Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för övriga funktioner > Skicka e-post
 
Skicka e-post
Användning 
Skickar ett e-postmeddelande genom ett e-postprogram eller via SMTP.
Se även 
Format 
Skicka e-post [Skicka via e-postklient/Skicka via SMTP-server; Med dialogruta: På/Av; Till: "<till>"; Kopia: "<kopia>"; Hemlig kopia: "<Hemlig kopia>"; Ämne: "<ämne>"; Meddelande: "<meddelande>"; "<bifogad fil>"]
Tillval 
Med dialogruta anger hur FileMaker Pro ska hantera det skrivna e-postmeddelandet. Om du ställer in Med dialogruta till lämnas det skrivna meddelandet öppet för granskning i e-postprogrammet. (I vissa e-postprogram lämnas det nya meddelandet i mappen Utkast.) Om Med dialogruta är Av placerar FileMaker Pro det färdiga e-postmeddelandet i e-postprogrammets utkorg, redo att skickas.
Ange visar dialogrutan Skicka e-post där du kan ställa in alternativ för din e-post. Välj med vilken metod du vill skicka e-post, E-postklient eller SMTP-server. (Om du väljer SMTP-server visas dialogrutan SMTP-alternativ. Information om inställningarna för SMTP-alternativ finns i Ange eller redigera SMTP-alternativ.) Välj sedan att skapa Ett e-postmeddelande med data från den aktuella filen eller att skapa Flera e-postmeddelanden (ett för varje post i sökresultatet).
Obs!  Om du väljer SMTP-server och Flera e-postmeddelanden (ett för varje post i sökresultatet) och FileMaker hittar ett fel medan en av posterna skickas, kommer återstående poster inte att skickas.
För nedanstående tillval kan du ange text direkt eller lägga in värden från standard-e-postklienten (Windows), ett fält eller en beräkning.
Windows: Välj Ange e-postadresser för att ange en eller flera e-postadresser. Separera varje adress med ett semikolon eller ett returtecken.
Välj Ange fältnamn för att ange ett fält som innehåller en eller flera e-postadresser.
Välj Beräkning för att ange en beräkning som genererar en eller flera e-postadresser.
Om du använder alternativet Ange fältnamn för att ange ett värde för posterna Till, Kopia eller Hemlig kopia kan du också välja Samla in adresser från sökresultat för att ange att alla värden från detta fält i aktuellt sökresultat ska användas (för att skicka ett meddelande till flera mottagare).
Till lagrar mottagarnas adresser.
Kopia lagrar kopiemottagarnas adresser.
Hemlig kopia lagrar dessa kopiemottagares adresser.
Obs!  Om du anger flera e-postadresser vid alternativen Till, Kopia eller Hemlig kopia, avgränsar du varje mottagares e-postadress med en vagnretur eller ett semikolon. Vissa e-postklienter godtar inte andra avgränsare, t.ex. komma.
Ämne utgör rubriken för e-postmeddelandet.
Vid Meddelande anger du texten för e-postmeddelandet. Du kan skriva meddelandet som ren text, använda ett fältvärde, skapa ett meddelande utifrån en beräkning eller infoga text från en fil.
Välj Bifoga fil om du vill välja en fil att skicka som bilaga till meddelandet. Mer information finns i Skapa filsökvägar.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Partiell 
FileMaker Go 
Partiell 
Anpassad webbpublicering 
Partiell 
FileMaker WebDirect 
Partiell 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Skicka e-post skickar ett e-postmeddelande via ett intranät eller Internet med en hjälp av ett e-postprogram eller via SMTP (Simple Mail Transfer Protocol).
Kommentarer 
Att skicka e-post med ett e-postprogram stöds inte i Anpassad webbpublicering eller i script på serversidan.
Script på serversidan har stöd för att skicka e-post via SMTP. Om du bifogar en fil måste däremot den filen finnas i en mapp som FileMaker Server kan få åtkomst till. Mer information finns i Sökvägar i script på serversidan.
