Säkerhetsinställningar för databasservern > Importera ett anpassat SSL-certifikat
 
Importera ett anpassat SSL-certifikat
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer.
1. Klicka på fliken Databasserver > Säkerhet.
2. Vid SSL-anslutningar väljer du Använd SSL för databasanslutningar. Klicka på Spara.
3. Klicka på Importera certifikat.
Vid Signerad certifikatfil klickar du på Bläddra och väljer SSL-certifikatfilen du fått från certifikatutfärdaren.
Vid Privat nyckelfil klickar du på Bläddra och väljer den privata nyckelfilen (serverKey.pem) som skapades i mappen CStore när du skapade certifikatsigneringsförfrågan (CSR). Mer information finns i Skapa en certifikatsigneringsförfrågan.
Om du använder en annan metod för att skapa certifikatsigneringsförfrågan, till exempel genom en certifikatutfärdares webbplats, väljer du sedan den privata nyckelfilen du fått genom denna metod.
Om ditt anpassade SSL-certifikat kräver en mellanliggande certifikatfil klickar du på Bläddra vid Mellanliggande certifikatfil och väljer den mellanliggande certifikatfilen. Du kan få ett certifikatpaket från certifikatutfärdaren. Du kan använda den här filen som mellanliggande certifikatfil.
Vid Privat nyckellösenord anger du lösenordet som användes för din privata nyckelfil när du skapade den.
4. Klicka på Importera om du vill importera det signerade certifikatet.
Kommentar
Om du ändrar inställningen Använd SSL för databasanslutningar eller importerar ett nytt anpassat SSL-certifikat måste du stoppa och starta om databasservern för att ändringarna ska börja gälla.
Om du vill ta bort ett importerat certifikat använder du kommandoradskommandot fmsadmin certificate delete och startar om FileMaker Server för att ändringen ska träda i kraft. Se Använda kommandoradsgränssnittet för information om certificate-kommandot.
Namnen på certifikatfilerna får inte innehålla tecken som inte stöds. Namnen på certifikatfilerna får till exempel inte innehålla en asterisk (*).