Vara värd för webbplatser > Vara värd för PHP-webbplatser
 
Vara värd för PHP-webbplatser
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer.
Med anpassad webbpublicering med PHP kan du använda scriptspråket PHP för att integrera data från FileMaker-databaser med dina anpassade webbplatslayouter. På dina webbsidor använder du FileMaker API för PHP, vilket är en PHP-klass som har skapats av FileMaker och som ger åtkomst till databaser som FileMaker Server är värd för. Denna PHP-klass ansluter till Web Publishing Engine och gör data tillgängliga för webbserverns PHP-motor.
Information om att utveckla en PHP-webbplats och att förbereda en databas finns i FileMaker Server Guide för anpassad webbpublicering.
Så här gör du för att vara värd för en webbplats som använder anpassad webbpublicering med PHP:
1. I FileMaker Pro öppnar du databasen och redigerar behörighetsuppsättningen för det konto som ska få åtkomst till databasen. Aktivera den utökade behörigheten Tillgång via PHP-webbpublicering – endast FMS.
Obs!  Om din FileMaker-databaslösning använder mer än en FileMaker databasfil måste alla databasfiler som nås med hjälp av PHP använda denna behörighetsuppsättning med den utökade behörigheten Tillgång via PHP-webbpublicering – Endast FMS aktiverad.
2. I FileMaker Server Admin Console använder du guiden Driftsättning för att aktivera anpassad webbpublicering med PHP och väljer om du vill installera en egen version av PHP eller använda operativsystemets standardversion av PHP, om du inte redan har gjort det.
Välj menyn Server > Redigera driftsättning. I guiden Driftsättning bekräftar du dina inställningar och klickar på Nästa tills du kommer till steget Aktivera webbpubliceringsteknologier. Mer information finns i Aktivera tekniker för datadelning och webbpublicering.
3. I Admin Console konfigurerar du inställningarna på fliken Webbpublicering > PHP. Mer information finns i Inställningar för PHP-webbpublicering.
4. Kontrollera att anpassad webbpublicering med PHP körs i din FileMaker Server-lösning. Mer information finns i Testa FileMaker Server.
5. Förbereda databaser för anpassad webbpublicering Se FileMaker Server Guide för anpassad webbpublicering.
6. Överför databasen till FileMaker Server. Mer information finns i Delade databaser.
Obs!  Om mer än en FileMaker-databasfil används i din FileMaker-databaslösning måste alla databasfiler finnas på samma dator.
7. Kopiera PHP-filerna till webbserverns rotmapp. I en distribution med flera datorer finns den här mappen i huvuddatorn. Standardsökvägarna är följande:
För IIS (Windows) genom HTTP eller HTTPS:
[enhet]:\Program\FileMaker\FileMaker Server\HTTPServer\Conf
där [enhet] är den enhet som innehåller din FileMaker Server-driftsättning.
För Apache (macOS) genom HTTP:
/Bibliotek/FileMaker Server/HTTPServer/htdocs
För Apache (macOS) genom HTTPS:
/Bibliotek/FileMaker Server/HTTPServer/htdocs/httpsRoot
I macOS kontrollerar du att ägande och behörigheterna för mappen tillåter medlemmarna i gruppen fmsadmin att redigera PHP-filerna. Mer information finns i Användare, grupper och behörighet (macOS).
8. Om du inte redan har gjort det ska du kopiera eller flytta alla hänvisade containerobjekt till rätt katalog på huvuddatorn.
Om ett containerfält i en databas lagrar en filreferens istället för en verklig fil kommer det hänvisade containerobjektet att lagras i mappen FileMaker Pro Web när posten skapas eller redigeras. Om du vill att FileMaker Server ska vara värd för din webbplats måste du kopiera eller flytta de hänvisade containrarna till en mapp med samma relativa position i rotkatalogen på webbserverprogramvaran.
Se FileMaker Server Guide för anpassad webbpublicering om du vill veta hur du använder containerfält med PHP-lösningar.
9. Använd följande URL-syntax för att få åtkomst till din PHP-webbplats:
<protokoll>://<värd>[:<port>]/<sökväg>/<filnamn>
där:
<protokoll> är HTTP- eller HTTPS-protokollet.
<värd> är IP-adressen eller domännamnet för FileMaker Server-datorn. När det gäller en distribution med flera datorer kan du använda IP-adressen eller domännamnet för huvuddatorn eller en arbetsdator. Webbservern vidarebefordrar URL:en till huvuddatorn. (Använd IP-adressen eller domännamnet för en dator där Web Publishing Engine-informationen i Status-fönstret visas som att det körs. Mer information finns i Web Publishing Engine-information.)
<port> är valfritt och anger porten som webbservern övervakar. Om ingen port anges används standardporten för protokollet. För HTTP används den port som anges för Webbanslutningar (port 80 som standard, men du kan ange en annan port under installationen). För HTTPS används den port som anges för Säkra webbanslutningar (port 443 som standard, men du kan ange en annan port under installationen). Dessa portnummer visas i fönstret Status. Mer information finns i Webbserverinformation.
<sökväg> är valfritt och anger den mapp i webbserverns rotkatalog där PHP-filen finns.
<filnamn> är filnamnet på en sida på din webbplats.
Till exempel:
http://192.168.123.101/my_site/home.php
Relaterade avsnitt 
Vara värd för webbplatser