Använda kommandoradsgränssnittet
I FileMaker ingår verktyget fmsadmin för administration av FileMaker Server via kommandoradsgränssnittet (CLI). Du måste vara inloggad på datorn som kör FileMaker Server, antingen direkt eller med hjälp av ett fjärrskrivbordsprogram, för att kunna använda CLI. CLI är tillgängligt via kommandotolken (Windows) respektive programmet Terminal (macOS). CLI-kommandon kan även användas i ett script eller en kommandofil.
Kommentar
Windows: Om du installerar FileMaker Server på en plats som inte är standard ersätts inledningen av standardsökvägen, \Program\FileMaker\FileMaker Server, med den sökväg som du anger under installationen. Till exempel: \Min_sökväg\Database Server\
macOS: Följande symboliska länk till fmsadmin installeras också: /usr/bin/fmsadmin
CLI-hjälp
I kommandoradsgränssnittet använder du kommandot help om du vill visa hjälpsidorna där du kan se vilka kommandon och alternativ som finns tillgängliga och hur du använder dem:
fmsadmin help
CLI-kommandon
Det allmänna formatet för fmsadmin-kommandon är:
fmsadmin kommando [alternativ]
I följande exempel sker en verifiering med Admin Console-användarnamnet admin och lösenordet pword och alla öppna databaser stängs utan du uppmanas att bekräfta åtgärden:
fmsadmin close -y -u admin -p pword
Viktigt!  CLI-kommandon kan innehålla Admin Console-namn och lösenord. Om ett kommando används interaktivt är användarnamnet synligt men inte lösenordet. Om ett kommando i ett script eller en kommandofil måste innehålla namn och lösenord bör du se till att bara lösenordets ägare kan visa scriptet eller kommandofilen.
CLI-filer
CLI-verktyget fmsadmin finns i följande mapp:
Windows: [enhet]:\Program\Filemaker\FileMaker Server\Database Server\fmsadmin.exe
macOS: /Bibliotek/FileMaker Server/Database Server/bin/fmsadmin