Dialogrutorna Ange sökposter och Ändra sökposter
Använd dessa dialogrutor för att skapa och hantera sökposter som används i nedanstående scriptsteg samt när du skapar ett sökresultat:
Sök
Utför sökning
Utvidga sökning
Förfina sökning
Mer information om att spara en sökpost finns i Spara en sökpost.
I dialogrutan Ange sökposter:
Ny öppnar dialogrutan Ändra sökposter där du kan definiera villkor för sökposten.
Ändra öppnar den sökpost som markerats i listan.
Duplicera duplicerar en eller flera sökposter som markerats i listan.
Radera raderar en eller flera sökposter som markerats i listan.
I dialogrutan Ändra sökposter:
1. För Åtgärd väljer du Hitta poster eller Uteslut poster för att ange om sökposten ska hitta eller utesluta poster.
Hitta poster lägger till dem i sökresultatet. Uteslut poster utelämnar dem. En enskild sökpost kan antingen hitta eller utesluta poster. Använd flera sökposter och du vill både hitta och utesluta poster i samma Utför sökning-scriptsteg.
2. Hitta poster när (eller Uteslut poster när) visar en lista med fält i den aktuella tabellen. Om du vill skapa en sökpost börjar du med att välja ett fält i listan.
Om du vill välja ett fält i en relaterad tabell klickar du på den aktuella tabellens namn längst upp i listan och väljer den relaterade tabell du önskar. Välj ett relaterat fält i den här nya listan.
Ändra värdet i Repetition till en viss cell i ett repeterande fält.
3. Ange sökvillkoren för det valda fältet i Villkor.
Klicka på Sätt in operator för att ytterligare förfina sökvillkoren. Mer information finns i Söka efter poster.
Du kan lägga till lokala variabler (börjar med $) och globala variabler (börjar med $$) i sökposter som du skapar eller redigerar i dialogrutan Ändra sökposter. Läs mer i "Information om att använda variabler i sökposter" nedan.
4. Klicka på Lägg till om du vill lägga till villkoren i sökposten.
Om du vill ändra befintliga villkor markerar du raden som innehåller fältet och villkoren upptill i dialogrutan och gör önskade ändringar för fält och villkor. Klicka på Ändra för att spara ändringarna.
Om du vill ta bort befintliga villkor markerar du raden som innehåller fältet och villkoren upptill i dialogrutan och klickar på Ta bort.
5. Klicka på OK.
Information om att använda variabler i sökposter
En variabel i en sökpost kan representera ett enkelt uttryck (exempelvis */*/$birthYear) eller ett komplext uttryck (exempelvis $birthQuery, där värdet för $birthQuery är */*/1994).
En variabel i en sökpost får inte innehålla repetitions(index)numret för ett repeterat fält (som i syntaxen $variable[repetition]) eller en filsökväg.
Variabler i en sökpost får inte innehålla ytterligare variabler. FileMaker Pro kanske inte hittar matchande poster på rätt sätt om variabler är inkapslade.
Eftersom värdet på en variabel kan vara okänt under valideringen av ett fälts sökpost, stoppas valideringen när FileMaker Pro upptäcker en variabel. När du exempelvis anger sökvillkor för ett datumfält i dialogrutan Ändra sökpost, stoppar FileMaker Pro valideringen av frågan när du anger variabelsymbolen $.
Om en sökpost innehåller en variabel som FileMaker Pro inte kan tolka, utvärderas inte variabeln och inga matchande poster hittas.
Använd antingen ett snedstreck (/) eller kolon (:) som avslutningstecken i en variabel i en filsökväg.
Exempel
I följande tabell visas hur villkor kan användas till att returnera vissa poster. Anta att sex poster har placerats i ett textfält som heter Förnamn: Anne, Andrew, Lando5, Han, Han, Susan.
 
Åtgärd
Villkor
Returnerade poster
Sök poster
Tabell::Förnamn: [=="Andrew"]
Andrew
Sök poster
Tabell::Förnamn: [*an]
Han, Han, Susan
Sök poster
Tabell::Förnamn: [@an]
Han, Han
Sök poster
Tabell::Förnamn: [!]
Han, Han
Sök poster
Tabell::Förnamn: [@an*]
Lando5, Han, Han
Sök poster
Uteslut poster
Tabell::Förnamn: [*e*]
Tabell::Förnamn: [*w*]
 
Anne
Sök poster
Uteslut poster
Tabell::Förnamn: [*an*]
Tabell::Förnamn: [*#]
 
Anne, Andrew, Han, Han, Susan
Kommentar 
En lista över operatorer som du kan använda till att hitta text finns i Söka efter text och tecken.
Relaterade avsnitt 
Scriptsteget Sök
Scriptsteget Utför sökning
Scriptsteget Utvidga sökning
Scriptsteget Förfina sökning
Söka efter text och tecken
Använda variabler