Inställningar för databas- och säkerhetskopieringsmappar > Återskapa en databas från en progressiv säkerhetskopia
 
Återskapa en databas från en progressiv säkerhetskopia
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer.
Du återskapar en databas från en progressiv säkerhetskopia genom att med operativsystemets verktyg kopiera databasen från mappen för progressiv säkerhetskopiering till mappen med databasfiler som FileMaker Server är värd för.
Så här återskapar du en databasfil från en progressiv säkerhetskopia:
1. Om den värdbaserade databasfilen du vill återskapa är öppen, stänger du den via Admin Console i FileMaker Server.
Mer information finns i Stänga värdbaserade filer.
2. Ta bort den värdbaserade databasen med FileMaker Server Admin Console.
Mer information finns i Ta bort värdbaserade filer.
3. Använd operativsystemets verktyg för att kopiera databasfilen från mappen för den progressiva säkerhetskopieringen till den databasmapp där du placerade den värdbaserade databasfilen.
Mappen för progressiv säkerhetskopiering innehåller tidsstämplade mappar med de senaste fullständiga säkerhetskopieringarna där alla progressiva ändringar har tillämpats.
Kopiera databasen från mappen med den senaste tidsstämpeln som innehåller databasfilen. (Om en tidsstämplad mapp inte innehåller databasen, beror det antingen på att FileMaker Server inte var dess värd eller också på att databasen inte kunde göra ett uppehåll under det berörda sparintervallet.)
Om databasfilen använder containerfält som lagrar objekt externt, innehåller den tidsstämplade mappen en undermapp med namnet RC_Data_FMS som innehåller de externt lagrade objekten.
Om du t.ex. har en databasfil med namnet Kunder innehåller mappen RC_Data_FMS en undermapp med namnet Kunder som innehåller de externt lagrade objekten för databasfilen Kunder:
RC_Data_FMS\Kunder
Kopiera den här mappen och dess innehåll med själva databasfilen.
Kopiera inte filerna från de andra mapparna med progressiva säkerhetskopior som innehåller pågående säkerhetskopior.
4. Öppna den återskapade databasen med FileMaker Server Admin Console.
Mer information finns i Öppna värdbaserade filer.
Varning  För att undgå att skada den enda säkerhetskopia av databasen som du har, ska du kopiera databasfilen som du vill återskapa och lämna kvar den ursprungliga säkerhetskopian orörd i säkerhetskopieringsmappen. Flytta inte databasfilen från säkerhetskopieringsmappen, och öppna inte databasfilen som finns i mappen för progressiv säkerhetskopiering med FileMaker Pro.