Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Använda verktyg för att placera objekt exakt > Använda linjaler och stödraster
 
Använda linjaler och stödraster
Med hjälp av linjaler och stödrastret kan du justera, storleksändra och placera objekt på ett exakt sätt i en layout.
Tom layout med linjaler och stödraster
Arbeta med linjalerna och stödraster
 
För att
...gör du så här i layoutläget
Visa eller dölj linjalerna
Välj Visa > Linjaler.
När du flyttar pekaren i layouten visas pekarens position med hjälp av hjälplinjer på varje linjal.
Visa eller dölj stödrastret
I Granskaren klickar du på fliken Position Position. Markera eller avmarkera Visa stödraster i området Stödraster.
Överordnade stödlinjer visas som något mörkare än underordnade stödlinjer. Stödlinjerna visas inte på utskrifter.
Aktivera eller inaktivera fästfunktionen
I Granskaren klickar du på fliken Position Position. Markera eller avmarkera Fäst vid stödraster i området Stödraster.
Objekt som du flyttar eller ändrar storleken på fästs vid underordnade stödlinjer. När nya objekt skapas justeras de mot närmaste överordnade stödlinje. Objekt fäster vid stödrastret även när stödrastret är dolt.
Stänga av stödrastrets fästfunktion tillfälligt
Tryck på Alt (Windows) eller på Kommando (macOS) medan du drar ett objekt.
Ändra avståndet mellan stödlinjerna
I Granskaren klickar du på fliken Position Position. I området Stödraster anger du värden för Överordnat stödraster och Underordnade rastersteg.
Ändra måttenheten
Gör något av följande om du vill ändra den måttenhet som används för linjaler, stödraster och Granskaren:
Högerklicka på en linjal och välj en måttenhet på snabbmenyn.
Klicka längst upp till vänster i dokumentfönstret, där den vågräta och den lodräta linjalen möts, tills du ser den måttenhet du vill använda.
I Granskaren klickar du på måttenheten, som visas tillsammans med flera alternativ, tills du ser den du vill använda.
Respektive linjal visas med avstånd enligt följande:
 
måttenhet
Indelas linjalerna i steg om
Tum (i)
1/8 tum
Centimeter (cm)
0,25 centimeter
Punkter (pt)
10 punkter
Relaterade avsnitt 
Använda stödlinjer och dynamiska guider
Ordna objekt