas. FileMaker Server kan inte skapa en fast länk till den äldre progressiva säkerhetkopian av databasen och istället görs en ny kopia.
Fel vid progressiv säkerhetskopiering av [databas]. En nyare kopia används eller skapas. Det gick inte att ta bort den gamla databasen “[databas]”. ([felkod])
Det här felet uppstår i sällsynta fall när en databas har låsts av användaren och den äldre kopian av den progressiva säkerhetskopian av databasen inte kan tas bort.
Ett fel inträffade vid borttagning av säkerhetskopieringsmapp [mappnamn]. Vissa filer eller mappar kunde inte tas bort. ([felnummer])
Någon annan process använder filer i den angivna säkerhetskopieringsmappen eller använder säkerhetskopieringsmappen eller undermappar till den. Ett annat program kan t.ex. vara i färd med att flytta säkerhetskopiorna till en lagringsplats offline eller så kan du ha öppnat kommandoradsfönstret i Windows, ändrat sökvägen till säkerhetskopieringsmappen och lämnat fönstret öppet.
Ett fel inträffade vid ändring av namn på säkerhetskopieringsmapp [mappnamn]. Det gick inte att ändra namn på vissa filer eller mappar. ([felnummer])
Någon annan process använder filer i den angivna säkerhetskopieringsmappen eller använder säkerhetskopieringsmappen eller någon av undermapparna till den. Du kan till exempel ha öppnat kommandoradsfönstret i Windows, ändrat sökvägen till säkerhetskopieringsmappen och lämnat fönstret öppet.
FileMaker Server försätts i viloläge. Hela cache rensas. Alla schemalagda aktiviteter skjuts upp.
Om serverdatorn har konfigurerats så att viloläget ska startas under inaktivitet kontrollerar operativsystemet först alla öppna tjänster och program för att ta reda på om tjänsten eller programmet stöder viloläge. Om det för närvarande finns anslutna klienter till en delad databas avslår FileMaker Server vilolägesförfrågningen, och viloläget startas inte på serverdatorn. Om det inte finns några anslutna klienter sparar FileMaker Server alla osparade ändringar på disken (cacheminnet rensas), och serverdatorn tillåts att starta viloläget. Under viloläget skjuts alla planerade uppgifter upp, och de körs inte förrän vid nästa planerade tid när serverdatorn inte är i viloläge.
Tips!  Inaktivera skärmsläckare och funktionen vila (eller viloläge eller vänteläge) på servern. Dessa funktioner i operativsystemet minskar prestandan eller förhindrar åtkomst till delade databaser.
FileMaker Server licensinformation är ogiltig eller saknas. Denna kopia av FileMaker Server öppnar inte några databaser, men tillåter uppdatering av licensnyckeln i Admin Console.
Ange en giltig licensnyckel på fliken Allmänna inställningar > Serverinformation. Mer information finns i Inställningar för serverinformation.
FileMaker Server avslutas. Ett oåterkalleligt fel inträffade. ([felnummer])
FileMaker Server har påträffat ett allvarligt fel under nätverksanvändningen på grund av ett nätverksavbrott eller någon annan orsak. Kontrollera nätverksinstallationen, inställningarna och systemets fellogg.
Testlicens för FileMaker Server har upphört. Denna kopia av FileMaker Server öppnar inte några databaser, men tillåter uppdatering av licensnyckeln i Admin Console
Ange en giltig licensnyckel på fliken Allmänna inställningar > Serverinformation. Mer information finns i Inställningar för serverinformation.
Den öppna databasen [filenamn] är skrivskyddad eftersom den innehåller många fasta länkar och på grund av att den måste vara en FileMaker Server-säkerhetskopieringsfil. Du måste göra en kopia av filen och öppna kopian för att kunna göra ändringar.
Om FileMaker Server upptäcker att en databasfil har flera fasta länkar när filen öppnas, uppfattas filen som en säkerhetskopieringsfil och öppnas som skrivskyddad. Du rättar till det här problemet genom att stänga databasfilen, göra en kopia av den och dela kopian istället för originalfilen.
Öppnar databas [filnamn] med konsistenskontroll...
FileMaker Server öppnar en databas och utför en kontroll eftersom ett schema för databasverifiering körs eller eftersom du manuellt har valt kommandot Verifiera eller Verifiera alla på fliken Aktivitet > Databaser.
Katalogtjänstregistreringen misslyckades. ([felnummer])
Registreringen i katalogtjänsten misslyckades på grund av att det rapporterade felet är ett LDAP-fel från LDAP-servern.
Bytte namn på säkerhetskopieringsmappen [mappnamn] till [mappnamn].
Du har bytt namn på ett säkerhetskopieringsschema i Admin Console och databasservern bytte namn på de befintliga säkerhetskopieringsmapparna för det schemat.
Schema [schemanamn] avbröts. [Mål] kunde inte hittas.
Det angivna målet hittades inte. Om målet är en extern enhet eller nätverksenhet bör du ansluta enheten eller nätverket. Försök igen när målenheten har konfigurerats korrekt.
Schema [schemanamn] avbröts. Det finns inga öppna databaser att utföra uppgifterna på.
Schemat anger en mapp där det inte finns någon databas som för närvarande är öppen i FileMaker Server. Kontrollera att schemat anger rätt mapp och att alla databaser som behövs har öppnats.
Schema [schemanamn] avbröts. Målet [mål] gick inte att skriva till.
Det angivna målet är inte tillgängligt, och schemat har därför inaktiverats. Försök igen när målet har konfigurerats korrekt.
SÄKERHET: Databasen [filnamn] kan inte öppnas eftersom den är osäker. Var endast värd för lösenordsskyddade databaser är aktiverad.
När inställningen Var endast värd för lösenordsskyddade databaser är aktiverad går det inte att öppna följande databastyper:
databaser som har ett gästkonto som använder behörighetsuppsättningen Fullständig åtkomst
databaser som har ett Fullständig åtkomst-konto med ett tomt lösenord
databaser som har ett Fullständig åtkomst-konto vars lösenord lagras i databasen via alternativet Logga in med i dialogrutan Filtillval
SÄKERHET: SSL-certifikatet har upphört. Importera ett giltigt, eget SSL-certifikat för ökad säkerhet.
Kontakta certifieringsinstitutet för att förnya SSL-certifikatet.
Begränsningen för klienter med användaranslutningar (nu %1) har överskridits %2 gånger de senaste %3 dagarna. Du kanske behöver köpa en licens med extra anslutningar.
Du kan stöta på det här meddelandet när antalet FileMaker WebDirect-, FileMaker Go- och FileMaker Pro-klienter som använder klienter med Användaranslutningar överskrider gränsen som fastställts genom licensnyckeln.
Det går inte att skapa eller skriva till mappen för säkerhetskopiering [sökväg]. Den progressiva säkerhetskopieringen är inaktiverad.
Du kan se det här meddelandet om FileMaker Server-användarkontot inte har skrivbehörighet till mappen som angetts som mapp för progressiv säkerhetskopiering.
Relaterade avsnitt 
Nätverksproblem
Problem som klienten ser
Visa aktiviteter i Loggboken (Windows)
Felsökning