Vara värd för webbplatser > Använda FileMaker WebDirect
 
Använda FileMaker WebDirect
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer.
Du kan använda FileMaker WebDirect om du snabbt och enkelt vill publicera layouter från din databas. Alla som har en kompatibel webbläsare och tillgång till Internet eller ett intranät kan ansluta sig till din FileMaker WebDirect-lösning och visa, redigera, sortera och söka i poster om du ger dem behörighet.
Information om att utveckla en FileMaker Pro-databas som fungerar väl tillsammans med FileMaker WebDirect finns i Guide för FileMaker WebDirect.
Så här gör du om du vill vara värd för en webbplats med FileMaker WebDirect:
1. I FileMaker Pro öppnar du databasen och redigerar behörighetsuppsättningen för det konto som ska få åtkomst till databasen. Aktivera den utökade behörigheten Åtkomst via FileMaker WebDirect.
Obs!  Om din FileMaker-databaslösning använder mer än en FileMaker-databasfil måste alla databasfiler som använder FileMaker WebDirect ha den utökade behörigheten Åtkomst via FileMaker WebDirect aktiverad.
2. I FileMaker Server Admin Console använder du guiden Driftsättning för att aktivera FileMaker WebDirect, om du inte redan har gjort det.
Välj menyn Server > Redigera driftsättning. I guiden Driftsättning bekräftar du dina inställningar och klickar på Nästa tills du kommer till steget Aktivera webbpubliceringsteknologier. Mer information finns i Aktivera tekniker för datadelning och webbpublicering.
3. I Admin Console konfigurerar du inställningarna på fliken Webbpublicering > FileMaker WebDirect. Mer information finns i Inställningar för FileMaker WebDirect.
4. Förbereda databaser för FileMaker WebDirect. Se Guide för FileMaker WebDirect.
5. Överför databasen till FileMaker Server. Mer information finns i Överföra databasfiler med FileMaker Pro.
Obs!  Om mer än en FileMaker-databasfil används i din FileMaker-databaslösning måste alla databasfiler finnas på samma dator.
6. Om du använder statiska HTML-sidor eller andra externt hänvisade filer med din FileMaker-databas måste du flytta dessa filer till rotkatalogen på webbserverns programvara. Kontrollera att den relativa sökvägen bevaras.
Windows: [enhet]:\Program\FileMaker\FileMaker Server\HTTPServer\conf
macOS för HTTP URL:er: /Bibliotek/FileMaker Server/HTTPServer/htdocs
macOS för HTTPS URL:er: /Bibliotek/FileMaker Server/HTTPServer/htdocs/httpsRoot
7. Kontrollera att din databas publiceras med FileMaker WebDirect genom att ange följande URL-adress i en webbläsare:
http://<värd>/fmi/webd
där <värd> är IP-adressen eller domännamnet för FileMaker Server-driftsättningen. När det gäller en driftsättning med flera datorer kan du använda IP-adressen eller domännamnet för huvuddatorn eller en arbetsdator. Webbservern vidarebefordrar URL:en till FileMaker WebDirect Startcenter. (Använd IP-adressen eller domännamnet för en dator där Web Publishing Engine-informationen i Status-fönstret visas som att det körs. Mer information finns i Web Publishing Engine-information.)
Obs!  Om du använder SSL för databasanslutningar måste <värd> vara det fullständiga domännamnet som anges i SSL-certifikatet som används på webbserverdatorn istället för IP-adressen.
8. (Valfritt) Du kan ersätta FileMaker WebDirect Startcenter som webbanvändare använder som standard när de loggar ut från en session eller när tidsgränsen för sessionen uppnås. Se Guide för FileMaker WebDirect.
Relaterade avsnitt 
Allmänna inställningar för webbpublicering
Vara värd för webbplatser