Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för poster > Nollställ tabell
 
Nollställ tabell
Användning 
Raderar alla poster i den angivna tabellen oberoende av aktuellt sökresultat.
Se även 
Format 
Nollställ tabell [Med dialogruta: På/Av; <Aktuell tabell>/Tabell: "<tabellnamn>"]
Tillval 
Med dialogruta anger om en dialogruta ska visas när scriptsteget utförs och ber användaren att bekräfta borttagningen av poster.
Aktuell tabell är den aktiva tabellen när det här scriptsteget utförs.
Alternativet Ange tabell låter dig välja en tabell i den aktuella filen.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Partiell 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Partiell 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 15.0
Beskrivning 
Viktigt!  Det går inte att ångra borttagning av alla poster.
Nollställ tabell låser om möjligt alla poster i tabellen innan de tas bort. Om det inte går att låsa alla poster (exempelvis om en post håller på att redigeras av en annan användare) stoppas Nollställ tabell och returnerar en felkod (som kan registreras med funktionen Get ( SenasteFel )).
Det här scriptsteget kan vara snabbare än scriptsteget Radera hittade poster vid borttagning av ett stort antal poster.
Kommentarer 
Nollställ tabell tar inte bort relaterade poster även om relationen är konfigurerad för detta (se Skapa och ändra relationer). Om du även vill ta bort relaterade poster använder du kommandot Radera hittade poster i stället.
Nollställ tabell kräver ett konto med behörighetsuppsättningen Full åtkomst.
Nollställ tabell tar bort innehållet i globala containerfält i den angivna tabellen men tar inte bort innehållet i globala fält av andra typer.
Om du väljer Aktuell tabell och den aktiva tabellen när det här scriptsteget utförs från en ODBC-datakälla hoppas Nollställ tabell över och en felkod returneras. Om den aktiva tabellen kommer från en extern FileMaker-datakälla fungerar Nollställ tabell normalt.
Script på serversidan och Anpassad webbpublicering kör det här scriptsteget som om alternativet Med dialogruta vore inställt på Av.
Exempel 1 
När användaren har tillfrågats tas alla poster i tabellen som heter Fakturor bort.
Nollställ tabell [Med dialogruta: På; Tabell: "Fakturor"]
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)