Övervaka FileMaker Server > Visa klientstatistik
 
Visa klientstatistik
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer.
Använd fliken Statistik > Klienter när du vill övervaka serverprestanda och diagnostisera orsaker till prestandaproblem i FileMaker Server. I Admin Console visas klientstatistik som samlats in under fjärranrop från varje FileMaker-klient, alla Web Publishing Engine-klienter och alla ODBC- och JDBC-klienter till FileMaker Server.
Om du aktiverar inställningen Klientstatistik på fliken Databasserver > Loggning samlas klientstatistiken in och loggas i ClientStats.log. ClientStats.log skapas i mappen FileMaker Server/Logs/. Du kan granska filen ClientStats.log med ett program som kan öppna tabbavgränsade textfiler. Om du stoppar Admin Console, upphör insamling och loggning av klientstatistik automatiskt i FileMaker Server. Mer information finns i Visa loggfilsposter.
Obs!  Om du använder fliken Statistik > Klienter i större driftsättningar kan prestanda påverkas negativt i FileMaker Server. Använd bara fliken Statistik > Klienter när det är nödvändigt att felsöka prestandaproblem i FileMaker Server.
Så här visar du klientstatistik:
1. Klicka på fliken Statistik > Klienter.
2. Klicka på Pausa om du vill pausa uppdateringen av klientstatistik på fliken Statistik > Klienter. Klicka på Fortsätt om du vill fortsätta uppdatera klientstatistik.
 
Statistik
Beskrivning
Klient
För en FileMaker Pro- eller FileMaker Go-klient visas inloggningsnamnet.
När det gäller ODBC-klienter, JDBC-klienter och Web Publishing-klienter visas en datoridentifierare med en IP-adress.
När det gäller FileMaker WebDirect-klienter visas en identifierare för FileMaker WebDirect-sessionen.
När det gäller FileMaker Data API-klienter visas användarens inloggningsnamn och klientens IP-adress eller värdnamn.
Fjärranrop
Antal slutförda fjärranrop. Observera att det kan förekomma flera fjärranrop för att utföra en operation från klientens perspektiv.
Pågår
Antal fjärranrop som väntar på slutförande. Fjärranropets start kan ha skett under det aktuella insamlingsintervallet eller det föregående.
Förfluten tid
Förfluten tid (i mikrosekunder) för ett slutfört fjärranrop eller ett pågående fjärranrop.
I/O-tid
Tid (i mikrosekunder) som klientens tråd väntat på att in-/utdataåtgärder ska slutföras.
Väntetid
Tid (i mikrosekunder) som klientens tråd väntat på andra trådar eller resurser.
Nätverk byte in
Antal byte som FileMaker Server tagit emot från klienten (dataförfrågningar).
Nätverk byte ut
Antal byte som skickats till klienten från FileMaker Server (meddelanden).
Kommentar
Varje rad på fliken Statistik > Klienter visar statistiken för en enskild FileMaker-klient eller den samlade statistiken för alla webbpubliceringsklienter och alla ODBC- och JDBC-klienter. Webbpubliceringsklienter omfattar anslutningar för FileMaker WebDirect och Anpassad webbpublicering (PHP, XML).
Om du vill minska de resurser som behövs för att beräkna statistik kan du öka intervallet mellan varje gång FileMaker Server samlar in statistik. Klientstatistiken blir då endast uppskattningar av hur FileMaker Server verkligen använder systemresurserna. Mer information finns i Inställningar för loggning och statistik.
Om en klient kopplas från någon gång under statistikinsamlingsintervallet visas inte statistiken för den klienten på fliken Statistik > Klienter.
Följande typer av information tas inte med på fliken Statistik > Klienter:
Operationer som bara sker på klienten, till exempel sortering av data som redan hämtats till klienten.
Lokala operationer som sker på den dator som är värd för FileMaker Server, till exempel säkerhetskopiering, script på serversidan eller scheman.
Du kan interagera direkt med listan. Du kan till exempel sortera objekt i listan genom att klicka på en kolumnrubrik, placera kolumnerna i en annan ordning genom att dra i kolumnrubriken och ändra bredden på en kolumn genom att dra i kolumnrubrikens kantlinje.
Relaterade avsnitt 
Visa serverstatistik