Inställningar för katalogtjänster
 
Inställningar för katalogtjänster
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer.
Om din organisation använder en LDAP-kompatibel (Lightweight Directory Access Protocol) katalogtjänst, t.ex. Windows Active Directory, OpenLDAP eller Open Directory (macOS), kan du hantera dina delade databaser centralt genom att registrera FileMaker Server i katalogtjänsten.
När FileMaker Server har registrerats med en katalogtjänst, publiceras värdnamn och IP-adresser till katalogtjänsten så att FileMaker Pro-klienter kan använda katalogtjänsten för att söka efter servern på ett nätverk.
Obs!  Om du inte känner till inställningarna för din katalogtjänst kan du kontakta din nätverksadministratör.
Så här konfigurerar du inställningarna för katalogtjänsten i FileMaker Server:
1. Klicka på fliken Databasserver > Katalogtjänst.
2. För Katalog Serverinformation
 
Vid ...
Ange den här
Adress
Serverns värdnamn eller IP-adress.
Startadress
Det unika namnet anger platsen för FileMaker Server i katalogtjänsten. Till exempel:
Windows: ou=FileMaker,dc=mydomain,dc=filemaker,dc=com
macOS: cn=filemakerservers,dc=myservername,dc=mydomain,dc=com
Blanksteg efter kommatecken är valfria.
Port
Port-nummer för LDAP-anslutningen.
Om Använd SSL (Secure Sockets Layer) inte är aktiverat är standardportnumret 389.
Om du aktiverar Använd SSL (Secure Sockets Layer) ändras standardportnumret automatiskt till 636.
Om du vill återställa standardvärdet klickar du på Standard.
3. Om du markerar Använd SSL (Secure Sockets Layer) krävs signerade klient- och serverrotcertifikat som utfärdats av ett tillförlitligt certifieringsinstitut (CA). Klientcertifikatet måste vara installerat på FileMaker Server-huvuddatorn och på FileMaker Pro-datorer som använder SSL vid anslutning till en LDAP-tjänst. Du kan inte använda självsignerade certifikat för en säker SSL-anslutning till en LDAP-server. Mer information finns i Använda SSL med en LDAP-katalogtjänst.
4. Vid Inloggningsinformation väljer du verifieringsmetod för katalogtjänsten:
Om katalogtjänsten kräver att du loggar in väljer du Inloggning krävs för katalogservern och anger sedan namn och lösenord. Välj sedan något av följande alternativ:
Välj Använd Windows-verifiering om IIS 8-servern (Internet Information Services) körs på ett företagsnätverk som använder Microsoft Active Directory-tjänstedomänidentiteter eller andra Windows-konton för att identifiera användare.
Välj Publicera FileMaker Server för att publicera FileMaker Server-namnet, värdnamnet och IP-adressen till katalogtjänsten.
Välj Publicera administratörens kontaktinformation för att publicera den kontaktinformation för administratören som har angetts på fliken Allmänna inställningar > Serverinformation. Mer information finns i Inställningar för serverinformation. Detta är praktiskt om katalogtjänstadministratören behöver kontakta dig (t.ex. om klienter inte kan komma åt de värdbaserade databaserna).
5. Klicka på Testa katalogtjänstinställningar för att kontrollera att FileMaker Server kan kommunicera med katalogtjänsten.
Relaterade avsnitt 
Databasinställningar