Välja ett script på systemnivå som ska köras
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer och gruppadministratörer.
Se Köra scriptfiler på systemnivå.
Placera scriptfiler på systemnivå i scriptmapparna innan du startar guiden Schema.
Windows: [enhet]:\Program\FileMaker\FileMaker Server\Data\Scripts\
Om du installerar FileMaker Server på en plats som inte är standard ersätts inledningen av standardsökvägen, \Program\FileMaker\FileMaker Server, med den sökväg som du anger under installationen. Till exempel: \Min_sökväg\Data\Scripts\
macOS: /Bibliotek/FileMaker Server/Data/Scripts/
Om du inte kan se det script du vill ha klickar du på Avbryt för att avsluta guiden Schema, kopierar scriptet till scriptmappen på FileMaker Server-datorn och kör guiden Schema igen.
Så här väljer du ett script på systemnivå som ska köras:
1. Under Scriptnamn väljer du systemnivåscriptet.
2. Ange valfria Parametrar för systemnivåscriptet. Avgränsa varje parameter med ett blanksteg. Om du vill inkludera ett blanksteg i en parameter ska du använda citattecken runt hela parametern. Exempelvis är "två ord" en parameter.
Obs!  Scriptparametrar skickas till scripts på systemnivå som text. Om du till exempel anger scriptparametern 5 + 5 skickas textsträngen “5 + 5” till scriptet, inte värdet 10.
Information om parametrar för systemnivåscripts finns i dokumentationen för det scriptspråk du använder.
3. Vid alternativet Använd ett användarkonto i stället för standardkontot för att köra scriptet på systemnivå, anger du ett Användarnamn och Lösenord. För användarkontot:
Windows: Användarnamnet kan hänvisa till ett lokalt konto på huvuddatorn eller ett domänkonto i nätverket och det kan anges i något av följande format: domännamn\användarnamn eller användarnamn@domännamn.
Standardkontot är Lokal dator.
macOS: Användarnamnet får bara hänvisa till ett lokalt konto på huvuddatorn och det ska anges utan domännamn. Standardkontot är fmserver-användarkontot. Se information om “macOS-behörigheter” i kommentarerna nedan.
4. Vid Tidsgräns (minuter) väljer du det högsta antal minuter som du tror att det kan ta att slutföra sekvensen.
5. Välj Avbryt schemat om tidsgränsen uppnås eller om servern stoppas om du vill avbryta den schemalagda uppgiften om scriptet eller scriptsekvensen tar längre tid att köra än den angivna tidsgränsen, eller om databasservern stoppas.
Om du har markerat Avbryt schemat om tidsgränsen uppnås eller om servern stoppas och den angivna tidsgränsen överskrids, eller om databasservern stoppas, avbryts scriptet eller scriptordningsuppgiften och FileMaker Server registrerar ett felmeddelande i händelseloggen.
Om du inte har markerat Avbryt schemat om tidsgränsen uppnås eller om servern stoppas och den angivna tidsgränsen överskrids, eller om databasservern stoppas, registrerar FileMaker Server ett varningsmeddelande och den planerade scriptordningsuppgiften fortsätter att köras. Gör något av följande om du vill stoppa ett script som har fastnat i ett ofullständigt läge, t.ex. en oändlig slinga:
Om du vill stoppa ett FileMaker-script markerar du FileMaker-scriptet på fliken Aktivitet > Klienter. Klicka på Mappikon och välj sedan Koppla från.
Om du vill stoppa ett systemnivåscript letar du reda på scriptets process-ID i händelseloggen och avbryter sedan processen i Aktivitetshanteraren i Windows eller i Aktivitetskontrollen i macOS.
Kommentar
Om du vill använda ett användarkonto för att köra scripts i macOS måste du lägga till följande poster i
/etc/sudoers:
Host_Alias FMSHOST = yourhostname
Defaults:fmserver targetpw, timestamp_timeout=0, passwd_tries=1
fmserver FMSHOST = (ALL) /Library/FileMaker\ Server/Data/Scripts/*, /bin/kill
För Host Alias anger du namnet på den enhet som är värd för FileMaker Server. Du kan inte använda “localhost” eller 127.0.0.1. För att ta reda på det rätta värdnamnet som du ska använda anger du följande kommando i programmet Terminal:
hostname
Om du ska kunna redigera filen /etc/sudoers måste du vara administratör (rot) och ha administratörsbehörighet. Du kan redigera filen /etc/sudoers med följande kommando i programmet Terminal:
sudo visudo
macOS-behörigheter: Det Användarkonto du vill använda för att köra systemnivåscripts måste ha rätt behörighet för de åtgärder du vill ska utföras med scriptet. Du kan bara använda fmserver-användarkontot eller ett lokalt användarkonto på huvuddatorn.
Om du väljer fmserver-användarkontot kanske du måste ändra filbehörighet för scriptet. Ditt script utförs med användar-ID fmserver och grupp-ID fmsadmin, så din scriptfil måste ha behörighet att läsa och utföra åtgärder för fmsadmin-gruppen. Om du väljer fmserver-användarkontot kan du därför inte anropa vissa behörighetsskyddade kommandon från dina scripts. Ditt script kommer t.ex. inte att ha behörighet till mappen /etc.
Scriptnamn och Parametrar kan tillsammans utgöra maximalt 2 048 tecken.
Windows: Användarnamn kan ha maximalt 104 tecken och Lösenord kan ha maximalt 128 tecken.
macOS: Användarnamn kan ha maximalt 255 tecken och Lösenord kan ha maximalt 31 tecken.
Relaterade avsnitt 
Planera administrationsuppgifter