Testa FileMaker Server > Kontrollera driftsättningens status > FileMaker Server-information
 
FileMaker Server-information
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer och gruppadministratörer.
Fönstret Status visar nyckelinformation om FileMaker Server, t.ex. aktuell status, värdnamn, anslutna klienter och värdbaserade databaser.
Viktigt!  När en gruppadministratör loggar in på FileMaker Server kan fönstret Status visa det totala antalet värdbaserade databaser och anslutna klienter, inte bara antalet för administratörens grupp. -ikonerna är inte tillgängliga och därför kan inte gruppadministratörer visa andra inställningsdelfönster.
Obs!  Om du stöter på ett varningsmeddelande om SSL-standardcertifikatet för FileMaker bör du skaffa ett giltigt digitalt certifikat. FileMaker Server tillhandahåller ett SSL-standardcertifikat som signerats av FileMaker, Inc, men som inte verifierar servernamnet. FileMakers SSL-standardcertifikat är endast avsett att användas för intern testning. Ett anpassat SSL-certifikat krävs för publicering.
Följande information visas för FileMaker Server:
 
Information
Beskrivning
FileMaker Server 16
Indikatorn visar om FileMaker Server fungerar normalt. Mer information finns i Starta och stoppa FileMaker Server-komponenter.
IP-adresser
IPv4- och IPv6-adresserna för datorn som kör FileMaker Server.
FileMaker-värdnamn
Namnet som tilldelats FileMaker Server-driftsättningen. Om du är serveradministratör kan du ändra namnet. Mer information finns i Inställningar för serverinformation.
Admin Server startade
Datum och tid när servern senast startades. Mer information finns i Starta och stoppa FileMaker Server-komponenter.
Serverversion
Versionen av FileMaker Server.
Fel- eller varningstabell
En tabell som visar datum och tider för alla fel- och varningsmeddelanden.
Klicka på kolumnrubrikerna om du vill sortera tabellen efter datum, typ eller beskrivning.
Totalt antal anslutna klienter med Användaranslutningar
Det totala antalet klienter som är anslutna via en licens för Användaranslutningar: FileMaker Pro, FileMaker Go och FileMaker WebDirect.
Klicka på om du vill visa fliken Aktivitet > Klienter. Mer information finns i Administrera klienter.
Gräns för klienter med Användaranslutningar
Max antal klienter som kan ansluta med en licens för Användaranslutningar.
Återstående klienter med Användaranslutningar
Återstående antal klienter som kan ansluta med en licens för Användaranslutningar.
Fler FileMaker Pro- och FileMaker Go-klienter
Det antal anslutna FileMaker Pro- och FileMaker Go-klienter som inte använder en licens för Användaranslutningar.
Anslutningar för Anpassad webbpublicering är för närvarande öppna
Antalet webbpubliceringsanslutningar som för tillfället används för anpassad webbpublicering.
Om du vill aktivera eller inaktivera Anpassad webbpublicering med XML klickar du på för att visa inställningarna. Mer information finns i Inställningar för XML-webbpublicering.
Antalet som visas på fönstret Status uppdateras automatiskt. Denna information omfattas inte av tröskelvärdet på fem sekunder som krävs för att anslutningar ska visas på fliken Aktivitet > Klienter eller fliken Aktivitet > Databaser.
Databaser delas av totalt
Antalet databaser som FileMaker Server är värd för.
Klicka på om du vill visa fliken Aktivitet > Databaser. Mer information finns i Administrera databaser.
Scheman är för närvarande aktiverade
Antalet scheman som skapats i guiden Scheman och som för närvarande är aktiverade och körs.
Klicka på om du vill visa fönstret Scheman och visa aktuella scheman. Mer information finns i Planera administrationsuppgifter.
Relaterade avsnitt 
Felsökning
Kontrollera driftsättningens status