Lägga till och visa data > Ange data i poster > Återställa data i poster
 
Återställa data i poster
Som standard sparas ändringar av poster automatiskt i FileMaker Pro när du verkställer varje post. Om du matar in felaktig information i en post kan du återställa den ursprungliga informationen i posten om du inte verkställt informationen. Mer information finns i Verkställa information i poster.
Så här återställer du den ursprungliga informationen i en post i bearbetningsläge:
Välj Poster > Återställ post.
Om Återställ post är nedtonat har informationen redan verkställts.
Kommentar 
Du kan välja Redigera > Ångra för att annullera ändringar i ett fält innan du verkställer posten. Ändringar av posten tas bort inkrementellt varje gång du väljer Redigera > Ångra.
Redigera > Gör om återställer ändringarna inkrementellt, så att du kan återställa en post till en viss status, om du har hunnit göra flera ändringar innan du verkställer posten.
När du återställer en post återställs även eventuella ändringar som har gjorts i relaterade data (t.ex. relaterade poster som visas i en portal). Mer information finns i Verkställa information i poster.
Relaterade avsnitt 
Arbeta med data i datumfält
Markera den aktuella posten