Starta Admin Console > Använda guiden Driftsättning på en arbetsdator
 
Använda guiden Driftsättning på en arbetsdator
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer.
Använd guiden Driftsättning på en arbetsdator för att installera ett signerat SSL-certifikat eller för att ansluta en arbetsdator till en huvuddator.
Installera ett signerat SSL-certifikat på en arbetsdator:
1. Starta guiden Driftsättning på arbetsdatorn. Mer information finns i Starta guiden Driftsättning på en arbetsdator.
2. Klicka på Importera certifikat.
Vid Signerad certifikatfil klickar du på Bläddra och väljer SSL-certifikatfilen du fått från certifikatutfärdaren.
Vid Privat nyckelfil klickar du på Bläddra och väljer den privata nyckelfilen (serverKey.pem) som skapades i mappen CStore när du skapade certifikatsigneringsförfrågan (CSR). Mer information finns i Skapa en certifikatsigneringsförfrågan.
Om du använder en annan metod för att skapa certifikatsigneringsförfrågan, till exempel genom en certifikatutfärdares webbplats, väljer du sedan den privata nyckelfilen du fått genom denna metod.
Om ditt anpassade SSL-certifikat kräver en mellanliggande certifikatfil klickar du på Bläddra vid Mellanliggande certifikatfil och väljer den mellanliggande certifikatfilen. Du kan få ett certifikatpaket från certifikatutfärdaren. Du kan använda den här filen som mellanliggande certifikatfil.
Vid Privat nyckellösenord anger du lösenordet som användes för din privata nyckelfil när du skapade den.
3. Klicka på Importera om du vill importera det signerade certifikatet.
4. Om du behöver importera ett annat certifikat klickar du på Börja om och tar bort det befintliga certifikatet och de befintliga privata nyckelfilerna.
Obs!  Namnen på certifikatfilerna får inte innehålla tecken som inte stöds. Namnen på certifikatfilerna får till exempel inte innehålla en asterisk (*).
Ansluta en arbetsdator till en huvuddator:
1. Starta guiden Driftsättning på arbetsdatorn. Mer information finns i Starta guiden Driftsättning på en arbetsdator.
2. För Skapa anslutning anger du:
huvuddatorns värdnamn eller IP-adress. Om du använder ett värdnamn ska det vara det helt kvalificerade värdnamnet som angetts i det anpassade SSL-certifikatet som är installerat på huvuddatorn.
arbetsdatorns värdnamn eller IP-adress. Om du använder ett värdnamn ska det vara det helt kvalificerade värdnamnet som angetts i det anpassade SSL-certifikatet som är installerat på arbetsdatorn.
serveradministratörens användarnamn och lösenord som du använder för att logga in i Admin Console på huvuddatorn.
3. Klicka på Lägg till på huvuddator för att koppla arbetsdatorn till huvuddatorn.
När du ser ett meddelande om att arbetsdatorn har anslutits har den lagts till på huvuddatorn. Du kan verifiera anslutningen i avsnittet Web Publishing Engine i Admin Console på huvuddatorn. Mer information finns i Web Publishing Engine-information.
Kommentar
Om du använder FileMakers standardcertifikat eller ett certifikat som inte verifierar serverns värdnamn kan du få ett felmeddelande. Om du vill tillåta det overifierade certifikatet väljer du Anslut med det overifierade certifikatet och klickar på Lägg till på huvuddator igen.
Om du får ett fel om att anslutningen har nått sin tidsgräns ska du verifiera att arbetsdatorn har nätverksåtkomst till huvuddatorn.
Du kan inte ändra inställningarna för FileMaker WebDirect (någon av de inställningar som beskrivs i ämnet Inställningar för FileMaker WebDirect) på arbetsdatorerna. På arbetsdatorerna behålls dessa inställningar som standardinställningar för installationen.
Du kan inte ändra inställningen Starta Web Publishing Engine automatiskt (beskrivs i Startinställningar) för arbetsdatorerna. Web Publishing Engine startar alltid automatiskt när arbetsdatorn startar om.
Om du ändrar värdnamnet på huvuddatorn måste du koppla från alla arbetsdatorer, driftsätta huvuddatorn på nytt och sedan återansluta arbetsdatorerna med det nya värdnamnet.
Om du vill ändra en arbetsdators värdnamn ska du först ta bort det från huvuddatorn. Därefter ändrar du värdnamnet och återansluter till huvuddatorn.
Om en arbetsdator är ansluten till huvuddatorn med en IP-adress kommer omdirigeringar till huvuddatorn att använda en IP-adress. Om en arbetsdator är ansluten till huvuddatorn med ett helt kvalificerat värdnamn kommer omdirigeringar till huvuddatorn att använda ett helt kvalificerat värdnamn.
Om en FileMaker WebDirect-lösningar använder scriptstegen Skriv ut, Utskriftsformat och Spara poster som PDF måste alla önskade teckensnitt vara installerade på huvuddatorn och arbetsdatorerna.