Lägga till och visa data > Ange data i poster > Markera ett fält i bearbetningsläge eller sökläge
 
Markera ett fält i bearbetningsläge eller sökläge
I bearbetningsläge markerar du ett fält när du vill arbeta med data. I sökläget markerar du ett fält när du vill ange en sökpost.
 
För att
Gör så här
Markera ett fält
Klicka i fältet.
Markera innehållet i ett fält
Markera fältet och välj Redigera > Markera allt.
Gå till nästa fält i en post (i den upprättade flikordningen)
Prova att trycka på Tabb eller Retur.
Kommentar
Du kan ange vilka tangenter som ska användas för att gå till nästa fält. Mer information finns i Ange tangenter för att flytta till nästa fält.
Fält på flikpaneler eller glidpaneler som inte finns på panelen längst fram hoppas över.
Flytta till föregående fält
Tryck på Skift+Tabb eller Skift+Retur.
Kommentar 
Om du vill gå mellan fälten i en annan ordning kan du ändra flikordningen för layouten. Mer information finns i Ange ordningsföljden för datainmatning.
Du kan inte gå till vissa fält genom att trycka på en tangent:
Du kan inte gå till fält som uteslutits från flikordningen.
I bearbetningsläge kan du inte markera statistikfält eller beräkningsfält genom att trycka på en tangent.
I sökläge kan du inte gå till statistikfält genom att trycka på en tangent.
Om du inte kan markera ett fält kan fältet formateras så att inmatning förhindras. Mer information finns i Tillåta eller förhindra inmatning i fält.
Relaterade avsnitt 
Söka efter poster
Markera den aktuella posten