Säkerhetsinställningar för databasservern > Skapa en certifikatsigneringsförfrågan
 
Skapa en certifikatsigneringsförfrågan
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer.
Om du vill aktivera SSL-anslutningar för din FileMaker Server-installation bör du ha ett giltigt digitalt certifikat installerat. FileMaker Server tillhandahåller ett SSL-standardcertifikat som signerats av FileMaker, Inc, men som inte verifierar servernamnet. FileMakers standardcertifikat är endast avsett att användas för intern testning.
Om du vill begära ett SSL-certifikat från en certifikatutfärdare (CA) skapar du en certifikatsigneringsförfrågan, serverRequest.pem, som du skickar till certifikatutfärdaren via processen som definieras av certifikatutfärdaren. En lista över certifikatutfärdare som stöds finns i FileMaker Knowledge Base.
Så här skapar du en certifikatsigneringsförfrågan:
1. Klicka på fliken Databasserver > Säkerhet.
2. Klicka på Skapa förfrågan.
3. För certifikatsigneringsförfrågan (serverRequest.pem), anger du följande information:
Domännamn – det fullständiga domännamnet för din server.
Om du vill skapa ett jokerteckencertifikat använder du ett jokertecken istället för det fullständiga domännamnet. Till exempel: *.domän.se
Företagsnamn – ditt företags fullständiga namn.
Organisation – din organisations eller avdelnings namn.
Stad – staden där servern finns.
Län eller provins – det fullständiga namnet för länet eller provinsen där servern finns.
Land – koden med två bokstäver för landet där servern finns. En lista över landskoder med två bokstäver finns på ISO:s (International Organization for Standardization) webbplats (iso.org).
4. Ange ett krypteringslösenord och bekräfta lösenordet för den privata nyckelfilen (serverKey.pem).
5. Klicka på Skapa för att skapa filerna serverRequest.pem och serverKey.pem i servermappen CStore.
6. Följ instruktionerna som anges som Nästa steg i dialogrutan.
Kommentar
Om du behöver skapa en annan certifikatsigneringsförfrågan klickar du på Börja om och tar bort den befintliga certifikatsigneringsförfrågan och de befintliga privata nyckelfilerna.
Certifikatsigneringsförfrågan som skapats för FileMaker Server 14 kan inte användas för att skapa SSL-certifikat för FileMaker Server 15 och 16.
Med dialogrutan Skapa certifikatsigneringsförfrågan kan du skapa en förfrågan för ett domäncertifikat eller ett jokerteckencertifikat. Den stöder inte skapandet av en förfrågan för ett certifikat med alternativt namn för certifikatmottagare (SAN). Om du vill använda ett SAN-certifikat kontaktar du certifikatutfärdaren för att skapa certifikatsigneringsförfrågan.