Om URL-kodning i webbvisare
FileMaker Pro utvärderar en webbvisares webbadress, kodar URL-adressen som standard och försöker sedan att läsa in webbsidan med hjälp av URL-adressen. FileMaker Pro använder följande regler för kodning av URL-adressen för att korrigera de vanligaste problemen:
Följande tecken kodas aldrig automatiskt:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789-_.~!*'();:@=+$,/?[]
En ampersand (&) kodas endast om det är ett mellanslag efter tecknet. Tecknet "& " kodas, men inte "&x".
Ett pundtecken (#) kodas endast om det följs av en siffra (0 till 9).
Omvänt snedstreck (\) och procenttecken (%) kodas alltid.
Alla övriga tecken kodas alltid.
Kommentar 
Alla tecken som anges ovan är Unicode-tecken. När ett tecken kodas, kodas varje byte separat (om inte första byte är 00) på det sätt som beskrivs av kodningsstandarden för URL-adresser. Mer information finns på http://www.w3.org/Addressing/.
Eftersom FileMaker Pro inte kan korrigera alla möjliga fel vid kodning av URL-adresser bör du kontrollera din webbvisare för att säkerställa att URL-adressen har rätt kodning.
Du kan förhindra att en URL-adress kodas automatiskt i FileMaker Pro genom att avmarkera kryssrutan Koda URL automatisk i dialogrutan Inställningar för webbvisare. När du avmarkerar det alternativet ändras inte URL-adressen.
Relaterade avsnitt 
Arbeta med webbvisare i layouter