Lägga till alternativ för scriptordning på systemnivå
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer och gruppadministratörer.
I detta steg i guiden Schema kan du välja valfria förberedande och efterbehandlande systemnivåscripts som ska köras före och efter ett FileMaker-script, och även ange alternativ för scriptparametrar och vilket konto som ska användas för att köra scripts.
Placera scriptfiler på systemnivå i scriptmapparna innan du startar guiden Schema.
Windows: [enhet]:\Program\FileMaker\FileMaker Server\Data\Scripts\
Om du installerar FileMaker Server på en plats som inte är standard ersätts inledningen av standardsökvägen, \Program\FileMaker\FileMaker Server, med den sökväg som du anger under installationen. Till exempel: \Min_sökväg\Data\Scripts\
macOS: /Bibliotek/FileMaker Server/Data/Scripts/
Om du inte kan se det script du vill ha klickar du på Avbryt för att avsluta guiden Schema, kopierar scriptet till scriptmappen på FileMaker Server-datorn och kör guiden Schema igen.
Så här lägger du till alternativ för scriptordning på systemnivå:
1. Vid Kör före väljer du ett valfritt förberedande systemnivåscript som ska köras före det valda FileMaker-scriptet.
2. Ange valfria Parametrar för det förberedande systemnivåscriptet. Avgränsa varje parameter med ett blanksteg. Om du vill inkludera ett blanksteg i en parameter ska du använda citattecken runt hela parametern. Exempelvis är "två ord" en parameter.
Obs!  Scriptparametrar skickas till scripts på systemnivå som text. Om du till exempel anger scriptparametern 5 + 5 skickas textsträngen “5 + 5” till scriptet, inte värdet 10.
Information om parametrar för systemnivåscripts finns i dokumentationen för det scriptspråk du använder.
3. Vid Kör efter väljer du ett valfritt efterbehandlande systemnivåscript som ska köras efter det valda FileMaker-scriptet.
4. Ange valfria Parametrar för det efterbehandlande systemnivåscriptet.
5. Välj Använd ett användarkonto i stället för standardkontot. Vid Användarnamn och Lösenord anger du följande:
Windows: Användarnamn kan hänvisa till ett lokalt konto på huvuddatorn eller ett domänkonto i nätverket och anges i något av följande format: användarnamn, domännamn\användarnamn eller användarnamn@domännamn.
macOS: Användarnamn får bara hänvisa till ett lokalt konto på huvuddatorn och ska anges utan domännamn. Se information om “macOS-behörigheter” i kommentarerna nedan.
6. Klicka på Nästa.
Klicka på Tillbaka för att gå tillbaka till föregående steg eller Avbryt för att avsluta guiden Schema.
Kommentar
macOS-behörigheter: Det Användarkonto du vill använda för att köra systemnivåscripts måste ha rätt behörighet för de åtgärder du vill ska utföras med scriptet. Du kan bara använda fmserver-användarkontot eller ett lokalt användarkonto på huvuddatorn.Du kan inte använda ett domänkonto i nätverket.
Om du väljer fmserver-användarkontot kanske du måste ändra filbehörighet för scriptet. Ditt script utförs med användar-ID fmserver och grupp-ID fmsadmin, så din scriptfil måste ha behörighet att läsa och utföra åtgärder för fmsadmin-gruppen. Om du väljer fmserver-användarkontot kan du därför inte anropa vissa behörighetsskyddade kommandon från dina scripts. Ditt script kommer t.ex. inte att ha behörighet till mappen /etc.
Scriptnamn och Parametrar kan tillsammans utgöra maximalt 2 048 tecken.
I Windows kan Användarnamn ha maximalt 104 tecken, och Lösenord kan ha maximalt 128 tecken.
I macOS kan Användarnamn ha maximalt 255 tecken och Lösenord maximalt 31 tecken.
Om du väljer att skicka ett e-postmeddelande längre fram i guiden Schema, kommer e-postmeddelandet att innehålla uppgifter om eventuella fel- eller varningsförhållanden eller bekräftelse på att den planerade scriptordningsuppgiften har slutförts.
Mer information finns i Skapa scriptordningsuppgifter.
Relaterade avsnitt 
Planera administrationsuppgifter