FileMaker WebDirect har inte stöd för alternativet Bifoga fil. Webbanvändarna måste manuellt bifoga sparade eller exporterade filer i e-postmeddelanden.
Anpassad webbpublicering har inte stöd för alternativet Bifoga fil.
FileMaker WebDirect har inte stöd för alternativet Med dialogruta: Av när e-postmeddelandet skickas via en e-postklient.
FileMaker Go har inte stöd för alternativet Med dialogruta: Av. E-postmeddelandet visas i enheten och du kan skicka det manuellt.
Om scriptet skickar ett e-postmeddelande via en e-postklient i FileMaker WebDirect, bör du begränsa fälten Till, Kopia, Hemlig kopia, Ämne och Huvuddel till sammanlagt 2 000 tecken. Om e-postmeddelandet innehåller fler än 2 000 tecken kan det hända att webbläsaren inte låter FileMaker WebDirect skicka meddelandet.
Så här skickar du e-post via ett e-postprogram:
Du måste ha ett e-postprogram som stöds installeras och konfigurerat korrekt på din dator. Se tekniska specifikationer för FileMaker Pro.
Windows: Ett [Mail]-avsnitt i Win.ini-filen krävs.
Om du väljer Flera e-postmeddelanden och Samla in adresser från sökresultat, genererar FileMaker Pro ett e-postmeddelande för post i sökresultatet. Varje e-postmeddelande är adresserat till den person som anges i rutorna Till, Kopia och Hemlig kopia för varje post i sökresultatet.
Du kan skapa en PDF- eller Microsoft Excel-fil från dina data och skicka den som en bifogad fil. Mer information finns i Spara poster i PDF-format och Spara poster i Excel-format.
Scriptsteget Skicka e-post kontrollerar inte typsnittets utseende. Använd e-postklienten om du vill göra ändringar i typsnittet.
FileMaker Pro skickar ett e-postmeddelande som oformaterad text. Om du vill redigera meddelandets innehåll och formatering ska du välja att skicka meddelande via en e-postklient och ange alternativet Med dialogruta till . Du kan sedan redigera meddelandet i e-postklienten innan du skickar det.
FileMaker Pro verifierar SSL-certifikatet till en SMTP-server som använder en krypterad anslutning. Om certifikatet inte kan verifieras kan användarna välja att fortsätta att ansluta ändå eller avbryta och hoppa över scriptsteget. Om certifikatet inte kan verifieras och scriptsteget Manuell felhantering är inställt på , kommer det här scriptsteget att agera som om servern vore otillgänglig. Om certifikatet inte kan verifieras i script på serversidan, Anpassad webbpublicering och FileMaker WebDirect uppträder det här scriptsteget som om det har avbrutits av användaren.
Exempel 1 
Går till layouten Kunder, utför en sökning och skickar ett förskrivet e-postmeddelande till adressen i fältet E-post i aktuell post, utan att meddela användaren.
Gå till layout ["Kunder"]
Utför sökning [Återställ]
Skicka e-post [Skicka via e-postklient; Med dialogruta: Av; Till: Kunder::E-post; Ämne: Fakturor::Sammanfattning; Meddelande: "Bästa kund!¶¶Tack för att du väljer oss."]
#Alternativet Samla in adresser från sökresultat är inte aktiverat.
Exempel 2 
Sparar aktuell post som en PDF, som den sedan skickar med e-post till adressen i fältet E-post i aktuell post.
Gå till layout ["Skriv ut fakturor"]
Spara poster i PDF-format [Återställ; Med dialogruta: Av; "Invoice.pdf"; Aktuell post]
Skicka e-post [Skicka via e-postklient; Med dialogruta: Av; Till: Kunder::E-post; Ämne: Fakturor::Sammanfattning; Meddelande: "Bästa kund!¶¶Tack för att du väljer oss. Din faktura bifogas här."; "Faktura.pdf"]
Gå till layout [ursprunglig layout]
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)