Säkerhetsinställningar för databasservern
 
Säkerhetsinställningar för databasservern
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer.
Ange säkerhetsinställningar för databasservern genom att klicka på fliken Databasserver > Säkerhet.
 
För att
Gör så här
Ange om åtkomst till värdbaserade databaser ska verifieras med en extern server
Välj något av följande i avsnittet Klientverifiering:
Endast FileMaker-konton: Användarnamnet och lösenordet verifieras mot kontonamnet och lösenordet som har angetts i FileMaker Pro-databaskonton.
FileMaker-konton och externa serverkonton: Användarnamnet och lösenordet verifieras mot kontonamnet och lösenordet som har angetts i FileMaker Pro-konton eller mot en extern server. Den externa servern returnerar lokala konton och gruppkonton som användaren tillhör, och dessa verifieras sedan mot gruppkontona som har angetts i externa serverkonton i FileMaker Pro.
Information om hur du skapar konton som autentiseras via en extern server finns i FileMaker Pro Hjälp.
Ange om du vill filtrera listan över databaser i:
FileMaker Pro Startcenter
FileMaker Go Startcenter
FileMaker WebDirect Startcenter
Anpassad webbpublicering-frågor om databaslista
I avsnittet Filvisningsfilter väljer du Lista endast de databaser som varje användare har åtkomstbehörighet till om du endast vill visa databaserna som användaren har åtkomstbehörighet till.
Kryptera data som skickas mellan databasservern och FileMaker-klienter genom att använda en säker anslutning
I avsnittet SSL-anslutningar väljer du Använd SSL för databasanslutningar.
När den här inställningen är markerad använder alla klientanslutningar till databasservern Secure Sockets Layer (SSL), med undantag av ODBC- och JDBC-anslutningar. Mer information finns i Skydda dina data.
Säkra anslutningar är långsammare på grund av datakrypteringen. Överföringshastigheten för data påverkas av antalet klienter och mängden data som överförs.
Med den här inställningen krypteras även progressiv nedladdning av ljud-, video- och PDF-filer som lagras i en interaktiv container via HTTPS.
Om du avmarkerar den här inställningen blir alla klientanslutningar till databasservern, inklusive progressiv nedladdning, okrypterade och använder HTTP.
Kommentar   
Om du vill aktivera den här inställningen bör du ha ett giltigt digitalt certifikat installerat. FileMaker Server tillhandahåller ett SSL-standardcertifikat som signerats av FileMaker, Inc, men som inte verifierar servernamnet. FileMakers standardcertifikat är endast avsett att användas för intern testning. Ett anpassat SSL-certifikat krävs för publicering.
Om du ändrar den här inställningen ska du stoppa och starta om FileMaker Server-tjänsten (Windows) eller bakgrundsprocesserna för FileMaker Server (macOS). Mer information finns i Starta och stoppa FileMaker Server-tjänsten (Windows) eller Starta och stoppa FileMaker Server-bakgrundsprocesser (macOS).
Skapa en certifikatsigneringsförfrågan (CSR)
Klicka på Skapa förfrågan.
Importera ett SSL-certifikat som utfärdats av ett tillförlitligt certifieringsinstitut
När du har valt Använd SSL för databasanslutningar klickar du på Importera certifikat.
Följ instruktionerna i Importera ett anpassat SSL-certifikat.
Visa information om SSL-certifikatet som för närvarande är installerat
När du har valt Använd SSL för databasanslutningar klickar du på Visa certifikat.
Tillåt att webbläsare begränsar webbklienter enbart till HSTS-anslutningar (HTTP Strict Transport Security)
I avsnittet HTTP Strict Transport Security (HSTS) väljer du Använd HSTS för webbklienter. Den här inställningen gäller för alla klienter vars kommunikation behandlas via webbservern. FileMaker WebDirect-, Anpassad webbpublicering- och Data API-klienter. Det gäller inte för FileMaker Pro- och FileMaker Go-klienter.
När den här inställningen är vald är webbklienter begränsade till HTTPS-anslutningar och kan inte nedgradera till HTTP-anslutningar. När webbklienten har slutfört en HTTPS-anslutning förhindrar webbläsaren klienten från att använda en HTTP-anslutning.
Om du avmarkerar den här inställningen kan webbklientkommunikation använda okrypterade HTTP-förfrågningar. (Webbklienter kan behöva rensa webbläsarhistoriken, cacheminnet i webbläsaren och HSTS-cache.)
Begränsa FileMaker Server till att endast vara värd för databaser som kräver att användare anger ett lösenord för fullständig åtkomst
I avsnittet Kräv lösenordsskyddade databaser väljer du Var endast värd för lösenordsskyddade databaser.
Kommentar   
När den här inställningen är aktiverad kan du bara öppna och dela databaser med lösenordsskyddad fullständig åtkomst. Om du försöker öppna en databas som inte kräver att användare anger ett lösenord för fullständig åtkomst loggas ett felmeddelande i Event.log och databasen öppnas inte.
FileMaker Pro 15 och 16 kontrollerar den här inställningen när en FileMaker Pro-användare försöker överföra en databas med menyalternativet Överför till FileMaker Server. När den här inställningen är aktiverad:
FileMaker Pro 15 och 16 tillåter inte överföring av databaser som har ett gästkonto som använder behörighetsuppsättningen Fullständig åtkomst, ett Fullständig åtkomst-konto med ett tomt lösenord eller ett Fullständig åtkomst-konto vars lösenord lagras i databasen via alternativet Logga in med i dialogrutan Filtillval.
FileMaker Pro 14- användare kan överföra databaser som inte är lösenordsskyddade, men FileMaker Server 16 öppnar dem inte.