Referens > Funktioner > Textfunktioner > TrimAll
 
TrimAll
Användning 
Returnerar en kopia av text med angivna blanksteg borttagna eller infogade.
Format 
TrimAll (text ; trimläge ; trimtyp)
Parametrar 
text – ett textuttryck eller textfält.
trimläge – 0 eller False, 1 eller True.
trimtyp – 0 till 3 beroende på vilken trimtyp du vill använda.
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Använd TrimAll till att arbeta med blanksteg i text eller vid icke-latinska blanksteg, exempelvis helbredds- eller halvbreddsblanksteg. Annars använder du funktionen Trim.
Ange trimläge till sant (1) om du vill ta bort helbreddsblanksteg. Ange trimläge till falskt (0) om du vill ta behålla helbreddsblanksteg.
Ett tecken betraktas som latinskt om det har ett lägre Unicode-värde än U+2F00. Tecken med unicode-värden som är högre än eller lika med U+2F00 betraktas som icke-latinska.
Tecknen inom det latinska intervallet tillhör följande teckenblock: Latin, Latin-1-tillägg, Latin utökad-A och utökad-B, IPA-utökningar, Avståndsförändrande bokstäver, Kombinerade diakritiska tecken, Grekiska, Kyrilliska, Armeniska, Hebreiska, Arabiska, Devanagari, Bengali, Gurmukhi, Gujarati, Oriya, Tamilska, Telugu, Kannada, Malayalam, Thailändska, Laotiska, Tibetanska, Georgiska, Hangul Jamo och ytterligare utökade latinska och grekiska block.
Symbolerna inom det latinska intervallet omfattar skiljetecken, upphöjda och nedsänkta tecken, valutasymboler, kombinationstecken för symboler, bokstavsliknande symboler, sifferformer, pilar, matematiska operatorer, styrbilder, geometriska former, hänvisningstecken (dingbats) osv.
Tecknen inom det icke-latinska intervallet är sådana som hör till området CJK – symboler och skiljetecken, Hiragana, Katakana, Bopomofo, Hangul-kompatibel Jamo, Kanbun, CJK – enhetliga ideogram osv.
Blanksteg tas bort eller läggs till beroende på värdet för trimtyp enligt följande tabeller:
 
Det här värdet för trimtyp...
... ger följande resultat
0
Tar bort alla blanksteg mellan icke-latinska och latinska tecken (lämnar alltid ett blanksteg mellan latinska ord).
1
Lägger alltid till ett halvbreddsblanksteg mellan icke-latinska och latinska tecken (lämnar alltid ett blanksteg mellan latinska ord).
2
Tar bort blanksteg mellan icke-latinska tecken (minskar antalet blanksteg mellan icke-latinska och latinska ord till ett; lägger inte till blanksteg om det inte finns något, lämnar alltid ett blanksteg mellan latinska ord).
3
Tar bort alla blanksteg överallt.
I samtliga fall tas alla förekomster av blanksteg mellan icke-latinska tecken bort.
 
Typ
Icke-latinskt – icke-latinskt
Icke-latinskt – latinskt
Latinskt – latinskt
0
Ta bort
Ta bort
1 blanksteg
1
Ta bort
1 blanksteg*
1 blanksteg
2
Ta bort
1 blanksteg
1 blanksteg
3
Ta bort
Ta bort
Ta bort
* = infogar blanksteg mellan icke-latinsk och latinsk text om det saknas ett sådant.
Kommentar 
Helbreddsblanksteg finns enbart i vissa icke-latinska språk, som japanska. Ange trimläge till falskt (0) om du enbart använder latinska språk.
Exempel 
TrimAll ("Julian       Scott Dunn ";0;0) returnerar Julian Scott Dunn.
TrimAll (Japansk textsträng för fältnamn, med trimläge angivet till 1 (sant) och trimtyp till 0) returnerar Japansk textsträng om värdet för fältet Japansk textsträng för fältnamn är Japansk textsträng med blanksteg i mitten.
TrimAll (Japansk textsträng med vissa latinska tecken, trimläge angivet till 1 (Sant) och trimtyp till 0) returnerar Japansk textsträng med vissa latinska tecken samt med alla blanksteg borttagna mellan icke-latinska och latinska tecken.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler